Obdobie holokaustu / z cyklu Davidova hviezda pod Urpínom

Obdobie holokaustu / z cyklu Davidova hviezda pod Urpínom

Verejnosť  /  Vila Dominika Skuteckého
Štvrtá prednáška z cyklu Davidova hviezda pod Urpínom historika Jozefa Ďuriančika, ktorá sa venuje holokaustu v Banskej Bystrici (1938-1945) a osudom detí Dominika Skuteckého.
 
////
 
Obdobie holokaustu– 4. prednáška z cyklu: Davidova hviezda pod Urpínom
prednášajúci: Mgr. Jozef Ďuriančik
utorok 20. 2. o 17:00
Vila Dominika Skuteckého, Horná 55
 
////
 
Banská Bystrica bola už pri svojom vzniku multietnickým mestom. Pritom mali v tom čase dominantné postavenie saskí hostia a boli to práve oni, ktorí si vymohli na feudálnej vrchnosti bezprecedentný zákaz usadzovania židovskej komunity v Banskej Bystrici.
Tento zákaz platil až do roku 1860, preto prví židia prichádzali do neďalekej Radvane. Až po roku 1860 sledujeme masový príchod židov do mesta Banskej Bystrice, ktorý viedol v roku 1865 k vzniku Židovskej náboženskej obce (ŽNO) a uplatnenie komunity v hospodárskej a kultúrnej oblasti mesta.
 
Žiaľ udalosti, ktoré nasledovali po 14. marci 1939 viedli k jej zániku a ani vývoj v rokoch 1945 – 1989 jej nebol naklonený. K revitalizácii ŽNO došlo až po roku 1989. Predvojnovú úroveň do dnešných dní však už nedosiahla. Napriek uvedeným skutočnostiam komunita zanechala v Banskej Bystrici svoju výraznú stopu v spoločenskom vývoji mesta, preto sme sa rozhodli priblížiť históriu tejto minority od jej formovania až po dnešné dni pod názvom Davidova hviezda pod Urpínom.
 
////////
 
Plánované prednášky z cyklu Davidova hviezda pod Urpínom
1. Židia v Radvani (24. 10. 2023)
2. Príchod Židov do Banskej Bystrice (28. 11. 2023)
3. Zlatý vek v medzivojnovom období (23. 1. 2024)
4. Obdobie holokaustu (20. 2. 2024)
5. Kamene Stolperstein (26. 3. 2024)
6. Nehnuteľné pamiatky židovskej komunity v Banskej Bystrici (23. 4. 2024)
 
Vsupné: 2 €
 
 
 
Zriaďovateľ Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.