Vernisáž: 24.apríl 2018
Miesto: Nám Š. Moysesa
Trvanie do: 17.jún 2018

Pozvánka
EVENT - Blažej Baláž: ghOstwriter

Blažej Baláž: ghOstwriter

Vystavujúci autori: Blažej Baláž
Kurátor: Roman Gajdoš

/for English scroll down please/ 

Pozývame Vás na vernisáž výstavy 

Blažeja Baláža 
ghOstwriter, 

ktorá sa uskutoční v utorok 24. apríla 2018 o 17.00 hod. v Pretóriu na Nám. Š. Moysesa 25 v Banskej Bystrici. Výstava potrvá do 17. júna 2018. Kurátorom výstavy je Roman Gajdoš.

Výstavný projekt s názvom ghOstwriter je pokusom o vytvorenie retrospektívneho pohľadu na viaceré cykly konceptuálnych textov trnavského výtvarníka Blažeja Baláža. Jeho tvorba je známa radikálnou angažovanosťou a politickou aktivitou, ktoré za posledné roky vytvorili fúziu s jeho umeleckou činnosťou a dnes tvoria nerozoznateľnú súčasť jeho života. Blažej Baláž je revolucionárom, ale jeho revolúcia zároveň prepája súvislosti medzi dejinnými príbehmi a subjektívnou formou prežívania. Osobný príbeh na pozadí politických zmien je doplnením historických udalostí, ktoré prestávajú byť nezaujatým komentárom, ale stávajú sa zainteresovaným prežívaním.

Hoci sa jeho posledné výstavné projekty venovali performatívnym pozíciam (Keď sa aktivizmus stáva umením, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica, 2015; Private / Public, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, 2015), paralelne sa Balážova tvorba naďalej odohráva na poli textu, ktorý sa stal autorovým dominantným spôsobom vyjadrovania už od začiatku 90. rokov.

V súčasnosti Baláž do značnej miery rezignoval na klasický typ závesného obrazu a podkladom pre jeho komentáre a spoločenské postrehy sa stávajú kartónové krabice. Tie sú metaforou večne dobiehajúcej časti Európy, ktorá so svojím postkomunistickým osudom bude možno už navždy pre „západný svet“ len baliareň pre komodity určené na vývoz. Východ tak nesie svoju postkomunistickú značku viažucu sa na image zaostalosti a potreby doháňania. Baláž nekompromisne svojimi dielami hodnotí vzťah východu a západu ako nemožnosť získania rovnováhy. Toto stanovisko je podporované využitím zamastenia, podkladovej impregnácie, ktorá okrem svojich metaforicky i doslovne konzervačných účinkov (fixovanie traumy) odkazuje aj k umeleckým aktivitám Josepha Beuysa. Balážove texty sa tak ako memento nestability a jednorázového použitia ocitajú na kartóne z rozobratých použitých krabíc. Iné texty sa ocitajú na listových obálkach, oficiálnych oznámeniach, reklamných a politických letákoch, bankových výpisoch, pozvánkach na výstavy a pod. Mnohé z nich evokujú transparenty, ktoré vznikajú na lacnom, nezaujímavom, aktuálne dostupnom materiáli, pretože ich posolstvo je dôležitejšie ako akákoľvek vizuálna forma. Ich úlohou na takomto pozadí však nie je prekryť podkladovú informáciu, ale vytvoriť nový typ komunikácie a vzájomného dopovedávania.

Termín ghostwriter sa používa na označenie profesionálneho spisovateľa, ktorého texty sa pripíšu celebrite alebo politikovi, ktorý si ho najal. Balážove výpovede hovoria o stave spoločnosti, kde sa inštitucionálna moc po roku 1989 transformovala vo veľké sklamanie. Otázkou ostáva, kto si objednal takéto výpovede.

Roman Gajdoš

////
Názov výstavy: Blažej Baláž: ghOstwriter 
Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria 
Vystavujúci autor: Blažej Baláž
Kurátor: Roman Gajdoš
Grafický vizuál: Palo Snoha 
Miesto konania: Pretórium, Nám. Š. Moysesa 25, Banská Bystrica 
Termín výstavy: 25. apríl — 17. jún 2018 
Vernisáž výstavy: /utorok/ 24. apríl 2018 o 17.00 hod.

Vstup na vernisáž je voľný.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

////////////////////////////
BLAŽEJ BALÁŽ
ghOstwriter 

Artist: Blažej Baláž
Curator: Roman Gajdoš
Venue: Central Slovakian Gallery, Praetorium at Š. Moyses sq. 25, Banská Bystrica, Slovakia
Duration: April 25, 2018 - June 17, 2018
Opening: Tuesday April 24, 2018 at 5 P.M. 

Exhibition project called ghOstwriter is the attempt to create retrospective view of several cycles of conceptual texts of Slovak artist Blažej Baláž (1958). His creation is known for radical engagement and political activity, which created a fusion with his artistic activity in the last years and today it creates indistinguishable part of his life. Blažej Baláž is the revolutionary, but his revolution combines connections among historical stories and subjective form of living at the same time. Personal story at the background of political changes is the addition of historical events, which cease to be uninterested commentary, but become interested living.

Even though his last exhibition projects focused on performative positions, Baláž´s work in parallel continues to occur on the field of text, which has become the author´s dominant method of expression since early 90th.

Presently, Baláž has to a considerable extent resigned to classic type of hanging picture and cardboard boxes have become the background for his comments and social observations. They are metaphors of eternally chasing part of Europe, which probably will forever be only a packaging house for the "Western world" for commodities designed for export, forever/which the “Western world” maybe will forever regard with its post-communist fate only a packaging house for commodities designed for export. Therefore, the East bears its post-communist badge linked to the image of backwardness and need to catch up. Baláž with his works uncompromisingly evaluates the relation of the East and the West as the impossibility to gain balance. This position is supported by using grease, primer impregnation, which - apart from its metaphoric and literally conservation effects (fixing of trauma) - points to artistic activities of Joseph Beuys. Baláž´s texts are therefore as memento of instability and single use placed on cardboard from stripped used boxes. Other texts are placed on letter envelopes, official notices, advertising and political flyers, bank statements, invitations to exhibitions, etc. Many of them evoke banners, which are created on cheap, uninteresting, currently available material, because their message is more important than any visual form. However, their role on this background is not to cover basic information, but to create new type of communication and mutual responding.

Term ghost-writer is used to identify professional writer, whose texts are assigned to a celebrity or a politician, who hired him/her. Baláž´s testimonies speak about the state of society, where institutional power transformed into great disappointment after 1989. The question is who ordered those testimonies.

Roman Gajdoš

https://www.artfacts.net/en/artist/blazej-balaz-165810/profile.html

www.bbalaz.sk


Supported by Slovak Arts Council.

Open: 
Tuesday: 10 A.M. to 6 P.M.
Wednesday — Friday: 10 A.M. to 4 P.M.
Saturday — Sunday: 10 A.M. to 5 P.M.
Lunch Break / Tuesday – Saturday – Sunday: 12 A.M. to 12.30 A.M.

Roman Gajdoš


Prihlásenie