re-VÍZIA

Výstava re–VÍZIA prezentuje najzaujímavejšie študentské práce, hlavne záverečné magisterské a doktorandské projekty zo všetkých štyroch katedier Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici – maľby, sochárstva, grafiky, intermédií a digitálnych médií, ktoré boli vytvorené prevažne v ostatných troch rokoch. Už názov výstavy re-VÍZIA napovedá, že ide o výber diel, ktorý sa uskutočnil na základe dôkladného mapovania a výskumu najvýznamnejších […]
14. februára 2013 – 31. marca 2013
Kurátor
Eva Kapsová, Igor Benca, Katarína Rusnáková, Patrik Ševčík, Zuzana Čovanová

Výstava reVÍZIA
prezentuje najzaujímavejšie študentské práce, hlavne záverečné magisterské
a doktorandské projekty zo všetkých štyroch katedier Fakulty výtvarných
umení Akadémie umení v Banskej Bystrici – maľby, sochárstva,
grafiky, intermédií a digitálnych médií, ktoré boli vytvorené
prevažne v ostatných troch rokoch.

Už názov výstavy re-VÍZIA napovedá, že ide
o výber diel, ktorý sa uskutočnil na základe dôkladného mapovania a
výskumu najvýznamnejších prác poslucháčov FVU AU. Vizuálne prejavy mladých
výtvarníkov a výtvarníčok sa vyznačujú bohatosťou aktuálnych tém a širokým
spektrom výrazových prostriedkov a umeleckých prístupov,
prostredníctvom ktorých referujú o celej škále súčasných problémov
ľudí žijúcich v informačnej spoločnosti globalizovaného sveta. Ich vízie,
invenčné tvorivé stratégie a novátorsky poňaté výtvarné diela súčasne
predstavujú silný tvorivý potenciál a prísľub do budúcnosti. Mladí autori
a autorky dokážu citlivo, ale zároveň so zmyslom pre kritickú reflexiu
a ironický nadhľad artikulovať najrôznejšie témy, ako sú premeny identity,
telo a telesnosť, rovnako sa zaoberajú otázkami individuálnej
a kolektívnej pamäti, pričom ich zaujíma aj prepojenie umenia s vizuálnou
kultúrou. Okrem kritiky konzumnej spoločnosti sa venujú tiež politickej a
inštitucionálnej kritike a kritike autorít z rozličných spoločenských
sfér a podobne. V mnohých prácach čoraz intenzívnejšie rezonuje aj
téma tzv. sociálneho obratu v umení, s ktorou súvisia rozmanité formy
participatívneho         a interaktívneho umenia, ktorých bázou je
aktívna tvorivá spolupráca divákov a diváčok. Do tohto rámca patria
aj praktiky sociálne angažovaného a aktivistického umenia, ktoré sú
založené na tesnom vzťahu umenia ako dôležitej formy sociálnej komunikácie,
kriticky reflektujúcej aktuálne problémy každodennej skutočnosti
a reálneho sveta.

Cieľom výstavy re-VÍZIA je ukázať čo
najkvalitnejší výber súčasných študentských prác z oblasti maľby, umenia
inštalácie, objektov, figurálneho sochárstva, 
progresívnych prejavov súčasnej grafiky, ako aj predstavenie iniciatív
na poli intermédií a digitálnych médií, kde patria hlavne interaktívne
projekty, videoinštalácie, internetové umenie a soundartové práce. Súčasťou ich
prezentácie je aj kompilácia 12 experimentálnych videofilmov
a videodokumentácie performancií, interaktívnych  a participatívnych projektov vo verejnom
priestore, ktoré diváci môžu vzhliadnuť v samostatnej miestnosti
Mediatéky.

Zaujímavým obohatením expozície sú tzv.
aktuálne periférie výstavy, ktoré začleňujú do kontextu výstavného projektu aj
priľahlé exteriéry Stredoslovenskej galérie, prostredie loggie
a sugestívne pôsobiace priestory podkrovia galérie, do ktorých intervenujú
svojimi miestne špecifickými inštaláciami viacerí doktorandi FVU AU.

Diela mladých výtvarníkov a výtvarníčok
kladú divákom mnohoraké otázky, motivujú ich k úvahám o rozmanitosti
aktuálnych tém a foriem súčasného vizuálneho umenia a provokujú ich
k diskusiám, v ktorých sa môžu zamýšľať nad súvislosťami medzi
každodenným životom a rozmanitými umeleckými prejavmi dnešnej digitálnej
doby.