O galérii

Poslanie

Stredoslovenská galéria sídli v centre Banskej Bystrice a je regionálnou galériou s programovým zameraním na prezentáciu, výskum a tvorbu zbierky moderného a súčasného umenia.

Galéria sa profiluje ako otvorená inštitúcia. Popri odbornej činnosti zbierkotvornej galérie ponúka širokej verejnosti kvalitné kurátorské a edukačné projekty s rozšíreným sprievodným programom o umelecké druhy ako sú súčasná literatúra, tanec, hudba, performancia, či film.
Výstavné a vzdelávacie aktivity sú realizované v troch historických objektoch situovaných v centre mesta. Krátkodobé výstavy sú obmieňané v budovách bývalej radnice Praetorium a v Bethlenovom dome. V budove rodinnej vily umelca Dominika Skuteckého so záhradou je sprístupnená stála expozícia jeho maliarskej tvorby.

Galéria s vyše 60-ročnou históriou sa v minulosti špecializovala okrem regionálneho zamerania na výskum a prezentáciu umeleckej grafiky. V rozsiahlej galerijnej zbierke je zastúpené takmer v komplexnej podobe umenie grafiky 2. polovice 20. storočia na Slovensku a výberovo tiež zahraničné.
Z významných umelcov pôsobiacich v stredoslovenskej oblasti od sledovaného 19. storočia je najvýraznejšiu osobnosťou maliar Dominik Skutecký, ktorý sa tu usadil po dlhoročnom pôsobení vo Viedni a Benátkach. Jeho maliarska tvorba a vývin vyniká ovládaním kvalít tradičnej talianskej maľby a v neskoršom období špecifickým riešením svetelnej problematiky luministickej (impresionistickej) maľby prelomu 19. a 20. storočia.
V rámci reflexie umenia vo verejnom priestore galéria spracováva výtvarné diela na území Banskej Bystrice v období rokov 1945 – 2015. Zároveň otvára diskusiu o jeho súčasnom charaktere i postavení v lokálnom prostredí a jeho možnej ochrane.
V aktuálnej orientácii na moderné a súčasné umenie dominuje v rámci zbierkotvornej činnosti galérie najmä rozsiahla akvizícia z diela Stana Filka, autora generácie slovenskej neoavantgardy 60. rokov. Filko získal medzinárodné uznanie ako tvorca inštalácií a prostredí a považuje sa za priekopníka na poli konceptuálneho umenia na Slovensku.
Zbierkový fond Stredoslovenskej galérie zahŕňa vyše 13 000 zbierkových predmetov umeleckých druhov grafika, kresba, maľba, socha, umelecký predmet a iné médiá. Zdigitalizované zbierkové predmety nájdete na www.webumenia.sk.

História

Stredoslovenská galéria vznikla 1. 9. 1956 vyčlenením z Krajského vlastivedného múzea ako Krajská galéria. V roku 1960 prešla pod správu mesta ako Mestská galéria v Banskej Bystrici. V roku 1963 bola pod názvom Oblastná galéria pričlenená ku Krajskému stredisku štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici. Od roku 1991 do roku 2007, s prestávkou v rokoch 1998 – 99, kedy bola ako Banskobystrické štátne kultúrne centrum v správe Krajského úradu, vykonávala galéria svoju činnosť pod názvom Štátna galéria v Banskej Bystrici. V roku 2006 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky delimitovalo galériu pod Banskobystrický samosprávny kraj ako Stredoslovenskú galériu.
Zbierkotvorná činnosť galérie je v kontinuite každoročne napĺňaná vďaka darom autorov a nákupom. Finančné prostriedky na akvizície a ochranu zbierkových predmetov získava galéria najmä prostredníctvom grantovej podpory (aktuálne Fondu na podporu umenia).
Galerijná edukácia má systematicky rozpracovanú štruktúru práce so širokou verejnosťou a rôznymi cieľovými skupinami. Tá sa uskutočňuje formou lektorátov, animačných programov, tvorivých dielní a ďalších špecializovaných programov, ako aj publikovaním edičných materiálov.
Pri vytváraní a organizovaní rozmanitých sprievodných umeleckých a vzdelávacích programov galéria už dlhoročne nadväzuje partnerstvá a spolupracuje s viacerými umeleckými a kultúrnymi subjektami ako sú OZ ars_ litera (autorské čítania Anasoft litera so súčasnými spisovateľmi), OZ Laputa a Záhrada – Centrum nezávislej kultúry.

Názvy galérie

1956 – 60 Krajská galéria
1960 – 63 Mestská galéria
1963 – 91 Oblastná galéria
1991 – 98 Štátna galéria v Banskej Bystrici
1998 – 99 Banskobystrické štátne kultúrne centrum
1999 – 07 Štátna galéria v Banskej Bystrici
od roku 2007 Stredoslovenská galéria

Riaditelia galérie

1958 – 1967 Akad. mal. Viliam Ruttkay-Nedecký
1968 – 1985 Akad. mal. Ján Paľo
1986 – 1990 Paed. Dr. Stanislav Tropp
1990 – 1992 PhDr. Viliam Dúbravský
1992 – 1995 PhDr. Alena Vrbanová
1995 – 1996 PhDr. Viliam Dúbravský
1996 – 1996 Mgr. Branislav Rezník
1999 – 2006 PhDr. Alena Vrbanová
2007 – 2008 Mgr. art. Štefan Kocka
od roku 2009 Mgr. art. Maroš Rovňák
Prihlásenie