RADOVAN ČEREVKA – DETEKČNÉ POLE

Posledný týždeň výstavy.
19. novembra 2021 – 27. februára 2022
Vernisáž výstavy 18.11. o 17:00
Autor Kurátor
Peter Tajkov

Krátka ukážka z výstavy. 

 

Výstava skúma otázky moci a vierohodnosti skrz exponovanie artefaktu v privilegovanom rámci muzeálnej praxe. V centre záujmu je odkrývanie, rekonštruovanie a interpretácia stôp a dejov autorsky modelovanej reality s neurčitým časovým ukotvením. Autorove práce posledných rokov sa pohrávajú s aurou archeologickej fikcie, využívajúc bazálne materiálové riešenia a tradičné sochárske techniky. Najčerstvejšie série objektov využívajú referenčný rámec tzv. „(o)kultu tela“, resp. dystopiu jeho pozostatkov – objektov spotrebnej fitness – kultúry a výživových doplnkov, ako komplexnej zmesi (výtvarných) materiálov stimulujúcich chemické reakcie v tele. Okrem tenzie medzi objektmi a subjektmi tu Čerevka reflektuje agresívne marketingové stratégie vzývajúce staro – nových bojovníkov z archaického sveta antických hrdinov, kedykoľvek ochotných vyraziť do nového konfliktu.

Radovan Čerevka

Aký dopad má uvažovanie o rýchlom tempe transformovania súčasnosti na naše chápanie minulosti a projektovanie budúcnosti? Je odveká túžba po moci a fyzickej dominancii hybnou silou progresu civilizácie a zároveň príčinou jej nevyhnutnej deštrukcie a zániku? Tieto i viaceré ďalšie otázky prináša aktuálna výstava Radovana Čerevku v Pretóriu Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici. Neponúka na ne však jednoznačné odpovede – naopak, rozohráva s divákom asociačnú hru prostredníctvom prekrývania známych, povedomých i autorsky originálnych foriem. Čerevka so zmyslom pre umeleckú mystifikáciu rekonštruuje, respektíve nanovo buduje scénu pre dystopickú budúcnosť, ktorá však môže byť rovnako minulosťou – záleží len na tom, akou perspektívou vníma divák svoju prítomnosť.

Ideový koncept výstavy v poschodovom priestore Pretória pracuje s myšlienkou výtvarných prostredí rámcovaných jednotlivými miestnosťami. Predstava galerijného environmentu je najvýraznejšie prezentovaná vo vstupnom prízemí galérie v diele s názvom Optické balvany. Autor tu vytvoril sugestívnu krajinu na prvý pohľad mimozemsky pôsobiacej geologickej situácie, avšak bližší pohľad na objekty odkrýva paleontologické črty fosilizovaných militárií (konkrétne vojenskej technológie nočného videnia). Leitmotívom týchto diel a rovnako celej výstavy je tak objektivizácia ľudskej evolúcie moci – prenos jej neživých nástrojov do sféry antropológie.

Ďalšie poschodie galérie prináša trochu odlišný koncept budovania výtvarného prostredia. Tu na rozdiel od prízemia Čerevka neprináša akýsi krajinný výrez, ale narába so sochárskymi objektmi jazykom „muzeálnej“ expozície. Pôsobí tak najmä dielo Bez názvu („Detekčné pole“), ktoré osciluje medzi zbierkou trofejí dystopického konfliktu a archeologickým lapidáriom. Aj tu sú, podobne ako pri Optických balvanoch, transformované inštrumenty vojenskej moci do exoskeletov, resp. ich zvyškov roztavených v kataklizmatickej zrážke. Zámerná chronologická nejednoznačnosť diel, pohybujúcich sa od odkazov k civilizačnej histórii až k projektovaniu znepokojivej budúcnosti, odráža aj solitérne dielo N 1131 Stryker. V rovnakej miestnosti mu sekunduje rozmernejší sochársky objekt s názvom Zvezda („Kto sa hrá, nehnevá“). Diela na tomto podlaží zjednocuje Čerevkov špecifický autorský jazyk daný voľbou sochárskeho materiálu, ale aj spomínanou alúziou na muzeálne artefakty. Tento konkrétny sochársky objekt pri bližšom pohľade nesie naviac formy modelárskej stavebnice, konkrétne ruského koncernu Zvezda. Táto modelárska firma je dnes vnímaná ako výrazný propagátor ruského militarizmu, či až hybridnej vojny a na výstave patrí k ďalším ideovým mocenským symbolom. Čerevka však opäť tieto odkazy pozoruhodne kóduje do jazyka pripomínajúceho staroveké textové polia a vytvára tak nadčasové civilizačné prepojenia. Posledným dielom na tomto podlaží galérie je sochársko-zvukový objekt s názvom Spoločenstvo. Znova vnímame autorský rukopis daný materiálovou štruktúrou umelého kameňa, avšak výtvarnú formu tu dopĺňa zvuk, presnejšie dokumentaristický rozprávač. Mužský hlas hovorí o správaní včelieho spoločenstva, zámerne však nespomína včely ako také a divák je tak zneistený prirodzenou komparáciou k správaniu spoločnosti ľudí.

Posledné podlažie Pretória Čerevka, podobne ako prízemie, venuje referenčnému rámcu autorsky modifikovanej antropológie. Jedna z dvoch miestností je venovaná veľkorysej sochárskej inštalácii zostavenej z diel Enviroment B. Autor tu opäť rozohráva akúsi scénu zániku, resp. pozostatkov po pokusoch pretvoriť prirodzené ľudské telesné proporcie do nových titanských foriem. Znova nás uvádza do znepokojivého sveta kombinujúceho antikizujúci jazyk s modernými marketingovými produktmi sféry kultu(úry) fitness. Pracuje s reálnymi výživovými doplnkami, ktoré okrem novej výtvarnej kvality reprezentujú zmes chemických reakcií stimulujúcich heroickú telesnosť. Inštalácia tak neevokuje len transformáciu tela do určitej formy pokusnej nádoby, ale získava aj novú zmyslovú kvalitu kryštalizujúcich „výživových“ zmesí. Podobne ako pri Optických balvanoch, kde, ako hovorí sám autor – v duchu eticky poňatých materialistických koncepcií majú neživé súčasti a inštrumenty bývalého tela – teda zbrane, svoje vitálne

vlastnosti, má ich aj cielený rast svalovej hmoty. Z perspektívy materializmu ide totiž o súbor vyprovokovaných chemických reakcií uprostred neobyčajne komplexnej zmesi živýchneživých substancií. Vo vedľajšom priestore podlažia týmto dielam sekunduje ideovo príbuzný súbor objektov s názvom Pillars of heroes. Dózy od proteínov a rôznych práškových fitness stimulantov vytvárajú bizarné totemy oslavujúce posthumánne telo a nápismi ako combat či predator aj jeho bojové schopnosti. Stĺpy sú roztriedené podľa expresívnych názvov a hesiel produktovej stratégie dnešnej kulturistiky, umocňujúc tak ich subverzívny náboj.

Radovan Čerevka výstavou Detekčné pole prináša z môjho pohľadu kompaktný súbor spojenia jeho najčerstvejšej tvorby a diel z posledných rokov. Autorov dôraz na bazálne materiálové riešenia a tradičné sochárske techniky v kombinácii s aktuálnym výtvarným jazykom zaraďujú jeho tvorbu do špecifického rámca našej výtvarnej scény. Svojím dielom dokazuje aj príklad nevšednej vitality sochárskeho média a nastavuje tak zrkadlo tézam o jeho oslabovaní v slovenskom prostredí.

 

Peter Tajkov

november 2021

 

///////

 

Názov výstavy: RADOVAN ČEREVKA – DETEKČNÉ POLE

Miesto konania: Pretórium, Námestie Štefana Moysesa 25, Banská Bystrica

Vernisáž výstavy: 18. 11. o 17:00 hod.

Trvanie: 19. 11. 2021 – 27. 2. 2022

Autor: Radovan Čerevka

Kurátor: Peter Tajkov

Grafika: Richard Bakeš

 

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Vstup do Stredoslovenskej galérie je umožnený len plne zaočkovaným osobám.

Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj. 

Foto: Lukáš Rohárik

Komentovaná prehliadka výstavy: