Mám rada pozornosť

An exhibition project entitled I TAKE PLEASURE IN ATTENTION is a result of artistic research, which uses the space of the Praetorium building of the Central Slovakian Gallery in Banská Bystrica. The exhibition dedicated to Praetorium was initiated by the artist Lucia Luptáková, who has been exploring its premises for several years, and the curator, who both kindly invited to participate in the project the following guests: Jana Kapelová, Matej Gavula a Oldřich Morys.
7. februára 2018 – 10. apríla 2018
Vernisáž výstavy 6. 2. 2018 o 17:00
Autor Kurátor
Zuzana L.Majlingová

Výstavný projekt MÁM RADA POZORNOSŤ je výsledkom umeleckého výskumu, ktorý pracuje s priestorom budovy Pretória Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici. Pretórium – pôvodne renesančná radnica – bolo postavené po roku 1500 a je významnou historicko-architektonickou pamiatkou situovanou v stredovekom hradnom areáli mesta. Budova prešla dlhým architektonickým vývojom, viacerými stavebnými etapami a mnohými zmenami funkcií. V novšej histórii tu sídlila rímskokatolícka škola či prvá expozícia Múzea SNP. Od roku 1970 slúži Pretórium ako výstavný priestor galérie. 
Výstava venovaná Pretóriu vychádza z iniciatívy výtvarníčky Lucie Luptákovej, ktorá sa reflexiou tohto priestoru zaoberá už niekoľko rokov a ktorá spoločne s kurátorkou k participácii na projekte prizvala ďalších hostí: Janu Kapelovú, Mateja Gavulu a Oldřicha Morysa. Tvorcovia spoločne reagujú na fyzickú percepciu budovy Pretória, na jej emocionálne prežívanie a symbolickú hodnotu, na otázky individuálnej, kolektívnej, ale aj inštitucionálnej a sociálnej pamäti priestoru. 
Zámerom výstavy je okrem iného pracovať aj s myšlienkou otvorenosti galerijnej inštitúcie, ktorá budovu v súčasnosti spravuje a niekoľko desaťročí určuje jej spoločenské funkcie. Otvorenosť inštitúcie je manifestovaná voľným sprístupnením všetkých fyzických priestorov budovy a koncentrovaním pozornosti umeleckej reflexie do obslužných, nevýstavných priestorov chodieb, pivnice, podkrovia či loggie. Práve v týchto priestoroch sa zachovalo najviac architektonických detailov, odkazujúcich na historické stavebné etapy objektu. Monumentalitu prázdnych výstavných siení galérie, ktorá je výsledkom najmladšej funkcionalistickej prestavby, ponechávajú tvorcovia vyznieť v jej architektonickej a priestorovej čistote. Popri výtvarných prácach, vytvorených na báze miesto-špecifických inštalácií, videoprojekcií, performancií a objektov môže návštevník výstavy intenzívnejšie vnímať aj komplexnú kondíciu budovy a množstvo detailov, ktoré zostávajú pri bežnej prevádzke galérie pred divákmi ukryté.Výstavný projekt MÁM RADA POZORNOSŤ pracuje s materialitou a historickými vrstvami priestoru Pretória – jednak samotných miestností, ale aj budovy ako architektúry s jej fyzickými premenami, meniacim sa funkčným využitím a rôznymi významovými rovinami jej blízkeho okolia. Projekt neponúka klasické materializované artefakty, je skôr návodom, ako na realitu bezprostredne nazerať. Je viac o procese približovania sa k skutočnosti, ako definitívnom pohľade rámovanom priestorom výstavnej siene. Tvorivosť a koncentrovaná pozornosť je tu chápaná ako princíp, ktorý sa nanovo pokúša nazerať do minulosti a prítomnosti. Informácie syntetizuje do novej jedinečnej udalosti, ktorá sa stáva údajmi pre budúcnosť.


Zuzana L. Majlingová