Verejná obchodná súťaž

Stredoslovenská galéria, Dolná 141/ 8, 975 90 Banská Bystrica

vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

podľa § 281 až § 288  zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

na prenájom nebytových priestorov tvoriacich súčasť nehnuteľného majetku

Banskobystrického samosprávneho kraja v správe Stredoslovenskej galérie.

I. Všeobecné informácie

 1. Identifikácia vyhlasovateľa súťaže

Názov a sídlo                       Stredoslovenská galéria, Dolná 8, 975 90 Banská Bystrica

Štatutárny zástupca             Mgr. Miloslava Borošová Michalcová.PhD, riaditeľka 

IČO                                       35984929

DIČ 2021427078

Kontaktná osoba                   Darina Karasová

Telefón                                 048/4701616

Fax                                       048/4701615 

 1. Predmet a cieľ obchodnej verejnej súťaže
  1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na dlhodobý prenájom nehnuteľného majetku Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja zvereného do správy Stredoslovenskej galérie (ďalej len SSG) zapísaného v LV č. 2934, parcelné číslo 1595/2. 
  2. Nájomná zmluva bude uzatvorená po udelení písomného súhlasu predsedu BBSK v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka s účinnosťou od 1. júna 2023 na dobu 5 rokov. Z uvedeného dôvodu oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže na nájom uvedeného majetku bude zaslaný úspešnému uchádzačovi obchodnej verejnej súťaže až po schválení jej výsledku Predsedom BBSK
  3. Účel nájmu: kancelárske priestory, predajňa a 1 parkovacie miesto
  4. Podmienky nájmu: zachovanie účelu nájmu.
 1. Charakteristika predmetu nájmu

Nebytové priestory sa nachádzajú na prízemí budovy Stredoslovenskej galérie, Dolná 141/ 8, Banská Bystrica. Celková výmera nebytového priestoru  je 79 m2. Nebytový priestor sa člení na dve miestnosti – prvá o výmere 68 m2 a druhá 11 m2. Minimálna cena nájomného 

je 185 EUR/m2/ročne na základe prieskumu trhu. Vo výške nájomného nie sú zahrnuté vedľajšie náklady spojené s užívaním nebytových priestorov (elektrická energia, vodné, stočné atď.) Uvedené prevádzkové náklady budú zúčtované mesačne podľa kalkulačného listu.

Parkovací priestor sa nachádza za budovou Stredoslovenskej galérie, Dolná 141/8, Banská Bystrica. Celková výmera na jedno parkovacie miesto je 6 m2. 

II. Príprava súťažného návrhu

 1. Rozsah a obsah súťažného návrhu

Predložený návrh musí obsahovať:

 • identifikačné údaje navrhovateľa – pri fyzickej osobe: Súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, pri právnickej osobe: obchodné meno, sídlo,
 • ponuku výšky nájomného v Euro,
 • účel využitia,
 • doklad totožnosti záujemcu – pri fyzickej osobe:  k nahliadnutiu občiansky preukaz alebo cestovný doklad, pri fyzickej osobe podnikateľovi: úradne overená fotokópia živnostenského alebo iného oprávnenia na podnikanie (nie starší ako 30 dní), pri právnickej osobe: výpis z obchodného registra (nie starší ako 30 dní), pri občianskom združení: fotokópia zriaďovacej listiny, pri neziskovej organizácii: výpis z registra neziskových organizácií.
 • písomné čestné prehlásenie navrhovateľa, že súhlasí s podmienkami verejnej obchodnej súťaže,
 • účastník predkladá svoj návrh v písomnej podobe v slovenskom jazyku,
 • doklady a dokumenty tvoriace náležitosti súťažného návrhu požadované v týchto súťažných podkladoch musia byť predložené ako originály alebo overené kópie týchto dokumentov, ak nie je stanovené inak

III. Predkladanie súťažného návrhu

 1. Označenie súťažného návrhu 

Navrhovatelia sú povinní  doručiť súťažné návrhy v zalepenej obálke s uvedením:

 • obchodného mena a sídla účastníka, miesta podnikania, pri fyzickej osobe: meno a priezvisko, trvalé bydlisko
 • označenia súťaže  „Obchodná verejná súťaž  – Neotvárať“
 • na adresu : Stredoslovenská galéria, Dolná 141/8, 975 90 Banská Bystrica 
 1. Miesto a termín predkladania
  1. Návrh je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa súťaže:
  • osobne:  na sekretariát  
  • poštou
  1. Termín predloženia návrhu: 15.5.2023 do 14.00 hod.
  2. Lehota na predloženie návrhu je zachovaná ak bol návrh doručený vyhlasovateľovi najneskôr v posledný deň stanovený na predkladanie ponuky a do určeného časového limitu. Rozhodujúci je dátum a čas na podacej pečiatke podateľne vyhlasovateľa súťaže. Pracovná doba sekretariátu: pondelok – piatok od 7.00 hod.  do  15.00 hod.
  3. Do súťaže bude zahrnutý len ten návrh, ktorý bol predložený v stanovenom termíne a ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.
  4. Návrh predložený po stanovenej lehote nebude zaradený do súťaže a bude účastníkovi vrátený neotvorený.
  5. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vyhlásené podmienky súťaže zmeniť, odmietnuť všetky  predložené návrhy alebo súťaž zrušiť.
 1. Doplnenie, zmena a odvolanie návrhu

Účastník  môže predložený návrh dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty stanovenej na predkladanie návrhov.

IV. Otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov

 1. Otváranie predložených súťažných návrhov
  1. Vyhlasovateľ vymenuje na vyhodnotenie predložených návrhov  komisiu. 
  2. Otváranie obálok s predloženými návrhmi a ich vyhodnotenie  sa uskutoční v sídle vyhlasovateľa súťaže komisionálne a je neverejné.
 1. Posudzovanie predložených súťažných návrhov
  1. Komisia pred vyhodnotením návrhov posúdi, či všetky predložené návrhy zodpovedajú požiadavkám vyhlasovateľa a či návrhy zaradí do vyhodnotenia.
  2. Do súťaže nebude zaradený návrh, ktorého obsah nebude spĺňať stanovené podmienky stanovené v bodoch 4 a 5.
  3. Komisia môže požiadať účastníka súťaže o vysvetlenie, alebo o doplnenie predloženého návrhu. Nesmie však vyzvať ani prijať návrh na zmenu, ktorou by sa návrh zvýhodnil.
 1. Hodnotenie predložených návrhov
  1. Pri výbere najvhodnejšieho návrhu bude komisia postupovať v súlade s § 286 Obchodného zákonníka a spôsobom uvedených v týchto súťažných  podkladoch .
  2. Komisia posúdi každý návrh na základe predložených dokladov a splnenia všetkých požiadaviek na vyhlasovateľa uvedených v súťažných podkladoch. Ak navrhovateľ  nepredloží všetky požadované doklady, alebo nesplní požiadavky navrhovateľa  uvedené v súťažných podkladoch, jeho návrh nebude ďalej hodnotený.
  3. Poradie predložených návrhov, ktoré splnili hodnotenie podľa predchádzajúceho bodu bude na základe hodnotenia komisie takéto: 

3.3.1.Návrh nájomnej zmluvy s cenou za 1 m2 (max. 60 bodov), pričom sa bude hodnotiť výška nájmu. Najvyšší počet bodov získava návrh s najvyššou navrhnutou výškou nájmu.

       3.3.2. Účel prenájmu (max. 60 bodov)

  1. Víťazom obchodnej verejnej súťaže sa stane navrhovateľ, ktorého návrh dosiahne najvyšší počet bodov.
  2. Ak je do súťaže zaradených viac návrhov, môže komisia určiť poradie aj na ďalších miestach pre prípad, že vybratý účastník odmietne uzavrieť zmluvný vzťah s vyhlasovateľom súťaže do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o výsledku súťaže. Vyhlasovateľ v takomto prípade môže vyzvať k uzatvoreniu zmluvy  účastníka ďalšieho v poradí.
  3. Vyhlasovateľ neuhrádza žiadne náklady, ktoré vznikli navrhovateľovi v súvislosti s jeho účasťou v obchodnej verejnej súťaži.

V. Výsledok obchodnej verejnej súťaže

Výsledkom obchodnej verejnej súťaže bude uzavretie nájomnej zmluvy v zmysle ustanovení § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka.

 1. Informácia o výsledku vyhodnotenia súťaže

Výsledok súťaže bude neúspešným účastníkom oznámený písomne do 7 kalendárnych dní od vyhodnotenia súťažných návrhov komisiou. 

 1. Uzavretie zmluvy

Vyhlasovateľ súťaže uzavrie nájomnú zmluvu s víťazom súťaže bezodkladne po jej doručení. 

Podrobnejšie informácie môžu záujemcovia získať pri fyzickej obhliadke, ktorá sa uskutoční na základe osobnej dohody s vedúcou ekonomického úseku (tel. 048/470 16 16).

V Banskej Bystrici. 27. 4. 2023

Mgr. Miloslava Borošová Michalcová,PhD..

                                riaditeľka