Slovenská maľba 20. storočia zo zbierok SSG

Slovenská maľba 20. storočia zo zbierok SSG

Zbierka maľby a kresby tvorí neoddeliteľnú súčasť zbierkotvornej činnosti Stredoslovenskej galérie (SSG). Pri jej tvorbe je preferovaný práve región Stredného Slovenska, oblasť stredoslovenských banských miest (Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Kremnica). Okrem upriamenia pozornosti na toto územie sa zbierka dlhodobo tvorí tiež na základe ponuky najkvalitnejších diel kľúčových autorov slovenskej výtvarnej scény. Výstava zo zbierky SSG si […]
2. augusta 2007 – 9. septembra 2007
Autor Kurátor
Zuzana Spišiaková

Zbierka
maľby a kresby tvorí neoddeliteľnú súčasť zbierkotvornej činnosti
Stredoslovenskej galérie (SSG). Pri jej tvorbe je preferovaný práve
región Stredného Slovenska, oblasť stredoslovenských banských miest
(Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Kremnica). Okrem upriamenia
pozornosti na toto územie sa zbierka dlhodobo tvorí tiež na základe
ponuky najkvalitnejších diel kľúčových autorov slovenskej výtvarnej
scény. Výstava zo zbierky SSG si dáva za cieľ pomenovať nosné námety
v maľbe v 20. storočí na Slovensku, a sprístupniť porovnanie vývoja ich
zobrazovania. Výber prezentovaných diel vychádzal z ponuky zbierky
maľby, uprednostnení boli kľúčoví autori jednotlivých období
a tendencií umenia 20. storočia na Slovensku.

Pri
spätnom pohľade na 20. storočie na Slovensku, zistíme, že je možné
vymedziť najfrekventovanejšie motívy diel a spracovať ich porovnanie.
Podľa poznania okruhov zobrazovaných tém sa koncepcia zamerala na
nasledovné námety, či tendencie: zátišie, krajinomaľba s vedutou,
figúra a portrét, žánrová maľba zahŕňajúca tiež ľudový žáner a sociálne
motívy, a tendencie 2. pol. 20. storočia (geometrická abstrakcia,
minimalizmus, koncept art, postmoderna). Koncepcia výstavy rešpektuje
dejiny umenia na sledovanom území, nevychádza však z chronológie,
ponúka prehľad jednotlivých tém pomocou diel autorov začiatku storočia
(20.roky 20. stor.), autorov Generácie 1909, autorov povojnovej
Generácie 1919, Skupiny Mikuláša Galandu. Výber ukončujú ukážky
z obdobia po 60.rokoch. Zahŕňajú výtvarné polohy geometrickej
abstrakcie, konceptuálnej maľby, neoabstratného minimalizmu,
experimentálnej a expresívnej maľby a postmoderny v slovenskej maľbe.

Výber
je postavený na najlepších dielach zbierky medzi ktoré nepochybne patrí
Otrok Ladislava Medňanského, Šašo Mikuláša Galandu, pohľad na Ďumbier
Zoltána Palugyaya, Nosičky vody Jána Želibského, výber z diela M. A.
Bazovského, najlepšie z tvorby Edmunda Gwerka, ako aj konceptuálna
maľba J. Kollera, maliarsky minimalizumus Roberta Urbáska a Stana
Bubána