Obrazy starej Bystrice – ZREŠTAUROVANÉ

Stredoslovenská galéria Vás srdečne Vás pozýva na vernisáž výstavy Obrazy starej Bystrice – ZREŠTAUROVANÉ  vo štvrtok 23. júna 2016 o 17.00 hod. v Bethlenovom dome na Dolnej 8 v Banskej Bystrici.  Kurátorkou výstavy je Katarína Baraníková.  Výstava potrvá do 28. augusta 2016.    Reštaurátorský a výstavný projekt uvádza výberovú kolekciu malieb z najstaršej časti zbierky Stredoslovenskej galérie pri […]
23. júna 2016 – 28. augusta 2016
Autor Kurátor
Katarína Baraníková

Stredoslovenská galéria Vás srdečne Vás pozýva na vernisáž výstavy

Obrazy starej Bystrice – ZREŠTAUROVANÉ 

vo štvrtok 23. júna 2016 o 17.00 hod. v Bethlenovom dome na Dolnej 8 v Banskej Bystrici. 

Kurátorkou výstavy je Katarína Baraníková. 
Výstava potrvá do 28. augusta 2016. 

 

Reštaurátorský a výstavný projekt uvádza výberovú kolekciu malieb z najstaršej časti zbierky Stredoslovenskej galérie pri príležitosti 60. výročia galérie.

Výstava predstavuje doteraz menej známe a dlhodobo nevystavované reprezentatívne obrazy, ktoré z dôvodu poškodenia a zlej kondície zostávali uschované v galerijnom depozite. Prehliadka 30-tich malieb je rozšírená o dokumentačné videá, ktoré zachytávajú proces ich reštaurovania a súvisiacu galerijnú prácu. Návštevníkom objasňujú náročné postupy kompletného reštaurovania na ukážkovom diele maliara Jozefa Božetecha Klemensa “Portréte Kristiána Andreja Zipsera“ z roku 1846, významného uhorského prírodovedca a banskobystrického pedagóga. Dokumenty tiež približujú problematiku galerijnej starostlivosti o zbierku a jej údržbu na príkladoch ďalších diel.

Zostavenie reprezentatívnej kolekcie tematicky reflektuje históriu, špecifiká, osobnosti a premeny mesta Banská Bystrica. Zaujímavosťou sú maľby mestských vedút zachytávajúce dnes už neexistujúce štvrte a stavby „starej“ Bystrice ako bola synagóga, či mestská Dolná brána, obraz historickej podoby „Harmaneckej papierne“ z roku 1884, alebo tiež autoportrét prvého riaditeľa galérie, maliara Viliama Ruttkaya-Nedeckého. Rozšírené popisky k dielam objasnia identifikácie a príbehy obrazov. Selektívna kolekcia zároveň sleduje vývin a prejavy maliarskej tvorby nielen regionálnych, ale aj významných umelcov pôsobiacich v oblasti stredného Slovenska od druhej polovice 19. storočia do 50. rokov 20. storočia – obdobia založenia galérie (zo zastúpených autorov: Jozef Božetech Klemens, Károly Telepy, Dominik Skutecký, František Gyurkovits, Gejza Angyal, Július Flache, Imrich Weiner-Kráľ, Milan Laluha a i.). Zostavený výber tiež poukazuje na odborné preferencie pri budovaní a zastúpení najstaršej časti galerijnej zbierky.

Dokumentačné materiály a reštaurátorské práce realizoval reštaurátor Mgr. art. Miroslav Slúka. V roku 1998 ukončil magisterské štúdium v odbore reštaurovania maľby na VŠVU v Bratislave. Jeho reštaurátorská tvorba má široký záber od reštaurátorských a konzervátorských prác nástenných malieb až po závesný obraz. Okrem iného spolupracoval na reštaurovaní „Zelenej miestnosti“ so vzácnou nástennou maľbou z konca 15. storočia v Thurzovom dome v Banskej Bystrici, dnešnom sídle Stredoslovenského múzea. Od roku 2012 pracuje na národnom projekte „Digitálna galéria“ zameranom na digitalizáciu zbierkových predmetov zbierkotvorných galérií na Slovensku.  

 

Paintings of old Bystrica – RESTORED

Restoration and exhibition project presents a selected collection of paintings from the oldest collection of Central Slovakian Gallery on the occasion of gallery’s 60th anniversary.

The exhibition introduces less known and longtime not exhibited representative paintings which had been kept stored in the gallery depository, either due to damage or bad condition. The 30 exhibited paintings are complemented by documentary videos, which capture the process of their restoration and the related gallery work. The videos clarify difficult processes of complete restoration on a demonstration art piece by the painter Jozef Bežetech Klemens from 1846 called “Portrait of Kristián Andrej Zipser”, who was a distinguished Hungarian naturalist and educator in Banská Bystrica. The documents also describe the issues of gallery collection care and its maintenance on the examples of other works. 

The compilation of the collection thematically reflects on the history, specifics, personalities and changes of the city of Banská Bystrica. Remarkable paintings of the vedute depict today non-existing areas of the city and buildings of the “old” Bystrica such as the synagogue, city’s Lower Gate, a picture of the historic look of “The Harmanec paper mill” from 1884, or also a self-portrait of the first gallery director, painter Villiam Ruttkay-Nedecký. Thorough descriptions of the works clarify the identification and a story of the paintings. Selective collection at the same time follows the evolution and expression of painting practice not only of the local, but also of other significant artists working in the area of Central Slovakia from the second half of the 19th century to the 50’s of the 20th century- the time period of the gallery foundation (presented authors: Jozef Božetech Klemens, Károly Telepy, Dominik Skutecký, František Gyurkovits, Gejza Angyal, Július Flache, Imrich Weiner-Kráľ, Milan Laluha, and others). The drawn up selection also points toward professional preferences when putting together the oldest gallery collection. 

The documentation materials and restoration works were realized by the restorer Mgr. art. Miroslav Slúka. He completed his master’s degree studies in 1998 in the field of study restoration of paintings at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava. His restoration work covers a wide area, from restoration and conservation works on murals to hanging paintings. Among others he cooperated on restoration of the “Green room” with a mural from the 15th century in Thurzo’s house in Banská Bystrica, today’s seat of the Central Slovakian Gallery. Since 2012 he has been working on a national project “Digital gallery” focusing on digitalization of collection objects of Slovak galleries with collecting activities.

 

Názov výstavy: Obrazy starej Bystrice – ZREŠTAUROVANÉ

Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici

Zastúpení autori: Gejza Angyal, Július Flache, Sibylla Greinerová, František Gyurkovits, Elena Haberernová-Bellušová, Pavel Daniel Jelenský, Jozef Božetech Klemens, Milan Laluha, Štefan Prukner, Viliam Ruttkay-Nedecký, Dominik Skutecký, Andrej Stollmann, Károly Telepy, Imrich Weiner-Kráľ, Ladislav Záborský

Kurátorka výstavy: Katarína Baraníková

Reštaurátor: Miroslav Slúka

Videodokument: Jakub Julény

Grafický vizuál výstavy: Palo Snoha

Miesto konania: Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica

Vernisáž: /štvrtok/ 23. júna 2016 o 17.00 hod.

Termín výstavy: 24. jún – 28. august 2016

 

Paintings of old Bystrica – RESTORED
Represented Artists: Gejza Angyal, Július Flache, Sibylla Greinerová, František Gyurkovits, Elena Haberernová-Bellušová, Pavel Daniel Jelenský, Jozef Božetech Klemens, Milan Laluha, Štefan Prukner, Viliam Ruttkay-Nedecký, Dominik Skutecký, Andrej Stollmann, Károly Telepy, Imrich Weiner-Kráľ, Ladislav Záborský
Curator: Katarína Baraníková
Restorer: Miroslav Slúka
Video Document: Jakub Julény
Graphic Design: Palo Snoha
Opening: June 23, 2016 at 5 PM
Venue: Central Slovakian Gallery, Bethlen´s House, Dolná St. 8, 975 90 Banská Bystrica
Duration: June 24, 2016 – August 28, 2016
Open: Tuesday – Friday 10 AM – 5 PM, Saturday – Sunday 10 AM – 4 PM

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Supported using public funding by Slovak Arts Council.

Výstavu a reštaurovanie diel finančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj.
Exhibition and restoration are supported by Self-governing Region of Banská Bystrica.

Za podporu ďakujeme Banskobystrickému pivovaru a.s., Víno Fiala, ALFA BIO s.r.o. a firme Barzzuz s.r.o.
Vstup na vernisáž je voľný.

 

Tešíme sa na vašu návštevu!