Ľubo Stacho

ARCHITEKTÚRA SLOVENSKA PRED A PO ROKU 1989
Bethlen's house, 23. Mar – 05. May 2011

ARCHITEKTÚRA SLOVENSKA PRED A PO ROKU 1989

Súčasná slovenská grafika 16.
Bethlen's house, 7. December 2005 – 24. February 2006

Súčasná slovenská grafika 16.