VÝTVARNÉ DIELA BB

VÝTVARNÉ DIELA BB

Detské ihrisko Hexagon v parku pod Pamätníkom SNP. Lesk a bieda jednej lokality

Záver 60. rokov a s ním spojené obdobie kultúrneho a spoločenského uvoľnenia priniesol Banskej Bystrici viacero ikonických architektonických počinov, ktoré v symbióze s výtvarnými dielami rozšírili centrum mesta o nový, moderne chápaný urbánny priestor.

Východne od historického centra na zlome terénu v blízkosti stredovekého opevnenia mesta vyrástol impozantný Pamätník SNP s Múzeom Slovenského národného povstania (1969) od Dušana Kuzmu s monumentálnym súsoším Obete varujú Jozefa Jankoviča.

              Pamätník Slovenského národného povstania, Banská Bystrica. Foto: archív Múzea SNP, 1969.

Súbežne s výstavbou pamätníka prebiehala aj úprava rozľahlej plochy priľahlého parku, v ktorého závere bol vybudovaný prvý naozaj moderný šestnásťpodlažný hotel Lux (1969) navrhnutý Dušanom Boháčom v spolupráci s Jánom Drugom. Hotelová časť s ubytovacími jednotkami dokonca zahŕňala aj prezidentský apartmán s luxusne vybaveným interiérom a originálnym dizajnom.

              Hotel Lux, Banská Bystrica. Foto: archív TASR, autor J. Lofaj, 20. marca 1970.

                Hotel Lux, Banská Bystrica. Foto: archív TASR, autor T. Babjak, 20. marca 1980.

V hotelovej reštaurácii boli umiestnené vzácne sklenné kompozície od významného sklárskeho výtvarníka Ľubomíra Blechu. V salóniku hotela zase originálna stena obkladaná keramickým reliéfom od Imricha Vaneka. Obe hodnotné výtvarné práce, ktoré mohli byť dodnes pýchou hotela, boli po privatizácii zariadenia zlikvidované. Zachovaná zostala len reliéfna stena od Jaroslava Kubičku, aj to pravdepodobne hlavne vďaka tomu, že nebola len keramickým obkladom, ale zároveň aj nosnou stenou a trvalou súčasťou architektúry.

                Hotel Lux, Banská Bystrica. Foto: archív TASR, autor J. Lofaj, 20. marca 1970. Vpravo keramická stena od Imricha Vaneka.

Na výtvarnom doriešení parku, ktorý sa nachádza medzi Pamätníkom SNP a hotelom Lux, pracovala od roku 1967 skupina viacerých umelcov a umelkýň. V auguste roku 1969 boli v parku odhalené nové sochárske diela. Pavol Tóth vytvoril dodnes zachované súsošie Zvíťazili, ktoré bolo umiestnené pred budovu školy vojenského gymnázia. Vladimír Kompánek v parku situoval horizontálnu plastiku z dreva – Poľné znaky, ktorá sa zrútila v roku 2014 a z pôvodného diela zostalo už len torzo. Úžitkovú keramiku – parkové vázy mali realizovať Eugénia Lugsová a Pavol Uhrík, originály ani fotografická dokumentácia k týmto dielam sa nezachovali. O záhradný nábytok a parkové svietidlá sa mal postarať Ján Ondrejovič.

                Pamätník SNP v Banskej Bystrici pred dokončením. Foto: archív TASR, autor K. Cích, 16. apríla 1969. V auguste 1969 boli v parku osadené výtvarné diela.

Sedemdesiate a osemdesiate roky sa niesli v znamení mimoriadnej obľúbenosti lokality. V udržiavanom parku sa rozrástla vysadená zeleň a v letných mesiacoch „pod pamätníkom“ fungoval aj stánok s vychýrenou zmrzlinou, ktorý hojne navštevovali aj rodiny s deťmi. Dospelí korzovali po parku a deti šantili na originálnych preliezačkách, ktoré mal podľa dokumentácie zachovanej v Slovenskom národnom archíve navrhnúť akademický sochár Theodor Lugs. V zápisnici Slovenského fondu výtvarných umení z roku 1967 je uvedené, že Theodor Lugs predložil komisii skice na dve detské preliezačky, ktoré mali byť realizované z betónu, a jeho návrh bol schválený. K autorstvu detských preliezačiek, ktoré sa dodnes v parku nachádzajú, sa však hlásia aj potomkovia priemyselného dizajnéra Jána Ondrejoviča, ktorý mal podľa ich spomienok jednotlivé betónové komponenty odlievať na záhrade pri dome v jeho rodnom Beckove. Dodnes sa niekoľko zvyšných „nepodarených“ šesťuholníkových tvárnic v dvoch dvoroch v Beckove skutočne nachádza. Definitívne určenie autorstva detského ihriska preto zostáva ešte predmetom bádania a dokazovania.

Pôvodné detské ihrisko sa rozkladá na pomerne veľkorysej ploche situovanej v JZ časti parku a od cestnej komunikácie je oddelené keramickou stenou, ktorú mal podľa archívnej dokumentácie navrhnúť a realizovať žiak Theodora Lugsa Jozef Sušienka. Budované je z liatych betónových šesťuholníkových tvárnic, ktoré sa stali základným funkčným a estetickým prvkom minimalisticky chápanej vzdušnej sochárskej kompozície. Zvolený materiál detského ihriska korešponduje s hmotou Pamätníka SNP a v kontexte architektonicko-urbanistickej situácie, v ktorej je umiestnené, predstavuje citlivo zrealizovaný umelecký počin. Ihrisko spája utilitárne funkcie s premyslenou výtvarnou formou a dôstojne susedí s významným pamätným a symbolickým miestom mesta Banská Bystrica, reprezentovaným medzinárodne rešpektovanou architektúrou Dušana Kuzmu.

Ihrisko Hexagon. Park pod Pamätníkom SNP Banská Bystrica. Foto: autor Karol Benický, 1973.

Ihrisko tvoria tri samostatné objekty, ktoré plnia funkciu detskej preliezačky. Dve detské preliezačky sú komponované na centrálnych pôdorysoch vertikálnym ukladaním betónových tvárnic. Nosná konštrukcia kovových tyčí centrálnych preliezačiek je zachovaná, jednotlivé betónové tvárnice sú v súčasnosti už značne poškodené a hrozí ich vypadnutie z konštrukcií.

Ihrisko Hexagon. Park pod Pamätníkom SNP Banská Bystrica. Foto: súkromný archív, autorka Zuzana L. Majlingová, apríl 2021.

Ihrisko Hexagon. Park pod Pamätníkom SNP Banská Bystrica. Foto: súkromný archív, autorka Zuzana L. Majlingová, apríl 2021.

Ihrisko Hexagon. Park pod Pamätníkom SNP Banská Bystrica. Foto: súkromný archív Barbory Pozníčkovej rod. Hudcovičovej, autorka Anna Hudcovičová, 1985.

Tretia preliezačka je komponovaná na nepravidelnom pôdoryse a rozkladá sa horizontálne. Žiaľ, čo sa týka tejto preliezačky, padla kovová konštrukcia spájajúca jednotlivé bloky hexagónov, čím sa postupne zdeformovala celková kompozícia objektu a hrozí mu zánik.

Ihrisko Hexagon. Park pod Pamätníkom SNP Banská Bystrica. Foto: súkromný archív, autorka Zuzana L. Majlingová, leto 2019.

Ihrisko Hexagon. Park pod Pamätníkom SNP Banská Bystrica, r. 1983, Foto: súkromný archív, autor Miroslav Majling, leto 1985.

Ihrisko Hexagon. Park pod Pamätníkom SNP Banská Bystrica. Foto: súkromný archív, autorka Zuzana L. Majlingová, apríl 2021.

Preliezačky sú doplnené o sústavu plných aj dutých betónových komponentov poukladaných priamo na zemi, kde vytvárajú samostatné chodníčky a tunely určené na detskú hru. V tejto časti ihriska dochádza k postupnému presúvaniu jednotlivých častí, čím sa nezachováva pôvodná pôdorysná kompozícia a narušuje sa celkové estetické rozmiestnenie prvkov, a tým aj pôvodný zámer autora. Od osadenia diela nebola realizovaná jeho ochrana a odborné ošetrovanie, aj preto je detské ihrisko výrazne poškodené poveternostnými vplyvmi a zároveň v havarijnom stave. Narušené sú kovové nosné konštrukcie objektov preliezačiek a jednotlivé betónové tvárnice sa „mrvia“, lámu a vypadávajú. Ihrisko sa stáva nefunkčným, pre detského návštevníka nebezpečným a vo významnej lokalite mesta aj esteticky nedôstojným.

Ihrisko Hexagon. Park pod Pamätníkom SNP Banská Bystrica. Foto: súkromný archív Miroslava Staneka, 1969 – 1970.

Ihrisko Hexagon. Park pod Pamätníkom SNP Banská Bystrica. Foto: súkromný archív, autorka Zuzana L. Majlingová, apríl 2021.

Ihrisko Hexagon. Park pod Pamätníkom SNP Banská Bystrica. Foto: súkromný archív, autorka Zuzana L. Majlingová, apríl 2021.

Hoci je dnes ihrisko Hexagon v havarijnom stave, zostáva mimoriadne cenným dobovým príkladom komplexného – kontextuálneho prístupu k vytváraniu moderného životného prostredia. Bolo navrhnuté s rešpektom k symbolickým hodnotám a výtvarným nárokom významnej lokality mesta. Zároveň patrí k vôbec prvým originálnym realizáciám svojho druhu. Práve v 60. rokoch sa v Československu začali vytvárať prvé originálne detské ihriská. Ihrisko teda zachytáva aj skutočnosť sociálneho obratu, keď tvorcovia povojnového mestského priestoru rovnocennejšie pristupovali k potrebám rôznych vekových skupín obyvateľov a začali rešpektovať aj potreby detí.

Ihrisko Hexagon. Park pod Pamätníkom SNP. Foto: Súkromný archív., 8 mm čb film, autor Miroslav Majling, 1982.

Vzhľadom k umeleckým a historickým hodnotám, ktoré výtvarne chápané detské ihrisko reprezentuje, a dôležitosti lokality, v ktorej je situované, prihovárame sa za jeho komplexnú a bezodkladnú obnovu, ku ktorej sa odbornými posudkami prihlásili aj viaceré odborníčky/odborníci (Klára Kubičková, Sabina Jankovičová, Zuzana L. Majlingová, Ivan Siláči) a odovzdali ich mestu Banská Bystrica už začiatkom roka 2019, kde sa jednoznačne vyjadrili k záchrane a obnove Poľných znakov Vladimíra Kompánka i detského ihriska Hexagon.

Ak aj Hexagon nespĺňa bezpečnostné nároky podľa súčasných prísnych noriem na detské ihriská, stále zostáva kvalitne sochársko-dizajnérsky spracovaným objektom, ktorý si zaslúži našu pozornosť bez ohľadu na to, či sa prinavráti k svojmu pôvodnému využitiu, alebo zostane „iba“ umeleckým solitérom vhodne dopĺňajúcim lokalitu vo svojom pôvodnom umiestnení. Každé dielo vo verejnom priestore je zároveň dokladom doby, v ktorej vzniklo, „duchom miesta“, na ktorom stojí, a v tomto prípade v Banskej Bystrici dotvára akýsi „gesamtkunstwerk“ verejného priestoru a napomáha jednote jeho vyznenia (aj proti ďalším zbytočným vizuálnym „votrelcom“).

Mesto Banská Bystrica ako jedna z mála samospráv na Slovensku pristupuje k ochrane výtvarných diel vo verejnom priestore systematicky a má za sebou viacero úspešných obnov. Na záchranu výtvarného diela Poľné znaky od Vladimíra Kompánka už na Mestskom úrade zahájili potrebné procesy a vyčlenili aj finančné prostriedky. Veríme, že rovnaká pozornosť bude venovaná aj ihrisku Hexagon. Ihrisko nám mizne pred očami ako obrázky v starom filme a spomienky naň sa časom stratia ako slzy v daždi. A presne to nechceme.

Zuzana L. Majlingová

 

Použitá literatúra:

Slovenský národný archív. SFVU – Plastiky pre park pod Múzeom Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, rok 1967 – 1969.

Klára Kubičková, Danica Turčanová, Ingrid Krajčovičová, Banskobystrická architektúra 2. polovice 20. storočia 1951 – 1989, Spolok architektov Slovenska – regionálne združenie Banská Bystrica.

TASR: V Banskej Bystrici otvorili najmodernejší hotel na Slovensku, Zdroj: https://www.vtedy.sk/galeria/hotel-lux-banska-bystrica-otvorenie/0

Zuzana L. Majlingová, www.vytvarnedielabb.sk

Fotografie a film: Archív TASR, Archív Múzea SNP, súkromné archívy.