13 február 2018

Architektonicko-historický vývoj Pretória / prednáška

V utorok 13. februára 2018 o 17.00 pozývame na prednášku o architektonicko-historickom vývoji Pretória a komentovanú prehliadku po budove s historikom umenia Miroslavom Surom. Sprievodné podujatie k výstave Mám rada pozornosť a súčasť festivalu SSG Prvý človek bol umelec 3. Vstup voľný.

Mám rada pozornosť Mám rada pozornosť

06.február 2018 - 10.apríl 2018

/for English scroll down please/ Stredoslovenská galéria Vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy Mám rada pozornosť v utorok 6. februára 2018 o 17.00 hod. v Pretóriu na Námestí Š. Moysesa 25 v Banskej Bystrici.Výstavný projekt MÁM RADA POZORNOSŤ je výsledkom umeleckého výskumu, ktorý pracuje s priestorom budovy Pretória Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici. Pretórium – pôvodne renesančná radnica – bolo postavené po roku 1500 a je významnou historicko-architektonickou pamiatkou situovanou v stredovekom hradnom areáli mesta. Budova prešla dlhým architektonickým vývojom, viacerými stavebnými etapami a mnohými zmenami funkcií... čítať viac

27 január 2018

Tvorivá dielňa s Jurajom Gáborom k výstave Od bodu k pamäťovej stope

Pozývame Vás na tvorivú dielňu s Jurajom Gáborom k edukačnej výstave Od bodu k pamäťovej stope. V sobotu 27. 1. o 13.00, vstup voľný.

22 december 2017

PF 2018

Milí návštevníci, ďakujeme Vám za vašu priazeň a radi Vás znovu uvidíme v roku 2018. Prajeme Vám pokojné sviatky a úspešný nový rok! /Otvorené máme okrem 23. - 26. a 31. decembra a 1., 2. a 6. januára, pozývame na návštevu./

Akvizície Stredoslovenskej galérie za rok 2017

15.december 2017 - 31.december 2018

V roku 2017 sa Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici podarilo získať štyri veľkorozmerné diela maliara Rastislava Podobu a grafiky Karola Pichlera. Kolekciu nadobudnutých zbierkových predmetov SSG za rok 2017 tvoria maľby Rastislava Podobu ARCHITEKTÚRA (2014, 140 x 200 cm, olej na plátne), CYKLUS (2012, 150 x 200 cm, olej na plátne), HELIOPOL (2013, 200 x 140 cm, olej na plátne), HISTÓRIA (2015, 150 x 200 cm, olej na plátne). Akvizícia umeleckých diel významne obohatí zbierku Stredoslovenskej galérie v médiu súčasnej maľby, v segmente, ktorý nebol za posledné roky výraznejšie dopĺňaný... čítať viac

12 december 2017

DUDAS Brothers / Bílá nemoc /prezentácia/

Pozývame Vás na prezentáciu tvorby DUDAS Brothers /Juraj a Ivan Dudáš/ od roku 2004 do 2017 a ich nového projektu BÍLÁ NEMOC s kľúčovým momentom performace. V utorok 12.12. 2017 o 17.00 v Bethlenovom dome na Dolnej 8, vstup voľný.

Stála expozícia Stana Filka v Stredoslovenskej galérii Stála expozícia Stana Filka v Stredoslovenskej galérii

06.december 2017 - 04.marec 2018

Pozývame Vás na sprístupnenie prvej epochy Stálej expozície Stana Filka v Stredoslovenskej galérii – HYDROZOA v stredu 6. decembra 2017 o 10.00 h. vo foyer Bethlenovho domu na Dolnej 8 v Banskej Bystrici.Stano Filko je slovenský neoavantgardný umelec generácie 60. rokov, známy najmä tvorbou totálnych inštalácií a prostredí. Medzi jeho najznámejšie projekty patria readymade eventy Happsoc od 60. rokov (na prvom z nich spolupracoval s A. Mlynárčikom a Z. Kostrovou) a transcendentálne prostredie Biely priestor v bielom priestore od 70. rokov (pôv. s M. Lakym a J. Zavarským)... čítať viac

28 november 2017

Verejná obchodná súťaž - prenájom garáže

Stredoslovenská galéria, Dolná 8, 975 90 Banská Bystrica vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽpodľa § 281 až § 288 zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, na prenájom nebytových priestorov tvoriacich súčasť nehnuteľného majetku Banskobystrického samosprávneho kraja v správe Stredoslovenskej galérie.


Časť I.

Všeobecné informácie

1. Identifikácia vyhlasovateľa súťaže
Názov a sídlo: Stredoslovenská galéria, Dolná 8, 975 90 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca: Mgr. art. Maroš Rovňák, ArtD., riaditeľ
IČO: 35984929

DIČ: 2021427078
Kontaktná osoba: Darina Karasová
Telefón: 048/4701616
Fax: 048/4701615

2. Predmet a cieľ obchodnej verejnej súťaže

2.1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja zvereného do správy Stredoslovenskej galérie (ďalej len SSG) - nebytové priestory  pri budove Horná 55, Banská Bystrica zapísaného v LV č. 2934, parcelné číslo 150/2.
2.2. Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka
s účinnosťou od 1. januára 2018 na dobu 1 rok.
2.3.Účel nájmu: skladové priestory - garáž
2.4.Podmienky nájmu: zachovanie účelu nájmu

3. Charakteristika predmetu nájmu

3.1. Nebytové priestory sa nachádzajú pri budove vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja, so súpisným číslom 55 na ulici Horná, Banská Bystrica. Celková výmera nebytového priestoru je 25 m2.
3.2. Priestor je stavebne uspôsobený ako nebytový priestor (garáž).

Časť II.

Príprava súťažného návrhu

4.Rozsah a obsah súťažného návrhu

4.1. Výsledkom obchodnej verejnej súťaže bude uzavretie nájomnej zmluvy v zmysle ustanovení § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka.
4.2. Účastník predkladá svoj návrh v písomnej podobe v slovenskom jazyku.
4.3. Doklady a dokumenty tvoriace náležitosti súťažného návrhu požadované v týchto súťažných podkladoch musia byť predložené ako originály, alebo overené kópie týchto dokumentov, ak nie je stanovené inak.
4.4.1. Aktuálny doklad o oprávnení podnikať (nie starší ako 30 dní):
- právnická osoba predkladá výpis z obchodného registra
- fyzická osoba podnikateľ predkladá živnostenský list, alebo koncesnú listinu, príp. výpis zo

živnostenského registra

- fyzická osoba nepodnikateľ predkladá kópiu občianskeho preukazu
- občianske združenie predkladá kópiu zriaďovacej listiny
- nezisková organizácia predkladá výpis z registra neziskových organizácií  

Časť III.

Predkladanie súťažného návrhu
5.Označenie súťažného návrhu 

5.1. Návrh je potrebné predložiť v uzavretom obale s uvedením:
- obchodného mena a sídla účastníka, alebo miesta podnikania
- označenia súťaže  „Obchodná verejná súťaž - Neotvárať – nebytové priestory“
- adresa: Stredoslovenská galéria, Dolná 8, 975 90 Banská Bystrica

6. Miesto a termín predkladania 

6.1. Návrh je potrebné predložiť na adresu vyhlasovateľa súťaže:
- osobne (na sekretariát) v čase od 8.00 do 14.00 hod.
- poštou
6.2. Termín predloženia návrhu: 12. 12. 2017 do 14.00 hod.
6.3. Lehota na predloženie návrhu je zachovaná ak bol návrh doručený vyhlasovateľovi najneskôr v posledný deň stanovený na predkladanie ponuky a do určeného časového limitu. Rozhodujúci je dátum a čas na podacej pečiatke podateľne vyhlasovateľa súťaže.
6.4. Do súťaže bude zahrnutý len ten návrh, ktorý bol predložený v stanovenom termíne a ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.
6.5. Návrh predložený po stanovenej lehote nebude zaradený do súťaže a bude účastníkovi vrátený neotvorený.

6.6. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vyhlásené podmienky súťaže zmeniť, odmietnuť všetky  predložené návrhy alebo súťaž zrušiť.

7.Doplnenie, zmena a odvolanie návrhu

7.1. Účastník  môže predložený návrh dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty stanovenej na predkladanie návrhov.

Časť IV.

Otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov

8.Otváranie predložených súťažných návrhov

8.1. Vyhlasovateľ vymenuje na vyhodnotenie predložených návrhov  komisiu.
8.2. Otváranie obálok s predloženými návrhmi a ich vyhodnotenie  sa uskutoční v sídle
vyhlasovateľa súťaže komisionálne a je neverejné.

9.Posudzovanie predložených súťažných návrhov

9.1. Komisia pred vyhodnotením návrhov posúdi, či všetky predložené návrhy zodpovedajú požiadavkám vyhlasovateľa a či návrhy zaradí do vyhodnotenia.
9.2. Do súťaže nebude zaradený návrh, ktorého obsah nebude spĺňať stanovené podmienky.
9.3. Komisia môže požiadať účastníka súťaže o vysvetlenie, alebo o doplnenie predloženého návrhu. Nesmie však vyzvať ani prijať návrh na zmenu, ktorou by sa návrh zvýhodnil.

10.Hodnotenie predložených návrhov

10.1. Pri výbere najvhodnejšieho návrhu bude komisia postupovať v súlade s § 286 Obchodného zákonníka a spôsobom uvedených v týchto súťažných  podkladoch.
10.2. Komisia posúdi každý návrh na základe predložených dokladov a splnenia všetkých požiadaviek na vyhlasovateľa uvedených v súťažných podkladoch. Ak navrhovateľ  nepredloží všetky požadované doklady, alebo nesplní požiadavky navrhovateľa  uvedené v súťažných podkladoch, jeho návrh nebude ďalej hodnotený.
10.3. Poradie predložených návrhov, ktoré splnili hodnotenie podľa predchádzajúceho bodu bude na základe hodnotenia komisie takéto:
a) Návrh nájomnej zmluvy s cenou za 1 m2/rok (max. 100 bodov)
b) Zámer využitia ponúkaných priestorov (max. 100 bodov)

10.3.1. Pod písmenom a) sa bude hodnotiť:
- výška nájmu -  najvyšší počet bodov získava návrh s najvyššou navrhnutou výškou nájmu
10.3.2. Pod písmenom b) sa bude hodnotiť:
- zámer funkčného využitia nebytového priestoru
10.4. Hodnotenie návrhov je dané súčtom pridelených bodov pod položkami a) a b). Víťazom obchodnej verejnej súťaže sa stane navrhovateľ, ktorého návrh dosiahne najvyšší počet bodov.
10.5. Ak je do súťaže zaradených viac návrhov, môže komisia určiť poradie aj na ďalších miestach pre prípad, že vybratý účastník odmietne uzavrieť zmluvný vzťah s vyhlasovateľom súťaže do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o výsledku súťaže. Vyhlasovateľ v takomto prípade môže vyzvať k uzatvoreniu zmluvy  účastníka ďalšieho v poradí.
10.6. Vyhlasovateľ neuhrádza žiadne náklady, ktoré vznikli navrhovateľovi v súvislosti s jeho účasťou v obchodnej verejnej súťaži.


Časť V.

Výsledok obchodnej verejnej súťaže

11.Informácia o výsledku vyhodnotenia súťaže

11.1. Výsledok súťaže bude jej účastníkom oznámený písomne do 7 kalendárnych dní od vyhodnotenia súťažných návrhov komisiou.

12.Uzavretie zmluvy12.1.  Vyhlasovateľ súťaže uzavrie nájomnú zmluvu s víťazom súťaže bezodkladne po jej doručení.


Podrobnejšie  informácie môžu záujemcovia získať pri fyzickej obhliadke,  ktorá sa uskutoční na základe osobnej dohody so zamestnancami ekonomického úseku (ekonómka, správca majetku 048/47016 16).

V Banskej Bystrici, 28. 11. 2017

Mgr. art. Maroš Rovňák ArtD.

riaditeľ

28 november 2017

Verejná obchodná súťaž - prenájom parkovacieho miesta

Stredoslovenská galéria, Dolná 8, 975 90 Banská Bystrica
vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽpodľa § 281 až § 288 zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, na prenájom nebytových priestorov tvoriacich súčasť nehnuteľného majetku Banskobystrického samosprávneho kraja v správe Stredoslovenskej galérie.


Časť I.

Všeobecné informácie

1. Identifikácia vyhlasovateľa súťaže
Názov a sídlo: Stredoslovenská galéria, Dolná 8, 975 90 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca: Mgr. art. Maroš Rovňák, ArtD., riaditeľ
IČO: 35984929

DIČ: 2021427078
Kontaktná osoba: Darina Karasová
Telefón: 048/4701616
Fax: 048/4701615

2. Predmet a cieľ obchodnej verejnej súťaže

2.1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja zvereného do správy Stredoslovenskej galérie (ďalej len SSG) zapísaného v LV č. 2934, parcelné číslo 1595/2.
2.2. Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka
s účinnosťou od 1. januára 2018 na dobu 1 rok.
2.3.Účel nájmu: parkovanie osobných, úžitkových automobilov – 1 parkovacie miesto.
2.4.Podmienky nájmu: zachovanie účelu nájmu

3. Charakteristika predmetu nájmu

3.1. Parkovacie miesto sa nachádza za budovou Stredoslovenskej galérie, Dolná 8, Banská Bystrica. Celková výmera na jedno parkovacie miesto je 6 m2.

Časť II.

Príprava súťažného návrhu

4.Rozsah a obsah súťažného návrhu

4.1. Výsledkom obchodnej verejnej súťaže bude uzavretie nájomnej zmluvy v zmysle ustanovení § 663 a násl. Občianskeho zákonníka.
4.2. Účastník predkladá svoj návrh v písomnej podobe v slovenskom jazyku.
4.3. Doklady a dokumenty tvoriace náležitosti súťažného návrhu požadované v týchto súťažných podkladoch musia byť predložené ako originály, alebo overené kópie týchto dokumentov, ak nie je stanovené inak.
4.4.1. Aktuálny doklad o oprávnení podnikať (nie starší ako 30 dní):
- právnická osoba predkladá výpis z obchodného registra
- fyzická osoba podnikateľ predkladá živnostenský list, alebo koncesnú listinu, príp. výpis zo

živnostenského registra

- fyzická osoba nepodnikateľ predkladá kópiu občianskeho preukazu
- občianske združenie predkladá kópiu zriaďovacej listiny
- nezisková organizácia predkladá výpis z registra neziskových organizácií  

Časť III.

Predkladanie súťažného návrhu
5.Označenie súťažného návrhu 

5.1. Návrh je potrebné predložiť v uzavretom obale s uvedením:
- obchodného mena a sídla účastníka, alebo miesta podnikania
- označenia súťaže  „Obchodná verejná súťaž - Neotvárať – parkovacie miesto“
- adresa: Stredoslovenská galéria, Dolná 8, 975 90 Banská Bystrica

6. Miesto a termín predkladania 

6.1. Návrh je potrebné predložiť na adresu vyhlasovateľa súťaže:
- osobne (na sekretariát) v čase od 8.00 do 14.00 hod.
- poštou
6.2. Termín predloženia návrhu: 12. 12. 2017 do 14.00 hod.
6.3. Lehota na predloženie návrhu je zachovaná ak bol návrh doručený vyhlasovateľovi najneskôr v posledný deň stanovený na predkladanie ponuky a do určeného časového limitu. Rozhodujúci je dátum a čas na podacej pečiatke podateľne vyhlasovateľa súťaže.
6.4. Do súťaže bude zahrnutý len ten návrh, ktorý bol predložený v stanovenom termíne a ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.
6.5. Návrh predložený po stanovenej lehote nebude zaradený do súťaže a bude účastníkovi vrátený neotvorený.

6.6. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vyhlásené podmienky súťaže zmeniť, odmietnuť všetky  predložené návrhy alebo súťaž zrušiť.

7.Doplnenie, zmena a odvolanie návrhu

7.1. Účastník  môže predložený návrh dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty stanovenej na predkladanie návrhov.

Časť IV.

Otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov

8.Otváranie predložených súťažných návrhov

8.1. Vyhlasovateľ vymenuje na vyhodnotenie predložených návrhov  komisiu.
8.2. Otváranie obálok s predloženými návrhmi a ich vyhodnotenie  sa uskutoční v sídle
vyhlasovateľa súťaže komisionálne a je neverejné.

9.Posudzovanie predložených súťažných návrhov

9.1. Komisia pred vyhodnotením návrhov posúdi, či všetky predložené návrhy zodpovedajú požiadavkám vyhlasovateľa a či návrhy zaradí do vyhodnotenia.
9.2. Do súťaže nebude zaradený návrh, ktorého obsah nebude spĺňať stanovené podmienky.
9.3. Komisia môže požiadať účastníka súťaže o vysvetlenie, alebo o doplnenie predloženého návrhu. Nesmie však vyzvať ani prijať návrh na zmenu, ktorou by sa návrh zvýhodnil.

10.Hodnotenie predložených návrhov

10.1. Pri výbere najvhodnejšieho návrhu bude komisia postupovať v súlade s § 286 Obchodného zákonníka a spôsobom uvedených v týchto súťažných  podkladoch.
10.2. Komisia posúdi každý návrh na základe predložených dokladov a splnenia všetkých požiadaviek na vyhlasovateľa uvedených v súťažných podkladoch. Ak navrhovateľ  nepredloží všetky požadované doklady, alebo nesplní požiadavky navrhovateľa  uvedené v súťažných podkladoch, jeho návrh nebude ďalej hodnotený.
10.3. Poradie predložených návrhov, ktoré splnili hodnotenie podľa predchádzajúceho bodu bude na základe hodnotenia komisie takéto:
a) Návrh nájomnej zmluvy s cenou za 1 m2/rok (max. 100 bodov)
b) Zámer využitia ponúkaných priestorov (max. 100 bodov)

10.3.1. Pod písmenom a) sa bude hodnotiť:
- výška nájmu -  najvyšší počet bodov získava návrh s najvyššou navrhnutou výškou nájmu
10.3.2. Pod písmenom b) sa bude hodnotiť:
- zámer funkčného využitia nebytového priestoru
10.4. Hodnotenie návrhov je dané súčtom pridelených bodov pod položkami a) a b). Víťazom obchodnej verejnej súťaže sa stane navrhovateľ, ktorého návrh dosiahne najvyšší počet bodov.
10.5. Ak je do súťaže zaradených viac návrhov, môže komisia určiť poradie aj na ďalších miestach pre prípad, že vybratý účastník odmietne uzavrieť zmluvný vzťah s vyhlasovateľom súťaže do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o výsledku súťaže. Vyhlasovateľ v takomto prípade môže vyzvať k uzatvoreniu zmluvy  účastníka ďalšieho v poradí.
10.6. Vyhlasovateľ neuhrádza žiadne náklady, ktoré vznikli navrhovateľovi v súvislosti s jeho účasťou v obchodnej verejnej súťaži.

Časť V.

Výsledok obchodnej verejnej súťaže

11.Informácia o výsledku vyhodnotenia súťaže

11.1. Výsledok súťaže bude jej účastníkom oznámený písomne do 7 kalendárnych dní od vyhodnotenia súťažných návrhov komisiou.

12.Uzavretie zmluvy12.1.  Vyhlasovateľ súťaže uzavrie nájomnú zmluvu s víťazom súťaže bezodkladne po jej doručení.

Podrobnejšie  informácie môžu záujemcovia získať pri fyzickej obhliadke,  ktorá sa uskutoční na základe osobnej dohody so zamestnancami ekonomického úseku (ekonómka, správca majetku 048/47016 16).

V Banskej Bystrici, 28. 11. 2017

Mgr. art. Maroš Rovňák ArtD.

riaditeľ

Od bodu k pamäťovej stope Od bodu k pamäťovej stope

07.september 2017 - 04.marec 2018

VÝSTAVA JE PREDĹŽENÁ DO 4. MARCA 2018. Pozývame Vás na vernisáž výstavy Od bodu k pamäťovej stope ktorá sa uskutoční vo štvrtok 7. septembra 2017 o 17.00 h. v Bethlenovom dome na Dolnej 8 v Banskej Bystrici. Kurátorkou výstavy je Martina Martincová. Výstava potrvá do 4. marca 2018. Bod, škvrna, línia, tvar, farba — základné vyjadrovacie prostriedky výtvarného jazyka, ktoré tvoria nosný skelet umeleckého diela.  Môžeme ich prirovnať k slovám v básni alebo k tónom v hudbe. Nesú nekonečné množstvo variácií... čítať viac

Stála expozícia Dominika Skuteckého Stála expozícia Dominika Skuteckého

14.február 2012 - 31.december 2019

Dominik Skutecký (1849 - 1921) pochádzal z  rodiny židovského pôvodu, ktorá sa z  rodného Záhoria presťahovala za lepšími existenčnými podmienkami do Viedne, centra rakúskej monarchie. Výtvarné štúdiá absolvoval (1865 - 1869) v Odbornej škole historického maliarstva na Akademie der Bildenden Künste vo Viedni a Škole historickej maľby na Reale Accademia di Belle Arti v Benátkach. Vývin umelcovej tvorby zásadnejšie ovplyvnil práve kontakt s benátskym prostredím, kde sa aktuálne rozvíjala žánrová maľba a formoval módny mestský žáner... čítať viac

Prihlásenie