Projekt obnovy Vily Dominika Skuteckého, počas roku 2023

Vila Dominika Skuteckého patrí medzi vyhľadávané miesta v Banskej Bystrici. Atraktívna je nielen Stálou expozíciou Dominika Skuteckého, ale aj pokojnou atmosférou záhrady, ktorá patrí k posledným historickým parkom na území centra mesta. Pre širokú verejnosť, ale aj odborných návštevníkov, sú počas roka v objekte s areálom usporiadané mnohé exteriérové aj interiérové podujatia, ktoré súvisia s dielom majstra alebo sú realizované k dočasným výstavám na poschodí vily.

V poslednom čase sme venovali pozornosť aj prezentácii a odbornému zhodnoteniu samotnej architektúry vily, ktorá odráža osobnosť Dominika Skuteckého a dobový vkus. Neskoršie zásahy do hmotovej podstaty a dispozície objektu a záhrady bezprostredne súviseli s ich funkčným využívaním.

 

Po renovácii a reinštalácii Stálej expozície Dominika Skuteckého (v 2020) má Stredoslovenská galéria zámer sprístupniť bezbariérovým spôsobom expozíciu Dominika Skuteckého a výstavy, ktoré sú tu v pravidelných intervaloch prezentované. S týmto zámerom bezprostredne súvisí aj úprava infraštruktúry a zázemia pre návštevníkov.

Vďaka finančnej podpore zriaďovateľa Banskobystrického samosprávneho kraja bola (v 2022) v rozsahu infraštruktúry realizovaná výmena podláh a schodiska s rozšírenou časťou historizujúceho zábradlia, ktoré dotvára priestor zimnej záhrady. Práce boli realizované na základe projektu Ing. arch. Jakuba Kopca (projektová dokumentácia: „Skuteckého vila – bezbariérové úpravy a infrastruktura prvního kontaktu s veřejností“, 2022).

Zaujímavým detailom pri podlahách sú línie, ktoré svojou dispozíciou reflektujú na zachované dobové archívne výkresy, zachytávajúce členenie vnútorných priestorov. Zachované liatinové zábradlie sa stalo určujúcim kritériom pre riešenie rekonštrukcie ostatných častí zábradlia. V rámci obnovy zachovaných častí zábradlia bol realizovaný reštaurátorský výskum, ktorý objasnil jeho pôvodnú povrchovú úpravu (zlátenú) a jasne identifikoval sekundárne zásahy (striebornú, okrovú a čiernu).

Ďalší proces obnovy bol Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica podmienený vykonaním pamiatkového architektonicko-historického výskumu, ktorý by objasnil vývoj stavby a identifikoval miesta, ktoré sú vhodné pre bezbariérové sprístupnenie vily (z exteriéru do interiéru).  

 

Na základe získania finančnej dotácie z Ministerstva kultúry SR v roku 2023 bol predmetný výskum realizovaný. Na výskume pracoval kolektív autorov: PhDr. Z. Zvarová – hlavný riešiteľ, Mgr. P. Buday, PhD. realizoval archívny výskum a Mgr. M. Šimkovic, ktorý realizoval sondážne a grafické práce. Archívny výskum spracovaný Mgr. P. Budayom PhD. ( archív Banská Bystrica a PÚ SR Bratislava), bol doplnený údajmi z literatúry a archívnym výskumom realizovaným spracovateľkou výskumu.

Vzhľadom k tomu, že v jednotlivých miestnostiach bola nedávno renovovaná expozícia a sprístupnená je aj výstava Esej o medenom hámri, bol pamiatkový výskum v interiéri sústredený najmä v rozsahu infraštruktúry, od suterénu až po strechu objektu.

Počas realizácie pamiatkového výskumu bol zároveň realizovaný aj reštaurátorský výskum (Mgr. Art. Miroslav Slúka), ktorý v rozsahu historických omietok, náterov a výzdoby overoval zistenia a bližšie špecifikoval vývoj úpravy interiérov.

Analýza stavebného vývoja bola stanovená predovšetkým porovnaním starších zameraní objektu a skutkovým stavom a na základe starších fotografií. Potvrdila vznik objektu v roku 1896. Identifikované boli 4 stavebné etapy vývoja objektu. Dvoj-etapovitosť výstavby vily nebola exaktne potvrdená. Na základe súčasného stavu poznania sú výskumníci toho názoru, že objekt vily bol v dnešnom rozsahu postavený naraz ako celok. Návrh pamiatkovej obnovy sa sústredil na spracovanie inventarizácie hodnotných prvkov vily z čias jej postavenia v roku 1896, ktoré boli počas výskumu objavené na mladších kvalitných dobových fotografiách.

 

Na viacerých miestach v interiéri reštaurátor sondážou identifikoval prítomnosť staršej výmaľby. Pravdepodobne ide o dve zásadné historické vrstvy. Otázka prezentácie dobovej výmaľby bude predmetom ďalších metodických konzultácii, ktoré budú smerovať k nastaveniu postupu bezbariérového riešenia. Kto má záujem, môže pri obhliadke vily Dominika Skuteckého sondy z výskumov vnímať a získať viac informácií z dokumentácie, ktorá bude k dispozícii na nahliadnutie aj pre návštevníkov.

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a Banskobystrického samosprávnej kraja.