Daniela Chrienová / NOVÝ SÚBOR

Prezentácia najnovšej maliarskej tvorby autorky.
14. novembra 2018 – 3. februára 2019
Autor Kurátor
Martina Vyskupová

Na výstave s názvom Nový súbor sa autorka prezentuje výberom najnovších malieb z dvoch cyklov – Nedokonalé obrazy dokonalosti a Záznamy vizuálneho smogu, ktorým sa kontinuálne venuje. V rámci svojho výtvarného programu skúma vlastnosti a premeny rôznych typov vizuálnych vnemov, ktoré charakterizujú a formujú našu spoločnosť determinovanú globalizáciou, medializáciou a modernizáciou. Upriamuje pozornosť najmä na účinok marketingových a komunikačných nástrojov a vizuálnych stratégií reklamného a filmového priemyslu, ktoré majú výrazný dopad na život súčasného človeka a jeho vnímanie a prijímanie reality. Chrienovú zaujímajú filtrované obrazy a informácie z masmédií a miera ich autenticity. Poukazuje aj na dôsledky konzumu a rýchleho striedania informácií dostupných prakticky zo všetkých strán, napríklad na stratu osobnej individuality. Nejde však o kritickú reflexiu technologického pokroku či sociálnych javov, ale skôr o ich skúmanie a prehodnocovanie.

V maliarskej sérii Nedokonalé obrazy dokonalosti (2010 –) výtvarníčka tematizuje súčasný kult tela podriadený aktuálnemu spoločenskému diktátu, podľa ktorého je všeobecne uprednostňovaný ťažko dosiahnuteľný až nereálny ideál krásy a dokonalosti. Tento tvorivý záujem čiastočne dopovedá aj kolekcia malieb Záznamy vizuálneho smogu (2015 –), ktorá je zameraná na sprostredkovanú realitu ako medzník medzi skutočnosťou a naším vnímaním. Námety maliarskych kompozícií evokujú pominuteľnosť, premenlivosť, nestálosť vecí a javov, vyvolávajú isté odcudzenie a znepokojenie. Východiskom pre ich vznik sú fotografie, ktoré zaznamenávajú fragmentárne, deformované či prekrývajúce sa obrazy z rôzneho komunikačného a informačného priestoru napríklad z televízie, z internetu či z urbánneho prostredia. Príznačnými témami sú vyprázdnené, opustené miesta, depersonalizované figúry a často vplyvom vonkajších podmienok degradované plochy vonkajších bilboardov a papierových vrstiev reklám. Autorka reaguje takisto na špecifické vizuálne znaky a efemérnosť pohyblivých obrazov zachytených mechanickým zastavením videí a filmov. Vytrhnutím z pôvodného kontextu totiž strácajú svoj prvotný význam a otvárajú sa nové otázky o funkcii a sile obrazu a sprostredkovaných vizuálnych vnemov. Chrienová pri svojej práci kombinuje maliarske a konceptuálne prístupy. Narábaním s obrazom, jeho dematerializáciou a opätovnou materializáciou mapuje fenomén statického a pohyblivého obrazu. Maľby však konštruuje tradičnými výtvarnými prostriedkami a formálnym jazykom.

Pomenovanie výstavy Nový súbor súvisí s uchovávaním dát, s ktorými autorka rôznymi spôsobmi pracuje. Jeho pomenovanie je odvodené z fungovania počítačového operačného systému, ktorý spracúva vstupy od používateľa. Môžeme ho však chápať aj v zmysle nového súboru či novej tvorby, ktorý vychádza z Chrienovej systému práce, pri ktorom svoju prvotnú fotodokumentáciu ako aj záznamy výsledných malieb ukladá do nových priečinkov v počítači.

Martina Vyskupová

 

Daniela Chrienová (*1984, Zvolen) absolvovala magisterské (2009) a doktorandské štúdium (2012) na Akadémii umení v Banskej Bystrici v Ateliéri maľby u profesora Stanislava Balka. V roku 2006 sa zúčastnila stáže na Akademii Sztuk Pieknych v poľskej Wrocławi. Je viacnásobnou finalistkou súťaže Maľba – cena nadácie VÚB (2012, 2014 a 2016). Žije a tvorí v Banskej Bystrici.

Kurátorka: Martina Vyskupová