Blažej Baláž / Keď sa aktivizmus stáva umením / When Activism Becomes Art

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici Vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy Blažej Baláž Keď sa aktivizmus stáva umením When Activism Becomes Art vo štvrtok 24. septembra 2015 o 17.00 hod. v Bethlenovom dome na Dolnej 8 v Banskej Bystrici.   Aktuálny výstavný projekt Blažeja Baláža s názvom Keď sa aktivizmus stáva umením / When Activism Becomes Art je rozšírenou verziou […]
24. septembra 2015 – 8. novembra 2015
Autor Kurátor
Roman Gajdoš

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici Vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy

Blažej Baláž
Keď sa aktivizmus stáva umením
When Activism Becomes Art

vo štvrtok 24. septembra 2015 o 17.00 hod.
v Bethlenovom dome na Dolnej 8 v Banskej Bystrici.

 

Aktuálny výstavný projekt Blažeja Baláža s názvom Keď sa aktivizmus stáva umením / When Activism Becomes Art je rozšírenou verziou výstavy uskutočnenej v tomto roku v Galérii Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, ktorá pod názvom Privat/Public odkazovala k úzkemu prepojeniu autorovho osobného života so životom verejným a predstavovala výber z jeho aktivít za posledných dvadsať rokov. Názov prítomného projektu ešte radikálnejšie odkazuje k autorovým politickým, ekologickým a sociálnym aktivitám, ktoré však nie sú podmienené aktuálnymi umeleckými trendmi, ale predstavujú v autorovej tvorbe prirodzený posun, tendenciu, ktorá bola latentne prítomná už v jeho postkonceptuálnych textoch systematicky rozpracovávaných od 90. rokov. Udalosti postkomunistickej éry a nástup transformovanej inštitucionálnej moci súvisí s jeho potrebou kriticky vyjadriť osobný/občiansky postoj rôznymi umeleckými formami. Fotografie, akcie, performancie, eventy, plány, konceptuálne listy a digitálne tlače tvoria širokospektrálny arzenál, ktorým Baláž dokumentuje svoje intervencie do nefunkčných spoločenských štruktúr.

Sociálna angažovanosť, ekoaktivizmus a artivizmus sa najkomplexnejšie prekrývajú v permanentnej akcii My Way (1993-doteraz), ktorá spočíva v administratívnom vybojovaní a následnom pretvorení časti sídliska na (dnes už husto porastený) park. Performancie, akcie, eventy, fotografie, listy s ekologickým apelom, žiadosti a petície súvisiace so snahou o udržanie takto vzniknutého prírodného prostredia dokumentujú ucelený, neustále sa rozvíjajúci procesuálny charakter tohto diela. Tento etický obrat, postavený na fenoméne starostlivosti, premosťuje a posúva doterajšiu autorovu tvorbu k radikálnym polohám, k priamej angažovanosti stierajúcej rozdiel medzi umením a sociálnou či politickou aktivitou.

Moment odporu a inštitucionálnej kritiky paralelne pokračuje v koncepte rozposielania iniciačných listov, petícií, protestov a výziev, ktoré dokumentujú porevolučné, umelecko-politické dianie na Slovensku. Pod názvom Wart preberá tento cyklus po roku 2000 na seba podobu autonómnej série konceptuálnych listov, ktoré zároveň slúžia na dokumentáciu súčasného spoločensko-politického diania. Každý „wart“ je samostatný list, protestsong obsahujúci nesúhlasné stanovisko voči postupom a rozhodnutiam zo strany ministerstiev, vyšších územných celkov a galérií s priloženým potvrdením o doporučenom odoslaní. Každý list má svoje označenie a poradové číslo v roku, v ktorom bol odoslaný, je verejným dokumentom a dôkazom autorovej snahy vytvárať na politické štruktúry tlak zo strany obyčajného občana.

Tomuto, dnes už veľmi širokospektrálnemucelku predchádzalo v 90. rokoch niekoľko akcií, ktoré sa z perspektívy sociálneho módu v Balážovej tvorbe javia dnes ako kľúčové. Ako jeden z hlavných podnetov zaznamenávame performanciu Artwart, ktorá sa uskutočnila na samostatnej autorovej výstave v Galérii Jána Koniarka v roku 1997, a v rámci ktorej sa po prvýkrát slovo Wart (ang. bradavica, ale aj war a art) objavuje.

Rovnako sa v tomto roku udiala organizačne asi najmasívnejšia akcia s názvom  Skarabeus, ktorá pod Balážovým vedením a organizáciou predstavovala politickú manifestáciu proti zrušeniu Trnavskej Univerzity a predchádzalo jej oficiálne odovzdanie otvoreného listu vtedajšiemu predsedovi vlády Vladimírovi Mečiarovi.

Ekoaktivistické prístupy prichádzajúce do stretu s politickou mocou majú zas svoj počiatok v akcii Zákony rastu (1999), kde ničenie peňazí, zasadenie ich prachu do zeme a následné polievanie odkazujú k ekonomickým tokom a „rastu“ HDP.

Snaha o budovanie určitej formy spoločenstva, ktorú je dnes možné chápať aj ako odkaz k aktuálnym participatívnym tendenciám, je projektovaná do série akcií s názvom Koniarek Rock Stone, prebiehajúce medzi rokmi 1997-2002, ktoré popri svojej apelatívnej povahe mali priamy dosah na fungovanie Galérie Jána Koniarka v Trnave a zaslúžili sa nielen o prístavbu nového krídla galérie, ale aj o vybudovanie stálej expozície Koniarkových diel.

V aktuálnom cykle Anonymus Baláž formou dotazníka skúma rozhľadenosť národa, jeho kultúrnohistorické povedomie a znova tak inou formou poukazuje na stav svojho okolia.

 

Current exhibition project of Blažej Baláž named When Activism Becomes Art is an extension of an exhibition which took place this year in the Ernest Zmeták Gallery in Nové Zámky. The exhibition, named Private/Public pointed toward a very close connection between author’s personal and public life and it introduced a selection of his activities for the past 20 years. The name of the present project points in a more radical way toward the author’s political, ecological and social activities, which are not really conditioned by the contemporary artistic trends, but they represent a certain shift in the author’s work; a tendency which was already latently present in his post-conceptual texts, which have been systematically processed since the 90’s. The events of the post-communist era and a subsequent onset of a transformed institutional power go hand in hand with his need for a critical expression of his private/public stance by various artistic forms. Photographs, events, performances, plans, conceptual letters and digital prints make a wide-spectrum arsenal, by the means of which Baláž documents his interventions into non-functioning society structures.

His social engagement, eco-activism and artivism merge in a very complex permanent event named My Way (1993-present), which is based on going through an administrative struggle and consequent transformation of a part of a housing estate into a (today densely forested) park. Performances, events, photographs, papers with an ecological plea, applications and petitions connected with the endeavor of sustaining this created natural environment document a whole, continuously evolving processual character of this work of art. This ethical change, based on the phenomenon of caring connects and shifts author’s work toward radical positions, toward a direct engagement wiping the differences between art and social or political activity.

The moment of opposition and institutional criticism continues simultaneously in a concept of sending initiatory letters, petitions, protests and appeals, which document the artistic and political course of events in Slovakia after the revolution. This cycle takes a look of an autonomous series of conceptual letters under the name Wart after the year 2000, which also serve as documentation of present day social and political events. Each “wart” is an independent letter, protest song containing a disapproving stance toward the actions and decisions from the ministries, local authorities and galleries with an enclosed registered letter receipts. Each letter has its identification and order number in a year it was sent and is a public document and a proof of the author’s endeavor to create a pressure on political structures from a common citizen.

This wide spectrum activity was preceded by several events in the 90’s, which can be today perceived in Baláž’s work as crucial from the perspective of social mode. As one of the main impulses we register a performance named Artwork, which took place at the author’s individual exhibition in the Ján Koniarik Gallery in 1997. That is also where the word Wart emerges (from English meaning elevation on the skin, but also a combination of words War and Art). 

Also in the same year took place the most massive event from the organizational point of view named Skarabeus (Scarabaeus), which presented a political manifestation organized and led by Baláž against a closure of the Trnava University. It was preceded by an official delivery of an open letter to the then prime-minister Vladimír Mečiar.

Eco-activism approaches colliding with political power originate in the event Growth laws (1999). Money destruction, planting its ash into ground and the consequent watering refer to economic flow and VAT growth.

An endeavor to build a certain form of society, which may today be understood as a reference to contemporary participative tendencies, is projected into a series of events named Koniarek Rock Stone, which took place between 1997 and 2002. Besides its appeal-like character the actions had a direct influence on the functioning of the Jan Koniarek Gallery in Trnava and they do not only take a credit for building an extension wing to the gallery, but also for creating a permanent exposition of Koniarek’s artwork. 

In his recent series Anonymus Baláž through a questionnaire examines orientation of the nation, its cultural and historical awareness and again, through a different form he points to the state of his surroundings.

 

BLAŽEJ BALÁŽ
Born: 29/10/1958 Nevoľné
Studies: 1977-83 Academy of Fine Arts in Bratislava

Individual exhibitions – selection:
2007 Texts 1988/2007, Košice, East-Slovakia Gallery
2009 WARTEZEIT, Wien, Slowakisches Institut (AUT)
SUCHARATOLEST, Bratislava, Kunsthalle
2011 Mária Balážová, Blažej Baláž : Post-Geo-Text, Berlin, Slowakisches Institut, (GER)
2012 EINEMU, Nitra, Nitra Gallery
2013 Travesties, Nitra, Nitra Gallery
2015 Private/Public, Art Gallery Nové Zámky

Collective exhibitions – selection:
2011 Daisies and clones, Bratislava, Slovak National Gallery
         ObraSKov, Brno, Wannieck Gallery (CZ)
         1st International Biennial of Drawing and Graphic Arts, Györ, Városi  Müvészeti Múzeum (H)
2012 International Drawing Competition, Wroclaw, Muzeum Architektury (PL)
2014 IX. International Biennial of Drawing, Plzeň, Museum of Western Bohemia (CZ)
         15th International Triennial of Small Forms of Graphics, City Art Gallery Lodž (PL)
         Geo-Text, Košice, East-Slovakia Gallery
         7th Rokycany Biennial in Graphic Arts, Museum of Dr. B. Horák, Rokycany (CZ)
2015 Here and Now, Műcsarnok , Budapest (HU)
         Ausgewählte Werke der Biennale der Zeichenkunst Pilsen 2014, Centrum Bavaria
         Bohemia, Schönsee (D)
         Close-Up, etc. gallery, Praha (CZ)
2015 5th International Drawing Triennial, Tallin Art Hall, Tallin, Estonia