Zverejňovanie

Stredoslovenská galéria zverejňuje zmluvy, objednávky a faktúry v Centrálnom registri zmlúv, objednávok a faktúr BBSK.

Rozhodnutie,obnova fasád

Vyzva na predkladanie ponuk-Pretorium archeologický výskum

Výzva na predkladanie ponúk: 3D model Vily D. Skuteckého na podstavci v miestnosti zimnej záhrady
 
Výzva na predkladanie ponúk: Polygrafické náklady súvisiace s výrobou periodických a neperiodických publikácií
 
Výzva na predkladanie ponúk: Obrazová a zvuková produkcia – Videokomentáre pre osoby so sluch. znevýhodnením
 
Zmluva o výpožičke a potvrdenie o zverejnení zmluvy
 
Výzva na predkladanie ponúk – realizovanie pamiatkového architektonicko-historického výskumu Vila D. Skuteckého
 
Rozhodnutie o realizácii pamiatkového architektonicko-historického a reštaurátorského výskumu Vily D. Skuteckého
 
Výzva na predkladanie ponúk – zameranie skutkového stavu kultúrnej pamiatky Bethlenovho
 
Výzva na predkladanie ponúk – spracovanie Posudku vlhkosti a sanilného zaťaženia murív s návrhom sanácie murív v celom rozsahu národnej kultúrnej pamiatky Bethlenovho domu č. ÚZPF:2353/
 
Rozhodnutie,obnova Dolná8-KPU,BB (2)