Verejná obchodná súťaž – prenájom garáže

Stredoslovenská galéria, Dolná 8, 975 90 Banská Bystrica vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽpodľa § 281 až § 288 zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, na prenájom nebytových priestorov tvoriacich súčasť nehnuteľného majetku Banskobystrického samosprávneho kraja v správe Stredoslovenskej galérie.

Časť I.

Všeobecné informácie

1. Identifikácia vyhlasovateľa súťaže
Názov a sídlo: Stredoslovenská galéria, Dolná 8, 975 90 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca: Mgr. art. Maroš Rovňák, ArtD., riaditeľ
IČO: 35984929

DIČ: 2021427078
Kontaktná osoba: Darina Karasová
Telefón: 048/4701616
Fax: 048/4701615

2. Predmet a cieľ obchodnej verejnej súťaže

2.1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja zvereného do správy Stredoslovenskej galérie (ďalej len SSG) – nebytové priestory pri budove Horná 55, Banská Bystrica zapísaného v LV č. 2934, parcelné číslo 150/2.
2.2. Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka
s účinnosťou od 1. januára 2018 na dobu 1 rok.
2.3.Účel nájmu: skladové priestory – garáž
2.4.Podmienky nájmu: zachovanie účelu nájmu

3. Charakteristika predmetu nájmu

3.1. Nebytové priestory sa nachádzajú pri budove vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja, so súpisným číslom 55 na ulici Horná, Banská Bystrica. Celková výmera nebytového priestoru je 25 m2.
3.2. Priestor je stavebne uspôsobený ako nebytový priestor (garáž).

Časť II.

Príprava súťažného návrhu

4.Rozsah a obsah súťažného návrhu

4.1. Výsledkom obchodnej verejnej súťaže bude uzavretie nájomnej zmluvy v zmysle ustanovení § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka.
4.2. Účastník predkladá svoj návrh v písomnej podobe v slovenskom jazyku.
4.3. Doklady a dokumenty tvoriace náležitosti súťažného návrhu požadované v týchto súťažných podkladoch musia byť predložené ako originály, alebo overené kópie týchto dokumentov, ak nie je stanovené inak.
4.4.1. Aktuálny doklad o oprávnení podnikať (nie starší ako 30 dní):
– právnická osoba predkladá výpis z obchodného registra
– fyzická osoba podnikateľ predkladá živnostenský list, alebo koncesnú listinu, príp. výpis zo

živnostenského registra

– fyzická osoba nepodnikateľ predkladá kópiu občianskeho preukazu
– občianske združenie predkladá kópiu zriaďovacej listiny
– nezisková organizácia predkladá výpis z registra neziskových organizácií

Časť III.

Predkladanie súťažného návrhu
5.Označenie súťažného návrhu

5.1. Návrh je potrebné predložiť v uzavretom obale s uvedením:
– obchodného mena a sídla účastníka, alebo miesta podnikania
– označenia súťaže „Obchodná verejná súťaž – Neotvárať – nebytové priestory“
– adresa: Stredoslovenská galéria, Dolná 8, 975 90 Banská Bystrica

6. Miesto a termín predkladania

6.1. Návrh je potrebné predložiť na adresu vyhlasovateľa súťaže:
– osobne (na sekretariát) v čase od 8.00 do 14.00 hod.
– poštou
6.2. Termín predloženia návrhu: 12. 12. 2017 do 14.00 hod.
6.3. Lehota na predloženie návrhu je zachovaná ak bol návrh doručený vyhlasovateľovi najneskôr v posledný deň stanovený na predkladanie ponuky a do určeného časového limitu. Rozhodujúci je dátum a čas na podacej pečiatke podateľne vyhlasovateľa súťaže.
6.4. Do súťaže bude zahrnutý len ten návrh, ktorý bol predložený v stanovenom termíne a ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.
6.5. Návrh predložený po stanovenej lehote nebude zaradený do súťaže a bude účastníkovi vrátený neotvorený.

6.6. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vyhlásené podmienky súťaže zmeniť, odmietnuť všetky predložené návrhy alebo súťaž zrušiť.

7.Doplnenie, zmena a odvolanie návrhu

7.1. Účastník môže predložený návrh dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty stanovenej na predkladanie návrhov.

Časť IV.

Otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov

8.Otváranie predložených súťažných návrhov

8.1. Vyhlasovateľ vymenuje na vyhodnotenie predložených návrhov komisiu.
8.2. Otváranie obálok s predloženými návrhmi a ich vyhodnotenie sa uskutoční v sídle
vyhlasovateľa súťaže komisionálne a je neverejné.

9.Posudzovanie predložených súťažných návrhov

9.1. Komisia pred vyhodnotením návrhov posúdi, či všetky predložené návrhy zodpovedajú požiadavkám vyhlasovateľa a či návrhy zaradí do vyhodnotenia.
9.2. Do súťaže nebude zaradený návrh, ktorého obsah nebude spĺňať stanovené podmienky.
9.3. Komisia môže požiadať účastníka súťaže o vysvetlenie, alebo o doplnenie predloženého návrhu. Nesmie však vyzvať ani prijať návrh na zmenu, ktorou by sa návrh zvýhodnil.

10.Hodnotenie predložených návrhov

10.1. Pri výbere najvhodnejšieho návrhu bude komisia postupovať v súlade s § 286 Obchodného zákonníka a spôsobom uvedených v týchto súťažných podkladoch.
10.2. Komisia posúdi každý návrh na základe predložených dokladov a splnenia všetkých požiadaviek na vyhlasovateľa uvedených v súťažných podkladoch. Ak navrhovateľ nepredloží všetky požadované doklady, alebo nesplní požiadavky navrhovateľa uvedené v súťažných podkladoch, jeho návrh nebude ďalej hodnotený.
10.3. Poradie predložených návrhov, ktoré splnili hodnotenie podľa predchádzajúceho bodu bude na základe hodnotenia komisie takéto:
a) Návrh nájomnej zmluvy s cenou za 1 m2/rok (max. 100 bodov)
b) Zámer využitia ponúkaných priestorov (max. 100 bodov)

10.3.1. Pod písmenom a) sa bude hodnotiť:
– výška nájmu – najvyšší počet bodov získava návrh s najvyššou navrhnutou výškou nájmu
10.3.2. Pod písmenom b) sa bude hodnotiť:
– zámer funkčného využitia nebytového priestoru
10.4. Hodnotenie návrhov je dané súčtom pridelených bodov pod položkami a) a b). Víťazom obchodnej verejnej súťaže sa stane navrhovateľ, ktorého návrh dosiahne najvyšší počet bodov.
10.5. Ak je do súťaže zaradených viac návrhov, môže komisia určiť poradie aj na ďalších miestach pre prípad, že vybratý účastník odmietne uzavrieť zmluvný vzťah s vyhlasovateľom súťaže do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o výsledku súťaže. Vyhlasovateľ v takomto prípade môže vyzvať k uzatvoreniu zmluvy účastníka ďalšieho v poradí.
10.6. Vyhlasovateľ neuhrádza žiadne náklady, ktoré vznikli navrhovateľovi v súvislosti s jeho účasťou v obchodnej verejnej súťaži.

Časť V.

Výsledok obchodnej verejnej súťaže

11.Informácia o výsledku vyhodnotenia súťaže
11.1. Výsledok súťaže bude jej účastníkom oznámený písomne do 7 kalendárnych dní od vyhodnotenia súťažných návrhov komisiou.
12.Uzavretie zmluvy12.1. Vyhlasovateľ súťaže uzavrie nájomnú zmluvu s víťazom súťaže bezodkladne po jej doručení.

Podrobnejšie informácie môžu záujemcovia získať pri fyzickej obhliadke, ktorá sa uskutoční na základe osobnej dohody so zamestnancami ekonomického úseku (ekonómka, správca majetku 048/47016 16).

V Banskej Bystrici, 28. 11. 2017

Mgr. art. Maroš Rovňák ArtD.

riaditeľ