Katarína Tekeľová Blažová: Žena v láske. Matka. Mystička.

Stredoslovenská galéria Vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy  KATARÍNA TEKEĽOVÁ BLAŽOVÁ Žena v láske. Matka. Mystička. Retrospektíva 1968 – 2015  vo štvrtok 17. marca 2016 17.00 hod. v Praetoriu na Nám. Š. Moysesa 25 v Banskej Bystrici. Kurátorkou výstavy je Ivana Komanická. Výstava potrvá do 29. mája 2016.  Repríza výstavy košickej umelkyne, ktorá prezentuje výber z malieb, tapisérií, […]
17. March 2016 – 29. May 2016
Author Curator
Ivana Komanická

Stredoslovenská galéria Vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy 

KATARÍNA TEKEĽOVÁ BLAŽOVÁ 
Žena v láske. Matka. Mystička. 
Retrospektíva 1968 – 2015 

vo štvrtok 17. marca 2016 17.00 hod. v Praetoriu na Nám. Š. Moysesa 25 v Banskej Bystrici. 
Kurátorkou výstavy je Ivana Komanická. Výstava potrvá do 29. mája 2016. 

Repríza výstavy košickej umelkyne, ktorá prezentuje výber z
malieb, tapisérií, návrhov a kresieb od konca 60. rokov 20. storočia po
súčasnosť, predstavuje málo známe práce a ponúka nové pohľady na dielo autorky,
ktoré bolo v úzadí. Retrospektívna výstava jej prác v textile, ktorá siaha od
jej raných tapisérií a návrhov až po najaktuálnejšie maľby, odhaľuje
konzistentnosť jej návrhov počas niekoľkých desaťročí. 

Názov výstavy bol prebraný
z kľúčového textu druhej vlny feminizmu z Druhého pohlavia Simone de
Beauvoir. Západné feministky často využívali alternatívne médiá vrátane
textilu, keďže tieto nemali takú históriu, v ktorej dominovali muži, ako
napríklad v ako soche a maľbe. Tapisérie boli často využívané počas
socializmu ako umenie vo verejnom priestore, preto ich slovenská teória často
chápe ako konzervatívny žáner, ktorému dominoval socialistický realizmus
a ktorý bol nositeľom predovšetkým kolektívnej skúsenosti. Potenciál
tapisérií niesť kritické odkazy ešte nebol preskúmaný ani zdokumentovaný, táto
výstava sa o to pokúša.

Vo svojich tapisériách Katarína
Tekeľová Blažová ukazuje, že abstraktné umenie /ktorému dominujú muži/ môže byť
emotívne, hlboké ale tiež figuratívne. Jej rané práce, v ktorých skúmala
formálne ale tiež autobiografické témy, vzťahy a túžbu redefinujú
surrealistický koncept lásky L´amour fou. Rovnako odrážajú autorkine odpovede
na abstraktnú maľbu, ako aj niektoré stratégie pop-artu.  Cyklus z jej zrelého obdobia Moira
predstavuje sexualizovanú a duchovnú podobu materstva a predznačuje
cestu k spiritualite. 

Okrem textilných prác bude na
výstave predstavený aj súbor fotografií, ktoré neboli nikdy vystavené
a ktoré dokumentujú jej malé performancie.
Výstava bola premiérovo uvedená vo Východoslovenskom múzeu v
Košiciach v roku 2015.

Katarína Tekeľová Blažová (1945)
maliarka, autorka tapisérií a art-protisov. Vyštudovala Vysokú školu výtvarných
umení v Bratislave – oddelenie voľnej maľby a gobelínu profesora Petra
Matejku (1965-1971). V rokoch 1979 až 1989 realizovala viacero výtvarných diel
v architektúre v technikách art-protisu, viazanej a tkanej
tapisérie, mozaiky a vitráže. Tkané a viazané tapisérie realizovala
v spolupráci s Moravskou gobelínovou manufaktúrou vo Valašskom Meziříčí,
medzi inými veľkoplošnú tapisériu z raného obdobia Rozhovor v záhrade (1971), cyklus jedenástich tapisérií Moira (1994 -1996) a ručne tkanú oponu Fénix pre Štátne divadlo
v Košiciach realizovanú na základe verejnej súťaže (1990). V roku
2012 sa stala finalistkou maľby a grafiky prestížnej medzinárodnej ceny pre
súčasné umenie Celeste Prize. Autorkine tapisérie a obrazy boli predstavené na
viacerých domácich i zahraničných samostatných výstavách: Moira-Tapisérie/Obrazy
SNM Bratislavský
hrad (1996), Východoslovenská galéria Košice (1996), SNG Zvolenský zámok
(1998), Slovenský kultúrny inštitút Budapešť (1998), Rakúske kultúrne centrum –
Palais Pallfy Viedeň (1998), DNA
–Obrazy/Tapisérie –
Dom umenia, Bratislava (2008). Zúčastnila sa viacero kolektívnych výstav: Actual Textile Art, Konsolidační banka, Praha (1995), Tapiserie / MGM, Amsterdam (1995), Tapiserie, obraz, prostor, Dům umění, Brno
(1995), Actual Textile Art, Galéria
Mánes, Praha (1997), Umenie 2007 –
Interpretácia skutočnosti,
Dom umenia, Bratislava (2007), Papier Kole /česká a slovenská koláž XX a XXI storočia/, Východoslovenská galéria, Košice
(2012), Celeste Prize 2012, Múzeum Centrale Montemartini (Rím 2012), 7.Zlínsky Salón – trienále súčasného českého
a slovenského umenia
, Galerie Zlín (2014). Jej práce sú zastúpené v zbierkach v Slovenskej národnej galérie
v Bratislave, Východoslovenskej galérie v Košiciach, Šarišskej galérii v
Prešove, v súkromných zbierkach na Slovensku, aj v zahraničí. Má dve deti,žije a pracuje v Košiciach s
manželom Františkom Blažom a synom Markom, ktorí sú tiež výtvarní umelci.

KATARÍNA
TEKEĽOVÁ BLAŽOVÁ
The woman in love. The mother. The mystic. Retrospective 1968 – 2015 

Curator: Ivana Komanická
Opening of the exhibition: March
17th, 2016 at 5 pm
Central Slovakian Gallery,
Praetorium at Š. Moyses sq. 25 in Banská Bystrica, Slovakia
The exhibition lasts from March
18th, 2016 until May 29th, 2016

The reprise of the exhibition of the artist from Košice
features the selection of paintings, tapestries and drawings from the late
sixties to the present day alongsite rarely seen works and offers the new
insights into the work of the artist that has been hidden from the public
exposure. The retrospective of her textile work spanning from her early
tapestries and the designs to her very recent paintings reveals the consistancy
of her design persisting across the decades.

The title of the exhibition was taken from the chapters of
the key document of the second-wave feminism Simone de Beauvoir´s Second Sex.
Western feminist artists often embraced alternative media incorporating fabric
as these materials did not have the same historically male-dominated precedent
that painting and sculpture carried. Fabric and tapestries were frequently used
as an art in public places during socialism and that is why in the Slovak art
theory and history tapestries are often understood as conservative in the terms
of a dominant genre of a socialist realism embracing the collective
experience. Its potential being critical has not been studied and shown yet,
this exhibition is the first step in this process.

In her tapestries Katarína Tekeľová Blažová shows that an
abstract art /male dominated/ can also be emotional, deep and figurative. Her
early works in which she explored both formal and autobiographical themes
relating to relationships and desire re-define the surrealist concept of
L´amour fou. They also reflect her responses to abstract painting but also to
some of pop-art strategies. Her cycle of tapestries Moira represents the
sexualized and spiritual concept of motherhood in which she also embarks on
a spiritual journey.

Alongside textile the show features fascinating photographs
that have never been seen before in public and that are the documentations of
her small performances. 
The exhibition was first presented in the Eastern Slovak
Museum in Košice, Slovakia in 2015.

Katarína Tekeľová Blažová (1945) a Slovak painter and a textile artist for whom tapestries are central to her body of work. She studied at the Academy of Fine Arts in Bratislava (1965-1971) in Peter Matejka´s studio of painting and tapestry. From 1979 to 1989 she made several works in architecture including tapestries, art-protis, mosaic or stained glass. Her knotted and woven tapestries were made in the collaboration with Moravian Tapestry Factory in Valašské Meziříčí including her early large scale tapestry A
Talk in the Garden
(1971), the cycle of eleven tapestries Moira (1994-1996) or a hand woven
curtain Phoenix commissioned by
Košice State Theatre (1990). In 2012 she was nominated for Celeste prize in
graphic and painting, an international contemporary art prize. Her cycle of
tapestries Moira was shown at her
solo exhibitions at home and also abroad : Moira-Tapestries
/ Paintings,
Slovak National Museum Bratislava Castle (1996), East
Slovakian Gallery, Košice (1996), Slovak National Gallery Zvolen Castle (1998),
Slovak Cultural Institute Budapest (1998), Austrian Cultural Centre – Palais
Pallfy Vienna (1998), DNA – Paintings /
Tapestries,
TheHouse of Arts,
Bratislava (2008). Her tapestries and paintings were shown at numerous group
shows including Actual Textile Art, Konsolidační
banka, Prague (1995), Tapestries /MGM, Amsterdam
(1995), Tapestries, Painting, Space,
The House of Arts Brno (1996), Actual
Textile Art
, The Manes Gallery Praha (1997), Art 2007Interpretation of
Reality,
House of Arts Bratislava (2007), Paper Kole (Czech and Slovak collage of XX and XXI century) The
East Slovakian Gallery Košice (2012), Celeste.prize.2012
Centrale Montemartini Rome (2012), 7th
New Zlin Salon­-triennial
Gallery of Fine Arts Zlín (2014). Her works are
in the public collections of the Slovak National Gallery Bratislava, East
Slovakian Gallery Košice, Šariš Gallery Prešov and private collections in
Slovakia and abroad. She has got two children, lives and works in Košice, with
her husband František Blažo and son Marko who are artists as well.

Za podporu ďakujeme Mediačno –
konzultačnému centru Sova a firme Barzzuz s.r.o.

Tešíme sa na vašu návštevu!