Možnosti automatických opráv

Možnosti automatických opráv

Aktuálny 16. ročník celoslovenskej periodickej výstavy v oblasti voľnej umeleckej grafiky za obdobie rokov 2002–2005, trienále „Súčasná slovenská grafika 16.“ V 37 autorských kolekciách mapuje a reflektuje aktuálny stav voľnej grafickej tvorby v celoslovenskom zábere. Kurátorka Alena Vrbanová  oslovila k účasti 50 autorov, z nich participuje 37. Trienále  „SSG 16.“ poukazuje formou výstavy na nosné výrazové, tematické a […]
7. December 2005 – 24. February 2006
Author Curator
Alena Vrbanová

Aktuálny 16. ročník celoslovenskej periodickej výstavy v oblasti
voľnej umeleckej grafiky za obdobie rokov 2002–2005, trienále „Súčasná
slovenská grafika 16.“ V 37 autorských kolekciách mapuje a reflektuje
aktuálny stav voľnej grafickej tvorby v celoslovenskom zábere. Kurátorka
Alena Vrbanová  oslovila k účasti 50 autorov, z nich participuje 37.
Trienále  „SSG 16.“ poukazuje formou výstavy na nosné výrazové,
tematické a formové aspekty aktuálnej grafiky v diapazóne od klasických
techník a ich súčasného prehodnotenia, až po inovatívne postupy tvorby
v období digitalizácie grafického média a vplyvu internetu. „SSG 16.“
reflektuje ostatnú tvorbu troch generácií nášho súčasného umenia.

Staršiu zastupujú
E. Antal, S. Balko, V. Havrilla, P. Kalmus, M. Mudroch, Ľ. Stacho, M. Sokol či V. Ronaiová. Početne silne je zastúpená stredná generácia (
Š. Balázs, B. Baláž, M. Balážová, I. Benca, I. Csudai, R. Galovský, L.
Lešková, M. Murin, M. Nicz, I. Piačka, S.
Stankoci, M. a E. Hnatovci …) a najpočetnejšiou je mladšia a najmladšia
generácia ( M. Blažo, A. Čierny, M. Derner, M. Gerboc, M. Kianička, P.
Kovačovský, M. Kvetán, R. Makar, M. Melicherčík, P. Nováková, J. Poliak,
M. Rovňák, M. Sedlák, R. Urbásek …).

Výstava poskytne
obraz riešenia základných výrazovo-tematických aspektov dnešnejgrafiky v
okruhoch: postabstrakcia, postfigurácia, konceptuálne stratégie a ich
vzájomné prelínanie, ale tiež presahy grafiky do kresby a maľby. Z techník
prevládajú digitálne, autorské a kombinácie klasických grafických
techník s alternatívnymi, ale aj forma inštalácie. Sprievodnou výstavou
podujatia je autorská prezentácia víťaza Hlavnej ceny z 15. ročníka
trienále z r. 2002 Mareka Kvetána (1976) z obdobia od poslednej SSG 15.,
teda najmä z obdobia 2002-2005, vrátane premiérovo uvedených diel. 
Výstava pod názvom „Možnosti automatických opráv“ je doposiaľ najväčšou
samostatnou výstavou výrazného umelca našej najmladšej generácie. Diela
Kvetána sú špecifické po obsahovej i realizačnej stránke. Manipuluje a zamieňa
v nich pôvodné určenie a najmä významy prostredníctvom digitálnych
technológii a programov. Na výstave prezentuje postfotografie, digitálne
grafiky s presahom do objektov, inštalácie a videodiela. Ich ideovým
základom je spochybňovanie a následná subverzia petrifikovaných kódov
vnímania reality – umeleckej i mimoumeleckej, pohrávanie sa s kultúrnou
pamäťou.

Na výstave
boli v deň jej otvorenia udelené štatutárne ceny
a čestné uznania.

Ocenené diela sa
stanú súčasťou zbierok Štátnej galérie, ktorá je od začiatku 70. rokov
20. storočia špecializovaná aj na oblasť umeleckej grafiky.