Príprava obnovy Pretória počas r. 2022

Budova Pretória patrí k dominantám tzv. Mestského hradu v Banskej Bystrici. Stredoslovenská galéria v nej sídli od roku 1969, pričom v roku 1970 v jej priestoroch sprístupnila prvú medzinárodnú výstavu. 

Pretórium je zamerané na prezentáciu krátkodobých výstav aktuálnych foriem súčasného domáceho a zahraničného umenia. Profiluje sa predovšetkým ako experimentálny priestor kurátorských a výskumných projektov, a tiež slúži na prezentáciu rozsiahlejších monografických výstav významných osobností slovenského vizuálneho umenia. 

Od poslednej obnovy objektu uplynulo už 20 rokov. Ako si mnohí z vás iste všimli, súčasný stav omietok a náterov exteriéru objektu už nie je vyhovujúci ani reprezentatívny. Nepriaznivý stav nás inšpiroval k spracovaniu projektu pod názvom: Pretórium, č. ÚZPF 2321/1 – I. etapa obnovy objektu – spracovanie prípravných dokumentácií a žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov z programu „Obnovme si svoj dom“ Ministerstva kultúry SR. Predmetom žiadosti bolo spracovanie zamerania objektu, prieskumu príčin vlhkosti a návrhu sanácie murív a pamiatkové výskumy (archeologický a architektonicko-historický).

Po úspešnom podporení žiadosti zo strany Ministerstva kultúry SR a zároveň aj mimoriadnej dotácie VÚC boli v druhej polovici roku 2022 v budove Pretória realizované vyššie uvedené práce.

V logickej postupnosti bolo najskôr realizované zameranie objektu, ktoré spracovala fi. HS partner, s. r. o.. Následne boli realizované: pamiatkový archeologický výskum a prieskum príčin vlhkosti, ktoré obsahovali terénne prieskumné práce, archívny výskum a podrobnú fotodokumentáciu zisteného stavu. Archeologický výskum realizovala fi. Midland Adventure, s.r.o. a príčiny vlhkosti skúmala fi. PRODISAN PICHOVÁ s.r.o.

Zároveň boli výsledky výskumov konfrontované so zisteniami pamiatkového architektonicko-historického výskumu, vďaka ktorému sa podarilo upresniť stavebné súvislosti vývoja objektu. Výskum realizoval Mgr. Michal Šimkovic, s. r. o..

JUDr. Mgr.  Martin Kvietok, konateľ fi. Midland Adventure, s. r. o., uvádza: „V rámci archeologického výskumu bolo zdokumentovaných 5 archeologických sond. 2 sondy na prízemí v SV časti objektu a 3 sondy v  jeho suteréne. Archeologický výskum, ktorý dopĺňal výskum architektonicko – historický, potvrdil zložitý stavebný vývoj objektu Pretória datovaného do zač. 16. stor. Výskum na prízemí doložil výraznú sídliskovú aktivitu v mieste Pretória minimálne od záveru 14. stor. Len potvrdil úvahy o existencii súvislej zástavby v období pred výstavbou opevneného areálu v pol. 15. stor. V suteréne objektu výskumom bola identifikovaná nevhodná skladba povrchovej úpravy zadržiavajúca vlahu, ktorá sa koncentrovala v stenách objektu. Po jej odstránení sa objavili staršie stredoveké nivelety spred výstavby Pretória. Výskum priniesol početnú kolekciu archeologických nálezov najmä keramiky z obdobia 14. – 15. stor., ktoré umožnili datovať sídliskové aktivity pred výstavbou Pretória“.
Mgr. Michal Šimkovic konštatuje, že „Architektonicko-historický výskum sa zameral na zistenie stavebného vývoja bývalej budovy radnice. Výskum potvrdil, že najstaršiu časť stavby je možné datovať do stredoveku, pravdepodobne do 15. storočia. Pri výstavbe mestského hradu v 2. polovici 15. storočia budovu začlenili do opevnenia. Neskôr bola prestavaná v renesančnom slohu. Z tejto prestavby pochádza dodnes zachovaná arkádová loggia. Neskôr slúžia školským účelom a prešla klasicistickou adaptáciou. Posledná veľká rekonštrukcia, ktorá dala budove dnešný výraz sa uskutočnila z iniciatívy mesta Banská Bystrica v roku 1943“.

Celý postup prác bol realizovaný na základe rozhodnutia o zámere, ktorý vydal Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica pod č. KPUBB-2021/24938-2/104083/LIE, FRA, zo dňa 21.01.2021. Priebeh prác bol kontrolovaný a konzultovaný metodikmi Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica.

Vďaka vzájomnej spolupráci všetkých zúčastnených bude možné výsledky jednotlivých výskumov vzájomne konfrontovať a v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica a vlastníkom VÚC určiť ďalší postup pri zámere obnovy fasád Pretória – ikonického objektu námestia Banskej Bystrice.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a Banskobystrického samosprávnej kraja.