Desať ľahkých rokov

Rozsiahla prierezová výstava významného slovenského maliara Ivana Csudaia  (1959) mapuje ostatných desať rokov jeho tvorby v oblasti maľby.Práve pred desiatimi rokmi sa Csudai  púšťa do nového, veľkoryso a ojedinele postaveného maliarskeho programu, ktorý zakladá na princípe prestupovania médií grafiky a maľby. Je to program analýzy hraníc maliarskeho média, pričom v prípade Csudaia solitérne zakladá na […]
7. júna 2006 – 20. augusta 2006
Autor Kurátor
Alena Vrbanová

Rozsiahla prierezová výstava významného slovenského maliara Ivana
Csudaia  (1959) mapuje ostatných desať rokov jeho tvorby v oblasti
maľby.Práve pred desiatimi rokmi sa Csudai  púšťa do nového, veľkoryso a
ojedinele postaveného maliarskeho programu, ktorý zakladá na princípe
prestupovania médií grafiky a maľby. Je to program analýzy hraníc
maliarskeho média, pričom v prípade Csudaia solitérne zakladá na
vrstvení  jazyka kresby, grafiky, počítačového umenia, grafického
dizajzu a samotnej maľby.

Tento Csudaiov program vzniká okolo roku 1995 v cykle „9 ľahkých kúskov“
(1995 -1997), v roku 2000 sa
v
projekte „Traja z pekného páru“ ( s S. Divišom a L.Terenom), kedy
vytvárajú cyklus spoločných malieb ( prezentované v r. 2004 na bienále
umenia v Sao Paolo), nasycuje novými možnosťami vrstvenia plánov maľby,
ako aj hybridnosťou rukopisov a námetov v jedinom diele. Nasledujú
špecifický tematizovaný cyklus „Kabinet sĺz“ (1999-2000), Rok medveďa
(2002), Evolution (2003-2004) a aktuálne diela z rokov 2005-2006.

Csudai študoval na SŠUP v Bratislave (1978 ), v rokoch 1981-1987
reštaurovanie na VŠVU v Bratislave. Od r. 1986 samostatne vystavuje doma
i v zahraničí. V r. 1990 získal Herderovo štipendium na viedenskej
Akadémii umení. Od r. 2001 vedie na VŠVU v Bratislave 4. maliarsky
ateliér. V r. 2005 získal  profesúru na VŠVU v Bratislave.
V r.
1993 mal Csudai prvú samostatnú výstavu na pôde Štátnej galérie v B.
Bystrici, kam sa jeho novšia tvorba veľkoryso vracia v podobe mapovania
genézy nového maliarskeho programu. Ten zakladá na syntéze grafického
jazyka ( v polohe prevzatého motívu a výrazových kvalít grafiky, ale aj
počítačového vrstvenia ), monochrómneho , spočiatku temného, neskôr
žiarivého pozadia a vrstvení  viacerých plánov maľby. V poslednom cykle
obrazov Evolution vyznieva asociatívny princíp maľovania od hybridnej
kombinácie prevzatých motívov a symbolov k čistote a plošnosti
„dizajnovnej“ maľby, kde autor pracuje programovo s prvkom náhody pri
počítačovom kreovaní búducej maľby.Motívy, ktoré tu dominujú, vyjadrujú
nostalgiu, existencialitu a radosť zo života súčasne. Miestami sa ozve
ironický  a hravý tón, v najnovších dielach z rozsiahleho cyklu
Evolutionsa objavuje téma latentného prázdna.

Csudai patrí ku kľúčovým postavám našej postmodernej a aktuálnej
konceptuálnej maľby.