Vernisáž: 06.február 2018
Miesto: Nám Š. Moysesa
Trvanie do: 10.apríl 2018

Pozvánka
EVENT - Mám rada pozornosť

Mám rada pozornosť

Vystavujúci autori: Lucia Luptáková, Oldřich Morys, Matej Gavula, Jana Kapelová
Kurátor: Zuzana L. Majlingová

/for English scroll down please/ 
Stredoslovenská galéria Vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy 
Mám rada pozornosť 
v utorok 6. februára 2018 o 17.00 hod. v Pretóriu na Námestí Š. Moysesa 25 v Banskej Bystrici.

Výstavný projekt MÁM RADA POZORNOSŤ je výsledkom umeleckého výskumu, ktorý pracuje s priestorom budovy Pretória Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici. Pretórium – pôvodne renesančná radnica – bolo postavené po roku 1500 a je významnou historicko-architektonickou pamiatkou situovanou v stredovekom hradnom areáli mesta. Budova prešla dlhým architektonickým vývojom, viacerými stavebnými etapami a mnohými zmenami funkcií. V novšej histórii tu sídlila rímskokatolícka škola či prvá expozícia Múzea SNP. Od roku 1970 slúži Pretórium ako výstavný priestor galérie. 
Výstava venovaná Pretóriu vychádza z iniciatívy výtvarníčky Lucie Luptákovej, ktorá sa reflexiou tohto priestoru zaoberá už niekoľko rokov a ktorá spoločne s kurátorkou k participácii na projekte prizvala ďalších hostí: Janu Kapelovú, Mateja Gavulu a Oldřicha Morysa. Tvorcovia spoločne reagujú na fyzickú percepciu budovy Pretória, na jej emocionálne prežívanie a symbolickú hodnotu, na otázky individuálnej, kolektívnej, ale aj inštitucionálnej a sociálnej pamäti priestoru. 
Zámerom výstavy je okrem iného pracovať aj s myšlienkou otvorenosti galerijnej inštitúcie, ktorá budovu v súčasnosti spravuje a niekoľko desaťročí určuje jej spoločenské funkcie. Otvorenosť inštitúcie je manifestovaná voľným sprístupnením všetkých fyzických priestorov budovy a koncentrovaním pozornosti umeleckej reflexie do obslužných, nevýstavných priestorov chodieb, pivnice, podkrovia či loggie. Práve v týchto priestoroch sa zachovalo najviac architektonických detailov, odkazujúcich na historické stavebné etapy objektu. Monumentalitu prázdnych výstavných siení galérie, ktorá je výsledkom najmladšej funkcionalistickej prestavby, ponechávajú tvorcovia vyznieť v jej architektonickej a priestorovej čistote. Popri výtvarných prácach, vytvorených na báze miesto-špecifických inštalácií, videoprojekcií, performancií a objektov môže návštevník výstavy intenzívnejšie vnímať aj komplexnú kondíciu budovy a množstvo detailov, ktoré zostávajú pri bežnej prevádzke galérie pred divákmi ukryté.


Výstavný projekt MÁM RADA POZORNOSŤ pracuje s materialitou a historickými vrstvami priestoru Pretória – jednak samotných miestností, ale aj budovy ako architektúry s jej fyzickými premenami, meniacim sa funkčným využitím a rôznymi významovými rovinami jej blízkeho okolia. Projekt neponúka klasické materializované artefakty, je skôr návodom, ako na realitu bezprostredne nazerať. Je viac o procese približovania sa k skutočnosti, ako definitívnom pohľade rámovanom priestorom výstavnej siene. Tvorivosť a koncentrovaná pozornosť je tu chápaná ako princíp, ktorý sa nanovo pokúša nazerať do minulosti a prítomnosti. Informácie syntetizuje do novej jedinečnej udalosti, ktorá sa stáva údajmi pre budúcnosť.

Zuzana L. Majlingová


////////
Názov výstavy: Mám rada pozornosť 
Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria 
Vystavujúci autori: Lucia Luptáková, Jana Kapelová, Matej Gavula, Oldřich Morys  
Kurátorka: Zuzana L. Majlingová 
Grafický vizuál: Palo Snoha 
Miesto konania: Pretórium, Nám. Š. Moysesa 25, Banská Bystrica 
Termín výstavy: 7. február — 10. apríl 2018 
Vernisáž výstavy: /utorok/ 6. február 2018 o 17.00 hod.

Vstup na vernisáž, výstavu a sprievodné podujatia je voľný.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Za podporu ďakujeme: 
Lunter s.r.o.
Barzzuz s.r.o. 


/////////////////////////////

Central Slovakian Gallery in Banská Bystrica
cordially invites you to the opening of the exhibition

I TAKE PLEASURE IN ATTENTION

Lucia Luptáková
Jana Kapelová
Matej Gavula
Oldřich Morys

Curator: Zuzana L. Majlingová
Opening: Tuesday February 6th, 2018 at 5 P. M.
Venue: Central Slovakian Gallery, Praetorium at Š. Moyses sq. 25, Banská Bystrica, Slovakia
Duration: February 7, 2018 - April 10, 2018

An exhibition project entitled I TAKE PLEASURE IN ATTENTION is a result of artistic research, which uses the space of the Praetorium building of the Central Slovakian Gallery in Banská Bystrica. Praetorium – originally a renaissance city hall – was built after 1500. It is an important historical and architectural monument situated in the medieval fortress area of the town. The building itself has gone through its own architectural journey, lived through several construction periods and changes in purpose. In the recent history, there were located the Roman Catholic school as well as the first exhibition of the Museum of the Slovak National Uprising.
The exhibition dedicated to Praetorium was initiated by artist Lucia Luptáková, who has been exploring its premises for several years, and  and the curator, who both kindly invited to participate in the project the following guests: Jana Kapelová, Matej Gavula a Oldřich Morys. The artists have each responded to physical perception of the Praetorium building, its emotional charge and symbolic value, including individual, collective as well as institutional and social memory of the place.
One of the exhibition’s objective is also to share an idea of openness of the gallery as an institution, which is now in charge of the building, and which has, for several decades, dictated its social functions. In the exhibition, the institution’s openness shows by providing a free access to all the premises of the building, and by focusing one’s artistic attention on maintenance, non-exhibition space of the halls, cellar, attic or loggia. These are indeed the spots where most of the architectural details, referring to historical periods of the building’s construction, have been preserved. The monumentality of empty exhibition halls of the gallery, being the result of the most recent functionalist’s reconstruction, is left alone by the artists in its own architectural and spatial purity to shine. In addition to the fine art works – created as site-specific installations, videoprojections, performances and objects, the visitors have chance to sense more intensively the complex state of the building, including the details, which remain hidden from the eyes of the spectators during regular operation of the gallery.

An exhibition project I TAKE PLEASURE IN ATTENTION deals with materiality and historical layers of Praetorium – particularly the rooms, but also the building as an architectonic piece with its own physical transformations, changes in purpose as well as various semantic layers of its vicinity. The project does not propose some classical materialized artefacts, rather it is a guidebook on how to view the immediate reality. It concerns the process of approaching the reality rather than offering an absolute view that is framed by the space of the gallery’s exhibition hall. Creativity and focused attention is to be seen as a principle, which tries anew to look into the past and the present. The information is synthesized into a unique event, which in turn becomes data for the future.

Zuzana L. Majlingová


Open: Tuesday: 10 A.M. to 6 P.M.
Wednesday — Friday: 10 A.M. to 4 P.M.
Saturday — Sunday: 10 A.M. to 5 P.M.
Lunch Break / Tuesday – Saturday – Sunday: 12 A.M. to 12.30 A.M.

Free Admission.

Zuzana L. Majlingová


Prihlásenie