FINE ART.D – záverečné práce poslucháčov FVU v Banskej Bystrici

Výstava FINE ART.D je prezentáciou výberu praktických dizertačných prác absolventov doktorandského štúdia na Fakulte výtvarných umení v Banskej Bystrici v roku 2012. Šírkou prác a žánrovým zameraním výstava odráža aktuálnu skladbu doktorandského štúdia, v ktorom mala najširšie zastúpenie maľba (Chrienová, Urbanovský, Vaculová, Margetová). Ďalšie práce prezentujú oblasť sochárskej tvorby (Šošková, Trpák) a intermediálnej tvorby (Mináriková, Dudáš). Diela sú výsledkom teoreticko-umeleckého […]
20. júna 2012 – 29. júla 2012
Kurátor
Eva Kapsová

Výstava FINE ART.D je prezentáciou výberu praktických dizertačných prác absolventov doktorandského štúdia na Fakulte výtvarných umení v Banskej Bystrici v roku 2012. Šírkou prác a žánrovým zameraním výstava odráža aktuálnu skladbu doktorandského štúdia, v ktorom mala najširšie zastúpenie maľba (Chrienová, Urbanovský, Vaculová, Margetová). Ďalšie práce prezentujú oblasť sochárskej tvorby (Šošková, Trpák) a intermediálnej tvorby (Mináriková, Dudáš). Diela sú výsledkom teoreticko-umeleckého výskumu zvolených tém, realizovaných pod vedením školiteľov (prof. S. Balko, prof. L. Hološka, doc. J. Sapara, prof. B. Jirku, doc. M. Nicz).

Maliarskou interpretáciou, výberom a procesom akoby akejsi „destilácie“ vizuálneho smogu podrobuje Daniela Chrienová kritickému skúmaniu svet mediálnych obrazov opakovane tematizujúcich kult tela a krásy (Nedokonalé obrazy dokonalosti). Marek Urbanovský, Veronika Vaculová a Viera Margetová si na pôdoryse autoreferenčných motívov kladú otázky o možnosti orientácie v “ babylone obrazov tretieho tisícročia“, pýtajú sa na generovanie znaku v individuálnej mytológii, overujú normatívnosť utvárania obrazového znaku prostredníctvom tradičných stratégií (trompe l´oeil) a súdobými postupmi, pripútanými k vizualite mediálneho sveta. 

Výstupy zo sochárskych ateliérov poukazujú na možnosti sochy ako klasického média s ohlasmi resp. s reaktualizáciou tradičných postupov modernistického tvaru zasadeného do verejného prostredia (Michal Trpák). Ďalšie vyjadrujú tiež konceptuálne polohy trojrozmerného média narábajúceho s prvkami ready made, simulovaného ready made, živej akcie, modelovej situácie a i. zasadených do verejného priestoru (Nina Šošková). Fyzické rozmery sochárskych prác podmienili exteriérovú formu prezentácie mimo galerijný priestor, alebo ponúkajú záznamovú formu (sochy a objekty M. Trpáka obsadili priestor v centre mesta, akcie Niny Šoškovej uvidíme navideu). 

Interaktívny projekt z oblasti nových médií Ivana Dudáša tematizuje možnosť virtuálneho a súčasne reálneho vzoprenia sa moci politiky/politikov. Jana Mináriková vo svojich filmových dielkach úsmevným pohľadom poukazuje na možné podoby inakostných svetov, na iné, odvrátené strany nášho sociálne etablovaného života.