Súčasná slovenská grafika 17.

Praetórium: Blažej Baláž, Mária Balážová, Stanislav Balko, Igor Benca, Marko Blažo, Samuel Čarnoký, Radovan Čerevka, Eva Filová, Vladimír Havrilla, Milan Hnat, Viktor Hulík, Tamara Kolenčíková, Jaroslav Košš, Matúš Lányi, Lena Lešková, Zsolt Lukács, Robert Makar, Martin Melicherčík, Marianna Mlynarčíková, Michal Murin, Miroslav Nicz, Petra Nováková-Ondreičková, Andrea Pézman, Denisa Rakoský, Peter Rónai, Veronika Rónaiová, Nóra Ružičková, […]
23. November 2011 – 19. February 2012
Author Curator
Katarína Baraníková, Zuzana Majlingová

Praetórium: Blažej Baláž, Mária Balážová, Stanislav Balko, Igor
Benca, Marko Blažo, Samuel Čarnoký, Radovan Čerevka, Eva Filová, Vladimír
Havrilla, Milan Hnat, Viktor Hulík, Tamara Kolenčíková, Jaroslav Košš, Matúš
Lányi, Lena Lešková, Zsolt Lukács, Robert Makar, Martin Melicherčík, Marianna
Mlynarčíková, Michal Murin, Miroslav Nicz, Petra Nováková-Ondreičková, Andrea
Pézman, Denisa Rakoský, Peter Rónai, Veronika Rónaiová, Nóra Ružičková, Martin
Sedlák, Anabela Sládek, Patrik Ševčík, Eva Tkáčiková, Pavol Truben, Ján
Vasilko, Ondrej Vozárik; 

Bethlenov dom: Martina Albrechtová, Peter Augustovič, Katarína Balážová,
Juraj Bartusz, Daniel Brunovský, Stanislav Bubán, Ivan Csudai, David Čársky,
Pavol Čejka, Svetlana Fialová, Eva Hnatová, Katarína Hudačinová, Robert
Jančovič, Jozef Jankovič, Dušan Kállay, Tomáš Klepoch, Patrik Kovačovský,
Katarína Macurová, Matúš Maťátko, Dagmar Mavrevová, Juraj Meliš, Géza Németh,
Štefan Oslej, Lucia Pelikantová, Igor Piačka, Lucia Richtáriková, Zuzana
Sabová, Marián Straka, Martin Ševčovič, Kamila Štanclová, Kateřina Václavková

Súťažné výstavné podujatie Súčasná
slovenská grafika je na pôde Stredoslovenskej galérie usporadúvané od roku
1971. Aktuálny 17. ročník prehliadky voľnej grafickej tvorby má ambíciu
predstaviť jej súčasné tendencie a podoby. Z oslovených autorov tu
prezentuje svoju tvorbu viac ako šesťdesiat autorov zastupujúcich viacero
generácií a rôzne prístupy k spracovaniu média grafiky.
Výstavná prezentácia prihlásených
umeleckých kolekcií z obdobia rokov 2005-2011 sleduje situáciu média z hľadiska
výrazovo-tematických, formálnych a technických východísk a inklinácií. Výstava
je situovaná v dvoch objektoch Stredoslovenskej galérie, v budove
Bethlenovho domu, kde sa predstavujú skôr tradičné polohy s uplatnením
klasických grafických techník a ich kombinovaní a v druhej budove
Praetoria, kde v sledovaných tematizovaných celkoch prevažuje digitálne
spracovanie.

V kontinuite vývinu po
predchádzajúcom ročníku, na ktorom najvýraznejšie dominovali práve postupy
digitálnej grafiky, možno aktuálne pozorovať už rovnocennejší záujem o využitie
a prehodnotenie výrazových možností tradičných grafických techník. Ich postupný
ohlas bol pritom čitateľný už od začiatku minulej dekády v dielach niektorých
autorov strednej generácie. Súčasná nastupujúca generácia sa k tejto inklinácii
zásadnejšie prihlásila tendenciou k linorytovému prejavu, predstavenému buď
prostredníctvom využitia klasickej techniky alebo v menšej miere jej
technologickej aplikácie či simulácie. Pretrvávajúce uplatňovanie digitálneho
spracovania sa naďalej rozvíja v posunoch technických možností a kombinovaní.
Objavujú sa taktiež alternatívne autorské riešenia a presahy grafiky do
objektu, inštalácie či videoinštalácie s využitím širokého spektra
techník.

V sprehľadnení sleduje výstava nosné
výtvarné polohy a programy, ktoré sa tiež vzájomne prelínajú. Silné
viacgeneračné zastúpenie pracuje s abstraktnou a neoabstraktnou formou.
Výraznejšie sa uplatňuje geometrická tendencia, ojedinele abstraktná
ornamentalizácia. Viacero autorov rozvíja ďalej figuratívnu polohu tvorby
a prácu s figúrou. Z autorských konceptov sú mnohé založené na práci s
textom alebo písmom. Ďalej sa presadzujú tiež neokonceptuálne programy,
niektoré presahujúce k akcii.

Podľa štatútu podujatia otvorí
prehliadku vyhlásenie víťazov nominovaných odbornou komisiou, ktorá pracovala
v nasledovnom zložení: predseda komisie: 
PhDr. Eva Trojanová; členovia: doc. Miroslav Nicz, akad. mal., PhDr.
Katarína Rusnáková, PhD., Mgr. Ivana Komanická, PhD., Mgr. Lucia Gavulová.
Odborná komisia rozhodla o udelení nasledovných ocenení:

Hlavná cena:

Radovan Čerevka za osobitý prístup vo využití grafických techník v
kombinácii s kresbou a kolážou v témach dotýkajúcich sa pálčivých problémov
militarizmu  a mediálnych manipulácií v
súčasnej globalizovanej spoločnosti.

Cena výtvarnej kritiky:

Pavol Truben za invenčné spracovanie globálnych problémov s odkazmi ku
kultúrnej a historickej pamäti v aktuálnom vizuálnom jazyku.

Cena Mesta Banská Bystrica:

Matúš Lányi za introspektívny prístup pri zviditeľňovaní biblických
inšpirácií v súčasných profánnych priestoroch a za inovatívny príspevok ku
grafike v rozšírenom poli.

Čestné uznanie:

Marianna Mlynárčíková a Nóra Ružičková  

Matúš Maťátko

Ocenené diela získa Stredoslovenská
galéria do svojej zbierky.

Prihlásené kolekcie potvrdzujú stále
živý záujem autorov o tvorbu v oblasti voľnej grafiky, hoci viacerí z nich
paralelne i dominantne pracujú v iných médiách. Stredoslovenská galéria má
predovšetkým vďaka ochote autorov šancu zachovať kontinuitu podujatia. Veríme,
že takýmto spôsobom môžeme aspoň čiastočne vytvoriť podmienky  na systematické skúmanie a mapovanie média,
ktoré aj touto výstavou otvára priestor pre viacero teoretických úvah
dotýkajúcich sa napríklad otázok samotnej definície grafiky a jej
terminologických pojmov.
Dôležitou úlohou pre organizátorov
podujatia zostáva tiež riešenie možností 
zatraktívnenia konzervatívnej podoby samotného výstavného formátu. Širšia
diskusia a zodpovedanie tejto otázky by mohli spätne napomôcť riešiť aj
teoretické východiská samotného média grafiky.