VÝBEROVÉ KONANIE – Riaditeľ / riaditeľka Stredoslovenskej galérie, Banská Bystrica

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie miesta riaditeľ / riaditeľka
Stredoslovenskej galérie, Dolná 141/8,
975 90 Banská Bystrica, IČO: 35984929

 

Podmienky zaradenia uchádzača do výberového konania na funkciu riaditeľa / riaditeľky:

Kvalifikačné predpoklady:

• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa;

Odborná prax:

• minimálne 1 rok odbornej praxe vykonávanej v organizácii pôsobiacej v oblasti kultúry a umenia (hlavný pracovný pomer);
• prax vykonávaná v múzeu alebo galérii je výhodou;
• prax riadiacej funkcii je výhodou;

Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:

• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu;
• bezúhonnosť;

Ďalšie kritériá a požiadavky:

• manažérske zručnosti;
• osobnostné predpoklady na výkon funkcie;
• odbornosť (znalosť všeobecne záväzných právnych predpisoch z oblasti kultúry a činnosti príspevkovej organizácie, s osobitným zreteľom na zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov; zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov);
• znalosť štátneho jazyka;
• znalosť aspoň jedného cudzieho svetového jazyka výhodou;
• aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami;
• návrh Koncepcie rozvoja Stredoslovenskej galérie so sídlom: Dolná 141/8, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 35984929;
• vodičské oprávnenie skupiny B – aktívne vedenie motorového vozidla;

Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky zašlú písomnú prihlášku do výberového konania s nasledovnými prílohami (originál alebo úradne overená kópia):
• prihláška alebo žiadosť o zaradenie do výberového konania;
• výpis registra trestov (nie starší ako 3 mesiace);
• súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac);
• motivačný list;
• štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej odbornej praxe v oblasti kultúry a umenia a celkovej doby dosiahnutej praxe v riadiacej funkcii;
• potvrdenie o odbornej praxi vykonávanej v múzeu alebo galérii s uvedením presného dátumu (deň, mesiac, rok) začiatku a skončenia vykonávania práce v tejto oblasti a stručným popisom vykonávaných pracovných činností;

• potvrdenie o praxi v riadiacej funkcii s uvedením presného dátumu (deň, mesiac, rok) začiatku a skončenia vykonávania riadiacej funkcie a stručným popisom vykonávaných pracovných činností;
• doklad o stredoškolskom a vysokoškolskom vzdelaní;
• doklad osvedčujúci ovládanie cudzieho svetového jazyka;
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;
• písomný materiál „Koncepcie rozvoja Stredoslovenskej galérie so sídlom: Dolná 141/8, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 35984929“ (ďalej len „projekt“);
• pracovné referencie;
• presná adresa pre doručovanie písomností, e-mailová adresa a telefonický kontakt.

Cieľom Banskobystrického samosprávneho kraja ako zriaďovateľa kultúrnej inštitúcie je zabezpečiť rozvoj kultúry a umenia, ochranu, obnovu a prezentáciu kultúrneho dedičstva prostredníctvom estetického a vizuálneho zážitku za účelom zvyšovania kvality, záujmu a návštevnosti širokej verejnosti, vrátane transparentnosti, nezávislosti a efektívnosti fungovania, čo by malo byť zachytené v predloženom projekte.

Projekt rozvoja sa predkladá v písomnej forme na 5 rokov v rozsahu najmenej 6 strán (odporúčaný rozsah 35 – 40 riadkov na stranu, riadkovanie 1, veľkosť písma 11, typ písma Arial, medziznakové medzery – normálne). Požadovaná štruktúra koncepcie / projektu po formálnej stránke:
a) úvod,
b) zameranie projektu,
c) analýza súčasného stavu s použitím napr. swot analýzy projektu (silné stránky, slabé stránky, príležitosti, ohrozenia),
d) východiská projektu na základe analýzy a strategických dokumentov, prípadne iných dokumentov súvisiacich s danou oblasťou,
e) ciele projektu,
f) akčný plán realizácie projektu s návrhom nových a inovatívnych aktivít, časového harmonogramu, zdrojov financovania vrátane vlastných príjmov minimálne vo výške 10%, príp. náhradných riešení viaczdrojového financovania, personálne obsadenie,
g) spôsob hodnotenia plnenia projektu ako celku a po jednotlivých etapách, resp. častiach,
h) očakávaný prínos po realizácii projektu,
i) záver.

Projekt po obsahovej stránke musí byť zrozumiteľný, vecný, realizovateľný, finančne udržateľný a merateľný.

Dôležité informácie o Stredoslovenskej galérie so sídlom: Dolná 141/8, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 35984929, sú zverejnené na webovej stránke BBSK v sekcii Organizačné jednotky Úradu BBSK, oddelenie kultúry, Vyhodnotenie kultúrnych inštitúcií, alebo prostredníctvom linku https://www.bbsk.sk/Úrad/OrganizačnéjednotkyÚraduBBSK/Oddeleniekultúry/Vyhodnoteniekultúrnychinštitúcií.aspx , resp. Vám poskytne Oddelenie kultúry Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja na adrese: [email protected]

Na výberové konanie budú prizvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky.

Výberové konanie sa skladá z dvoch častí:

– overenie úrovne manažérskych zručností a osobnostných predpokladov uchádzača na výkon funkcie riaditeľa / riaditeľky pomocou štandardizovaných psychologických testov, pričom do druhého kola postúpia najviac traja uchádzači s najvyšším bodovým ziskom,
– osobný individuálny pohovor pred výberovou komisiou s cieľom obhajoby predloženého projektu a overenia schopnosti a odborných znalostí uchádzača.

O dátume, mieste a čase výberového konania budú uchádzači spĺňajúci podmienky zaradenia do výberového konania informovaní písomne.

Platové podmienky:

Platová trieda 9, platový stupeň bude určený podľa dĺžky praxe v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okrem vyššie uvedeného tarifného platu bude súčasťou funkčného platu aj zvýšenie tarifného platu podľa § 7 ods. 6 osobný príplatok a príplatok za riadenie.

Výberové konanie sa riadi Smernicou č. 004/2018/ODDK o postupe pri realizácii výberových konaní na funkcie štatutárnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.

Výberové konanie sa neriadi zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

O vymenovaní uchádzača do funkcie riaditeľa / riaditeľky rozhodne Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.

Písomnú prihlášku do výberového konania s vyššie uvedenými prílohami je potrebné zaslať najneskôr do 12. mája 2022 (rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke) v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ / riaditeľka Stredoslovenskej galérie, Dolná 141/8, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 35984929“ na adresu: Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie riadenia ľudských zdrojov, Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica.

Ing. Ján Lunter, v. r.
predseda BBSK