Ján Jakub Stunder

PRIPRAVUJEME: Ján Jakub Stunder (1759-1810). Nikde cudzincom.
Bethlenov dom, 16. decembra 2021 – 27. marca 2022

PRIPRAVUJEME: Ján Jakub Stunder (1759-1810). Nikde cudzincom.