Common Day

Výstava prezentuje videotvorbu dvoch mladých umelkýň, Márie Čorejovej (1975) a Michaely Rázusovej Nociarovej (1976). Autorky často pracujú spoločne, ako umelecká dvojica. Jednou zo základných čŕt videotvorby oboch autoriek je problematika tela a telesnosti, vyjadrená prostredníctvom vzťahov človeka k človeku, k prostrediu v ktorom žije, alebo k činnostiam, ktorými sa zaoberá. Ich spoločná tvorba je zároveň […]
10. April 2008 – 18. May 2008
Author Curator
Zuzana Majlingová

Výstava prezentuje videotvorbu dvoch mladých umelkýň, Márie Čorejovej (1975) a Michaely Rázusovej Nociarovej (1976). Autorky často pracujú spoločne, ako umelecká dvojica. Jednou zo základných čŕt videotvorby oboch autoriek je problematika tela a telesnosti, vyjadrená prostredníctvom vzťahov človeka k človeku, k prostrediu v ktorom žije, alebo k činnostiam, ktorými sa zaoberá. Ich spoločná tvorba je zároveň akousi proklamáciou priateľstva, ktorá sa uskutočňuje vzájomným prienikom a odhaľovaním privátnych území v rovine vizualizácie umeleckého diela. Ťažisko výstavy tvorí premiérovo uvedená videoprojekcia THE COMMON DAY (obyčajný, bežný, spoločný deň), ktorá je kolážou viacerých videoobrazov, zaznamenávajúcich bežné aktivity obidvoch autoriek počas jedného dňa. Vizuálna mozajka v pulzujúcom tempe dňa striedavo odkrýva fragmenty zdanlivo banálnych činností, ako aj zábery zachytávajúce dlhší časový úsek s naratívnou štruktúrou. Video voľne nadväzuje na staršiu spoločnú prácu RUTINY (2003), v kontexte tohto diela môžeme hovoriť o forme denníkovej série.