Akvizície 2001-2005

Akvizície 2001-2005

Výstava akvizícií (nových prírastkov výtvarných diel do zbierok) Štátnej galérie v B. Bystrici (ŠG v BB) je usporiadaná pri príležitosti okrúhleho 50. výročia vzniku galérie. Ide o pracovný typ prezentácie zbierkových fondov, aký patrí k štandardu galerijnej prezentácie určenej širokému spektru záujemcov – výber diel v umeleckých odboroch grafika, mal’ba, sochárstvo, umelecký predmet, kresba a […]
20. decembra 2006 – 28. januára 2007
Kurátor
Zuzana Spišiaková

Výstava akvizícií (nových prírastkov
výtvarných diel do zbierok) Štátnej galérie v B. Bystrici (ŠG v BB) je
usporiadaná pri príležitosti okrúhleho 50. výročia vzniku galérie. Ide
o pracovný typ prezentácie zbierkových fondov, aký patrí k štandardu
galerijnej prezentácie určenej širokému spektru záujemcov – výber diel
v umeleckých odboroch grafika, mal’ba, sochárstvo, umelecký predmet,
kresba a iné médiá, získaných v rokoch 2001 až 2005. Výstava nadväzuje
na prvú takúto prezentáciu z roku 2001, kedy ŠG v BB prezentovala
verejnosti svoje akvizície od r. 1990 do r. 2000. Zbierka galérie je
jednou z najväčších na Slovensku. Jej objem predstavuje ku koncu roka
2006 počet 14.000 kusov. Je systematicky budovaná so zretel’om na
umenie 20. storočia a aktuálne umenie. Osobitnú pozornosť venuje od
konca 60. rokov oblasti ?umeleckej grafiky.

Zo
sledovaného obdobia obsahuje diela významných autorov slovenského
umenia 60. až 90. rokov, súčasnosti, ako aj kolekciu súčasnej japonskej
grafiky. Zbierka zahraničnej grafiky obsahuje viac ako 25 národných
kolekcií. V r. 2002 bola obohatená dielami súčasnej japonskej grafiky.

Do
zbierok galérie sa podarilo získa??diela vysokej kvality, hlavne v
oblasti grafiky, mal’by, plastiky, objektu a inštalácie z 2. polovice
20. storočia. K týmto sa bezpochyby radí dielo konceptualistu Rudolfa Sikoru (1946). Jeden zo zakladatel’ov slovenského koncept artu Stanislav Filko (1937)
je na výstave zastúpený ofsetovými tlačami z 2. polovice 60. rokov, ako
aj postpopartovým objektom pochádzajúcim z obdobia emigrácie autora v
USA. Solitérnym prírastkom do odboru súčasného slovenského sochárstva
je komorná socha od Jozefa Jankoviča (1937) Preklápanie z r. 1998.

Dôležitou a najväčšou oblasťou zbierky je kolekcia súčasnej slovenskej grafiky. Reprezentujú ju diela autorov Vladimíra Havrillu (1943), Ivana Csudaia (1959), Miroslava Nicza (1963), Petra Rónaia (1953), Milana Sokola (1952), Roberta Jančoviča (1958) a Roberta Bruna (1948). Priekopníkmi lettrizmu v československej tvorbe sa stali Eduard Ovčáček (1933) a Miloš Urbásek (1932-1988).
Generačne najmladšie slovenské umenie predstavuje kolekcia diel z
väčšej časti v odbore grafiky od sú?asných najmladších autorov (Martin Sedlák, Martin Derner, Svätopluk Mikyta, Marek Kvetan, Marko Blažo, Cyril Blažo, Erik Binder, Maroš Rovňák). Zbierku grafiky dopĺňa ukážkový výber súčasnej japonskej grafiky. Ide o kolekciu diel autorov, ktorí participovali v r. 2001 na vlastnom projekte SG v BB „Súčasná japonská grafika“.

Významným prírastkom do kolekcie mal’by 1. polovice 20.storočia je obraz Edmunda Gwerka (1895-1956) z r. 1937. Kolekciu súčasnej slovenskej mal’by doplnili obrazy už renomovaných autorov ako Stanislava Balka (1943), Alžbety Štefunkovej – Szabóovej (1941), Roberta Urbáska (1965), Alojza Klima (1922-2000), Rudolfa Filu (1932) a Vojtecha Kolenčíka (1955).

V rokoch 2001-2005 bola taktiež založená zbierka Iných (nových) médií. Výstava ponúka dve diela z oblasti videotvorby od Pavlíny Fichty-Čiernej (1967) a Romana Galovského (1962).
Zbierka Umeleckých predmetov je zastúpená hlavne vo výtvarnom druhu
klasickej vol’nej a digitálnej fotografie. Diela Petra Janáčika (1966) ukazujú svojskú poetiku čiernobielej fotografie v témach telesného, mužského sveta. Peter Kalmus (1953) je prezentovaný farebnými fotografiami a solitérnym objektom, kde autor využíva knihu ako výtvarný materiál.