Galéria pre všetkých / Sprístupnenie kultúrnych hodnôt Vily Dominika Skuteckého pre zrakovo, sluchovo a mentálne znevýhodnených

Rok 2023 bol pre Stredoslovenskú galériu z hľadiska získania grantov úspešný. Vďaka zrealizovanému projektu „Galéria pre všetkých…“, ktorý finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR, sa návšteva unikátnej Vily Dominika Skuteckého s areálom môže stať zážitkovým dobrodružstvom. Projekt bol zameraný na sprístupnenie vily a expozície osobám so zdravotným znevýhodnením, a to so zrakovým, sluchovým a mentálnym postihom.

Vila s expozíciou je nositeľom kultúrneho a umeleckého posolstva osobnosti maliara Skuteckého, ktorý zdôrazňoval význam a prínos tradičnej kultúry renesancie a histórie umenia. Svedčí o tom jeho rozsiahle maliarske dielo a aj unikátne sgrafito na priečelí fasády, kde sa nachádzajú medailóny významných renesančných majstrov Raffaela a Tiziana.

Príbeh vily a osudy jej obyvateľov, členov rodiny Skuteckých-Karvašových (maliarky Karoly Skuteckej-Karvašovej, jej manžela lekára Ferdinanda Karvaša a ich syna spisovateľa a dramatika Petra Karvaša) sú previazané s históriou mesta Banská Bystrica, ako aj tragickým obdobím 2. svetovej vojny, počas ktorej bola rodina rasovo prenasledovaná a vila obsadená gestapom. Stálu expozíciu obohacujú dočasné sprievodné výstavy na súvisiace témy a programy kultúrnych podujatí.

Typológia sprievodných programov Stredoslovenskej galérie je zvyčajne štruktúrovaná pre širokú verejnosť. Projekt „Galéria pre všetkých…“ bol spracovaný s cieľom zlepšiť prístupnosť a zrozumiteľnosti prezentovaných kultúrnych hodnôt a umenia pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, ktoré sa často ocitajú v kultúrnej a sociálnej izolácii.

Vďaka zavedeniu prvkov informačnej debarierizácie v objekte vily môžu aj cieľové skupiny znevýhodnených osôb percipovať informačný obsah expozície a vnímať silný genius loci jedinečného miesta umelcovej historickej vily aj s priľahlou záhradou.

Prvky informačnej debarierizácie boli volené s ohľadom na potreby rôznych znevýhodnených skupín. Zároveň sme vychádzali aj z interpretačných možností a determinantov stálej expozície. Projekt bol kreovaný s viacerými odborníkmi, ktorí majú skúsenosti v danej oblasti.

Prvý, základný prvok informačnej debarierizácie, predstavuje Informačná mapa (plán vily s piktogramami). Mapa napomáha navigovať mentálne znevýhodnené osoby, ale aj detských návštevníkov, v objekte vily s priľahlým areálom. Znevýhodnený či detský návštevník sa vie lepšie zorientovať v celom priestore a v jednotlivých miestnostiach expozície ako sú Hala talianskeho umenia, Salón, Ateliér, Zimná záhrada, pracovňa a študovňa.

Osoby so zrakovým znevýhodnením dokážu percipovať obsah expozície prostredníctvom piatich reliéfnych rozprávajúcich dotykových rámov s audiokomentárom, ktoré sú strategicky rozmiestnené v expozícii na stojanoch. Výhodou je, že v prípade individuálnych potrieb znevýhodnených návštevníkov, majú možnosť prenosu.

Pre vytvorenie reliéfnych dotykových obrazov boli vytypované najreprezentatívnejšie diela z expozície. Ide o Autoportrét D. Skuteckého; ikonický maliarov obraz Trh v Banskej Bystrici; obrazy Idyla v banskobystrickom parku a známy obraz Maliarka kvetín zachytávajúci umelcovu dcéru Karolu v ateliéri.

Pre nevidiacich sú názvy diel dostupné v Braillovom písme, umiestnenom priamo pod reliéfmi obrazov. Audiokomentáre obsahujú nielen popis vybraných reprodukovaných diel, ale aj sprievodné komentáre približujúce tvorbu a život maliara. Texty korešpondujú so sprievodnými textami jednotlivých častí expozície.

Posledný piaty reliéfny dotykový rám s audiokomentárom umožňuje vnímať celú sgrafitovú výzdobu priečelia vily, ktorú pravdepodobne vytvoril sám Skutecký.

Zážitok z jedinečnej architektúry Skuteckého neorenesančnej vily prináša 3D model. Model je možné aj rozložiť po jednotlivých poschodiach a navnímať tak celkovú skladbu objektu aj členenie galerijnej expozície. 3D model je, podobne ako reliéfne dotykové obrazy, vložený do rámu so sprievodným audiokomentárom.

Návštevníci so sluchovým znevýhodnením majú k dispozícii 5 prenosných tabletov s virtuálnym sprievodcom stálou expozíciou. Formou videokomentárov v posunkovom jazyku sa majú možnosť oboznámiť s celou expozíciou, prostredníctvom 10 „zastávok“.  

Rozšírenie stálej expozície o informačné prvky pre osoby so zdravotným znevýhodnením (najmä so zrakovým, sluchovým a mentálnym postihom) sprístupní hodnoty Skuteckého vily s priľahlým areálom aj ďalším cieľovým komunitám a potenciálnym návštevníkom.

 

Podporné edukačné materiály napomôžu funkčnému sprostredkovaniu umenia a majú potenciál prehĺbiť interakcie s umeleckým dielom. Predpokladáme, že nové interaktívne prvky môžu zaujať aj bežných návštevníkov. Veríme, že „otvorený priestor galérie“ bude aj naďalej zaujímavým a vyhľadávaným miestom.

 

Ďakujeme špeciálne Mgr. Jozefovi Balužinskému za profesionálnu a komplexnú spoluprácu na projekte „Galéria pre všetkých…“, rovnako pani PhDr. Ildikó Gúzikovej a Ing. Vladimírovi Marošovi, v neposlednom rade Mgr. Art. Palovi Bálikovi za atraktívny vizuál.

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a Banskobystrického samosprávnej kraja.