Vernisáž: 29.jún 2017
Miesto: Nám Š. Moysesa
Trvanie do: 10.september 2017

Pozvánka
EVENT - Ivan Csudai / Druhá retrospektíva 2010 — 2017

Ivan Csudai / Druhá retrospektíva 2010 — 2017

Vystavujúci autori: Ivan Csudai
Kurátor: Peter Michalovič

Pozývame Vás na vernisáž výstavy 

IVAN CSUDAI 
Druhá retrospektíva 2010 — 2017 


vo štvrtok 29. júna 2017 o 17.00 v Praetoriu na Nám. Š. Moysesa 25 v Banskej Bystrici. Kurátorom výstavy je Peter Michalovič. Výstava potrvá do 10. septembra 2017.


Stredoslovenská galéria uvádza výstavu malieb Ivana Csudaia Druhá retrospektíva 2010 — 2017.

Ivan Csudai postupuje dopredu malými krokmi. Za týmto napredovaním sa neskrýva strach ani neistota, ale cieľavedomé založenie a kultivovanie vlastného idiolektu, maliarskeho rukopisu, skrátka všetkého, čo vyjadruje pojem individuálny štýl. Mať štýl znamená nielen mať umeleckú signatúru, ale ešte aj niečo navyše, a tým je v tomto prípade schopnosť permanentného preverovania mohutnosti a produktivity individuálneho štýlu v rôznych druhoch tvorby. 

Prvým z nich je epika. Aby mohol byť tento pojem, prevzatý z literárnej vedy užitočný, treba zabudnúť, čo predtým označoval a donútiť ho, aby odkazoval k tým obrazom, ktoré ukazujú príbeh in statu nascendi. Najčastejšie je agentom príbehu medvedík Teddy. Kto je Teddy? Vo všeobecnosti je to postava, ktorá v Csudaiových obrazoch pôsobí ako prostredník medzi prirodzeným a nadprirodzeným svetom, žitým svetom a spomienkou. Je tým, kto patrí tak vysokému, ako aj populárnemu umeniu. Dospelým pripomína mrazivé chvenie života, deťom jeho radosť. Teddy je postava schopná zhostiť sa akejkoľvek role, ktorú mu predpisuje príbeh prezentovaný obrazom. Tento príbeh je stuhnutý v čase: ak chce divák pochopiť, o čo ide, k prítomnému musí imaginácia pripojiť to, čo mu v minulosti predchádzalo a anticipovať to, čo nastane. Kto to dokáže, toho obraz odmenení veľkou dávkou estetickej rozkoše.

Ďalší druh tvorby predstavuje lyrika. V tomto prípade divák bude na ploche obrazu márne hľadať príbeh, pretože ho tu niet. Sú len postavy a veci a pravdu povediac, dôležité nie sú ani postavy, ani veci, ale to, čo konotujú – nálady. Smútok, melanchólia, strach, radosť, skrátka všetko, čo ako klávesy udiera na citlivé nervové zakončenia a takto vzbudzuje afekty, tie dôverne známe záchvevy duše, vytrvalo unikajúce priamemu a jednoznačnému pomenovaniu – lebo, ako hovorí filozof, každá forma má afekt, ale afekt nemá formu. 

A posledným druhom tvorby je dráma. Na obrazoch divák vidí scénu a tuší, že sa na nej niečo odohralo. Niečo tragické, čo buď pozmenilo beh života alebo o život obralo blízkych a takto pripomína našu konečnosť. Alebo komické, schopné z našich zakopnutí, omylov či zbytočnej tvrdohlavosti urobiť predmet oslobodzujúceho smiechu. Csudaiove obrazy scén neukazujú akcie, ukazujú len stopy, ktoré zanechali a tie nútia diváka uviesť do pohybu obrazotvornosť, aby si mohol predstaviť, čo a prečo sa stalo.

Tri druhy tvorby Ivana Csudaia a oproti nim jeden jediný maliarsky individuálny štýl. Prechádza nimi transverzálne, každým novým obrazom tvorca štýl potvrdzuje a zároveň aj nenápadne koriguje. Tieto korekcie nesmerujú k ideálnemu tvaru, dokonalej kompozičnej forme, ale podnecujú pohyb, energeticky dotujú tvorivú cestu so začiatkom, avšak bez konca, pretože tieto obrazy ako opravdivé umelecké diela sa už teraz dotýkajú večnosti a tá nemá ani časové, ani priestorové obmedzenia. 

Peter Michalovič Názov výstavy:
Ivan Csudai / Druhá retrospektíva 2010 — 2017
Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria
Vystavujúci autor: Ivan Csudai
Kurátor: Peter Michalovič 
Miesto: Praetorium, Nám. Š. Moysesa 25, Banská Bystrica
Trvanie výstavy: 30. jún - 10. september 2017 Vernisáž: /štvrtok/ 29. jún 2017 o 17.00 h.


Vstup na vernisáž je voľný.

Tešíme sa na vašu návštevu!


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ivan Csudai

Second Retrospective 2010 – 2017


Artist: Ivan Csudai
Curator: Peter Michalovič 
Duration: June 30th – September 10th 2017
Opening: June 29th 2017 at 5 p.m.Venue: Praetorium, Š. Moyses Sq. 25, Banská Bystrica

            Ivan Csudai moves forward with small steps. The reason for this slow movement is not fear or uncertainty, but the purposeful creation and cultivation of his own idiolect,  a painting manuscript, simply everything that expresses the term of individual style. Having style means not only having an artistic signature, but also something extra, and that is the ability to permanently test the power and productivity of individual style in various types of work.

            The first kind is epic work. In order for this term, which was taken from the literary science, to be useful we must forget what it had previously referred to and force it to refer to the images that show the story in statu nascendi. A bear named Teddy is most often the agent of the story. Who's Teddy? In general, it is a character which in Csudai's images acts as an intermediary between the natural and the supernatural world, the living world and the memory. It is the one who belongs to both the high and the popular art. It reminds the adults of the chilling thrill of life and the children of the joy in it. Teddy is a character capable to take any kind of a role that the story presented by the picture prescribes. This story is stuck in time: if the viewer wants to understand what it is about, the imagination must connect what took place prior to it and anticipate what will happen. The image will reward the ones who can do this with a great deal of aesthetic pleasure.

            Another type is lyric work. In this case, the viewer will vainly look for a story in the surface of the picture because, because there is none. There are only characters and things and in fact, neither are important, nor the characters, nor the things. Important is what they convey - moods. The sadness, the melancholy, the fear, the joy, simply everything that like the keys strikes at the sensitive nerve endings and thus provokes affections, the familiar trembling of the soul, persistently escaping direct and unambiguous naming - for, as the philosopher says, each form has an affect, but an affect  has no form.

            The last kind is drama work. In the pictures the viewer sees a scene and suspects that something happened there. Something tragic, which either altered the course of life or it took the lives of the closest ones, and thus reminds us of our finality. Or something comical, able to make our stumbling, mistakes or unnecessary stubborness an object of liberating laughter. Csudai's scene paintings do not show the action, they show only the traces they left and they force the viewer to start their imagination in order to imagine what and why happened.

            Three kinds of works by Ivan Csudai and one single painting individual style. He goes through them in a transversal way, he confirms the style with each new image and at the same time inconspicuously corrects it. These corrections do not lead to an ideal shape, perfect compositional form, but stimulate movement; they energize the creative path with the beginning, but without the end, because these paintings as real works of art are already touching the eternity, which has neither time, nor space constraints.                                                                                                                                                               


Peter Michalovič

Prihlásenie