No Comment? Vol. 4 + Vstúpte prosím (!)

Stredoslovenská galéria Vás a Vašich priateľov srdečne pozýva na vernisáž výstavného projektu No Comment? Vol. 4 a hosťujúcej výstavy Vstúpte prosím (!). Projekt No Comment? sa sústreďuje na tzv. krátky estetický moment, počas ktorého divák splynie s dielom a stráca svoje normálne ja. Bernard Berenson o ňom hovorí ako o mihotavom okamihu, takom krátkom až […]
27. marca 2014 – 25. mája 2014
Autor Kurátor
Lucia Miklošková, Maja Štefančíková, Zuzana Janečková

Stredoslovenská
galéria Vás a Vašich priateľov srdečne pozýva na vernisáž
výstavného projektu

No
Comment? Vol. 4

a
hosťujúcej výstavy Vstúpte
prosím (!).

Projekt
No Comment? sa sústreďuje na tzv. krátky estetický moment, počas
ktorého divák splynie s dielom a stráca svoje normálne
ja. Bernard Berenson o ňom hovorí ako o mihotavom okamihu, takom
krátkom až sa zdá byť bez času. Odlišné typy divákov (vek,
pohlavie, sociálna skupina) sa prirodzene konfrontujú so situáciou
v galérii a komentujú vybrané diela (videá, objekty, akcie).
Diváci sa môžu stať hlavnými aktérmi a spolutvorcami diel
prostredníctvom vnímania, následných interpretácií či
komentárov. Samotné diela nadobúdajú v inštalačnom kontexte a
navodenej situácii nové významové rozmery, vedú okrem monológov
vzájomné dialógy. Výber autorov a diel je dôkazom, že umelec
diváka potrebuje nielen ako pasívneho prijímateľa ale aj
aktívneho činiteľa a
odkazuje k dielu Pierra Bourdie, ktorý v knihe Pravidla umění
zmieňuje, že dielo nevzniká naraz, ale je znovu vytvárané
všetkými, ktorí oň prejavia záujem.

Výstava
No Comment? Vol. 4 je už v poradí štvrtou reinštaláciou projektu
No Comment?. Každá jeho realizácia vychádza z odlišných
prístupov k danej problematike a posúva projek priebežne ďalej,
čím vzniká zacyklený reinterpretačný komunikačný
model. No Comment? vol. 4 je rozšírený
o facebookové komentáre, archív predchádzajúcich fáz
projektu a hosťujúcu výstavu Vstúpte prosím! v
koncepcii kurátorky Lucie Mikloškovej. Komentár je tu chápaný
ako umelecké dielo racionálneho typu, v ktorom autor vysvetľuje,
hodnotí, rozoberá a zaujíma svoje stanovisko (niekoľko typov
komentárov: kritický, ukecaný, inštitucionálny a umelecký ai.).
Cieľom je to, aby sa divák nad týmito stanoviskami zamyslel a
prípadne si ich aj osvojil alebo sa s nimi naopak konfrontoval.

Vystavujúci
No Comment?:
 Anonym,
Peter Barényi, Cyril Blažo, János Brückner, Lucia Horňáková
Černayová, Eja Devečková, Eva Drozdíková, Viola Fátyol, Guma
Guar, David Helán, Andrea Chreňová & Monika Haima Kováčová,
Zuzana Janečková, Krištof Kintera, Tomáš Klima, Petr Krátký,
Marek Kvetan, Markéta Mandelíková, Henrik Martin, Vojtěch Maša
& Václav Stratil, Erik Mátrai, Marianna Mlynárčiková &
Nóra Ružičková, MICL, Oldřich Morys, Mr. BRA, Lucie Nechybová,
Veronika Přikrylová, Martin Prudil,Tereza Ruller, Patrick
Sedlaczek, Jano Šebík, Maja Štefančíková, Martin Zet, XYZ

Architektonické
riešenie:
Oldřich
Morys

Vstúpte
prosím (!)

Výstavný
projekt Vstúpte prosím (!) je reprízou výstavy Turčianskej galérie z roku 2013. Je zameraný na diela, explicitne alebo
okrajovo reflektujúce svet umenia. Svet umenia, pojem amerického
filozofa a teoretika Arthura Danta, je tu nazeraný ako sieť
kultúrnych, sociálnych a politických vzťahov, ktoré sa vzájomne
podieľajú na konštituovaní takzvaného príbehu umenia a najmä
umenia ako inštitúcie. Výstava takticky mapuje tie neokonceptuálne
prístupy, v ktorých autori ako hrubý materiál využívajú priame
odkazy na konkrétnych „členov“ sveta umenia. Týmito členmi
(alebo agentmi) sú umelci a ich diela, ale aj teoretici vizuálnej
kultúry a ich teoretické práce, jednajúci v mene umenia.

Koncepcia
výstavy nadväzuje na skúmanie fenoménu intertextuality a
sústreďuje sa na tie diela, v ktorých autori
prezentujú konkrétne osoby angažujúce sa v svete umenia v logike
intertextuálnej narážky, respektíve intertextuálneho odkazu.
Práve v logike intertextuality, ktorá vychádza z filozofie
postmoderny, sa umenie javí ako sieť navzájom prepojených
relácií. Tým, že prezentované práce predstavujú pohľad na
stanovenú tému, z pozície jej samého vnútra, teda z pozície
„insajdera“, možno hovoriť o istej náročnosti v čitateľskej
prístupnosti týchto diel. Každé použitie narážky na konkrétne
osoby angažujúce sa v umení sa stáva intertextuálnou stratégiou.
Odkrýva sa tu široká škála prístupov; smerujúca od
inštitucionálnej kritiky, cez participatívne (dialogické) formy
umenia až po tie, obsahujúce neofeministické diskurzy.

Vystavujúci
Vstúpte prosím!:
 Eja
Devečková, Richard Fajnor, Petra Feriancová, Anetta Mona Chisa &
Lucia Tkáčová, Stano Masár, Marianna Mlynárčiková & Nóra
Ružičková, Ivana Sláviková, Veronika Šramatyová

Zriaďovateľom
Turčianskej galérie je Žilinský samosprávny kraj.