Ján Jakub Stunder

Ján Jakub Stunder (1759-1811). Nikde cudzincom.
Bethlenov dom, 20. jan – 27. mar 2022

Ján Jakub Stunder (1759-1811). Nikde cudzincom.