MAJSTRI GRAFIKY 15. – 18. STOROČIA

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici a Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch Vás srdečne pozývajú na vernisáž výstavy MAJSTRI GRAFIKY 15. – 18. STOROČIA Európska grafika zo zbierok Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch dňa 9. júla 2015 o 17.00 hod. v Bethlenovom dome na Dolnej 8 v Banskej Bystrici. Kurátorom výstavy je Andrej Lauro. Výstava potrvá […]
9. júla 2015 – 13. septembra 2015
Kurátor
Andrej Lauro

Stredoslovenská galéria v Banskej
Bystrici a Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch Vás srdečne pozývajú
na vernisáž výstavy

MAJSTRI GRAFIKY
15. – 18. STOROČIA

Európska grafika zo zbierok Galérie
umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch


dňa 9. júla
2015 o 17.00 hod. v Bethlenovom dome na Dolnej 8 v Banskej Bystrici. Kurátorom
výstavy je Andrej Lauro. Výstava potrvá
do 13. septembra 2015.

Prezentovaná výstava je
tematicky zameraná na grafické umenie a jeho techniky v období 15. –
18. storočia so zreteľom na európsku grafickú tvorbu oblastí Nizozemska,
Nemecka, Flámska, Talianska. V prípade vystavených grafických diel sa konkrétne
jedná o drevorez, medirytinu, lept, mezzotintu a šrotovú tlač (nem. schrottblatt, alebo schrotkunst).

Najstaršou technikou na poli
grafiky bol drevorez, ktorý má svoje korene už v polovici 14. storočia.
Zásluhou drevorezu, ale aj iných ryteckých techník, rovnako ako aj vynálezom
kníhtlače, prestávalo byť umenie prepychom a výsadou hospodársky silných
vrstiev a stalo sa dosiahnuteľným 
pre sociálne slabšie vrstvy. Ako príklad uvediem fakt, že
v stredovekom Nemecku stál drevorez len niekoľko fenigov, medirytina groš,
avšak obraz – tabuľová olejomaľba či tempera až niekoľko zlatých. Obraz
v podobe tlače, ako aj samotné tlačené slovo, sa stali po objave kníhtlače
skutočne revolučným prevratom a počiatkom novej éry vývoja kultúry.

Treba zdôrazniť, že väčšina
vystavených grafických listov je v podobe novotlačí. Technika novotlače je
vlastne tlač z pôvodnej dosky, avšak vzniká neskôr po tlači pôvodnej, čiže
originálnej. Túto jedinečnú kolekciu európskej grafiky tvorí, okrem iného, 66
kusov grafických listov pochádzajúcich pôvodne z viedenského múzea
Albertina. Tento cyklus sme ešte doplnili jedenástimi grafickými listami
s témou Sibyly od talianskeho majstra Giovanni Teminiho. Zbierka
z viedenskej Albertiny sa prostredníctvom darovacej zmluvy z roku
1982, vďaka akad. mal. Ernestovi Zmetákovi stala majetkom novozámockej galérie.
Súbor viedenských novotlačí po prvýkrát predstavil verejnosti v roku 1921
viedenský profesor Alfred Stix, ktorý bol zároveň vedúcim kabinetu grafík vo
viedenskej Albertine.

Podľa zoznamu, ktorý vyhotovil
profesor Stix, obsahovala zbierka pôvodne 67 kusov novotlačí. Zoznam
z roku 1921 bol však čisto štatistický a obsahoval iba mená autorov,
ich provinčné a časové pôsobenie, techniku vyhotovenia diela a jeho
názov. Považovali sme preto za potrebné tieto údaje rozšíriť o podrobný
výklad a čo najkompletnejší ikonografický popis a týmto spôsobom ich
priblížiť a ozrejmiť verejnosti.

Na výstave je prezentovaná
vybraná kolekcia diel popredných majstrov daného obdobia z polovice 15.
storočia po polovicu 18. storočia.

Práve toto obdobie bolo
zastúpené viacerými poprednými umelcami, ktorých jedinečnú a rozmanitú
tvorbu výstava približuje. Jedná sa o osobnosti, akými boli napríklad
Albrecht Dürer, Albrecht Altdorfer, Martin Schongauer, Rembrandt Harmenszoon van
Rijn, Peter Paul Rubens, Parmigianino, Hans Holbein, Hans Baldung, Andrea
Mantegna a mnoho iných. Návštevník má týmto spôsobom možnosť sledovať
rozmanitosť jednotlivých námetov (starozákonné, novozákonné, mytologické scény,
alegórie, krajinné scenérie či žánrové výjavy) a zároveň meniace sa
umelecké štýly v jednotlivých časových obdobiach od neskorého stredoveku,
renesanciu, až po manieristické a barokové tendencie prelomu 17.
a 18. storočia.

V priestoroch expozície sú
grafické listy radené podľa jednotlivých tém či autorov. Práve táto časová
perióda, obdobie určitého stredu európskych dejín a medzník
v dejinách umenia, ktorý prekračuje jednoduchý človek spolu
s človekom umelcom, hraničí v stredoveku s nastávajúcou
renesanciou, kde jeho návyky a mentalita začínajú v tomto renesančnom
znovuzrodení naberať svoju novú epochu. 
Samozrejme v každej zemi to bolo inak a intencie stredoveku
a začínajúcej renesancie sa miešali.

K významnej kolekcii
vystavených grafických listov patrí Dürerovo dielo, rovnako ako aj diela Albrechta
Altdorfera,  či Hirschvogela, zástupcov
krajinárskej tvorby a popredných predstaviteľov tzv. dunajskej školy.

Jednotlivé grafické listy sme sa
snažili inštalovať do sekcií. Prvú skupinu tvoria starozákonné
a novozákonné motívy, ktoré sú doplnené zobrazeniami – príbehmi
legendistických svätcov (sv. Juraja, sv. Antona, sv. Hieronýma, sv. Krištofa).
Ďalej je to námet krajiny, ktorý začína v 20. rokoch 16. storočia
vystupovať do popredia ako samostatný fenomén; a to v maľbe, ako aj v
grafike. Túto skutočnosť neskôr posilnilo mnoho faktorov. Ku vzniku
krajinárstva ako samostatnému prvku prítomného v maľbe i grafike
prispel aj vznik tzv. Utrechtskej únie, ktorá v roku 1581 vyhlásila
Republiku siedmich spojených nizozemských provincií. S krajinárstvom šla ruka
v ruke žánrová tvorba, ktorá bola špecifikom hlavne u severanov
z nizozemských provincií. Poslednú sekciu vystavených grafických listov
tvoria mytologické motívy, alegórie a cyklus Sibýl, ktoré sa rozšírili
v renesancii aj vďaka prekladom klasikov antického sveta (Homér,
Vergílius, Ovídius a iní).

Vystavené
grafické listy oplývajú svojou časovou rozľahlosťou a bohatou
ikonografiou. Plejáda grafických majstrov veľkých mien a ich tvorba nám
zanechala obrovskú stopu v zmysle uvedomovania si premien umeleckého
média, námetu a techník od stredoveku až po veľkolepé barokové kompozície.

Diela do zbierky Galérie umenia Ernesta
Zmetáka v Nových Zámkoch darovali Danica a Ernest Zmetákoví.

Tešíme sa na vašu návštevu!