Richard Kitta – Sustainable Feelings (9 pcs)

Samostatná výstava Richarda Kittu Sustainable Feelings (9 pcs) predstavuje diela, ktoré sú na rozhraní medzi architektúrou, interaktívnym dizajnom a konceptuálnou výtvarnou stratégiou.
26. marca 2019 – 12. mája 2019
Autor Kurátor
Mirela Stoeac-Vladuti

Richard Kitta je umelcom interdisciplinárnych prienikov. Jeho diela sú autorskou kontempláciou nad možnosťami subžánrov media artu, respektíve revíziou zaužívaných koncepcií v tejto oblasti. Zameriava sa na permanentné otázky vo vzťahu virtuálne – reálne, zaoberá sa reláciou medzi človekom a kultúrnym kódom prepísaným počítačovou lingvistikou. Sám autor je „intermédium“ vytvárajucim rozličné prepojenia a sémantické odkazy. Nadobúdame pocit, že sa strácame v hyperpriestore; okrem imerzie však vnímame svoj fyzický rozmer a stávame sa konkrétnou postavou v komplexnom príbehu umelca.

Výstava s názvom „Sustainable Feelings / 9 pcs“ („Trvalo udržateľné pocity / 9 ks“) ponúka kvázi autonómny pohľad autora Richarda Kittu na mediálne umenie súčasnosti. V spojení s interdisciplinárnym diskurzom mixuje a vo svojich umeleckých sériách a cykloch vytvára rôznorodé formálne i funkčné invarianty. Tieto originálne relikty majú podobu ako digitálnu (virtuálnu), tak aj fyzickú. Pohrávanie sa s obojsmernou transformáciou dát je autorovi vlastné – tento princíp vidíme napríklad v cykloch QR Basho (od r. 2014) alebo Typo Totems (od r. 2016), ktoré približujú jeho kontextuálne uvažovanie, zároveň odrážajú jeho viac-profesnú orientáciu.

„Trvalo udržateľné pocity“ sú podľa slov autora „dočasným východiskom z utilitárnosti a uniformity umeleckých mediálnych foriem“. Výstava tak ponúka okrem autorských grafických manuálov a príslušných interaktívnych interfejsov aj 3D objekty, ktoré projekt QR Basho „naoko“ uzatvárajú. Kitta považuje literárny materiál za expandovateľný a osadzuje ho do rôznych multimediálnych kontextov. V prípade série „audio-hack“ objektov pod názvom Loops (2018) vnímame viacero významových rovín súčasne – od formálnej recyklácie a tinkeringu až po obsahové či ideové „skraty“ podporené hravým rukopisom autora. V diele Liquid Archive (2019) narába Kitta s fenoménom pamäti a „udržateľnosti“ času a histórie, prechádza od autobiografických motívov k civilizačným. V tekutých archívoch, respektíve špeciálne upravených nádobách nachádzame nájdené objekty, ktoré majú charakter drobných kinetických a zvukových (vodotesných) inštalácií. V rámci výstavy autor ponúka rozšírený digitálny variant tohto diela vo forme „mikro“ videomappingu. Inú polohu tvoria série Paper Cut Objects a Default (2019). Ide o „reverzné návody“ na vytvorenie diela (DIY), ktoré sú virtuálnymi skicami utopických projektov prezentovaných v rôznej forme od jednoduchej 2D grafiky a digitálnej animácie až po 3D virtuálny environment s presahom do inštalácie.

Výstava „Sustainable Feelings / 9 pcs“ („Trvalo udržateľné pocity / 9 ks“) približuje umelecký názor v intenciách digitálnej a algoritmickej transformácie, je akýmsi pohyblivým rozhraním medzi architektúrou, dizajnom a konceptuálnou výtvarnou stratégiou. Spoločným priesečníkom je zakaždým otvorené pole možností – ako subjektívny autorský zámer par excellence.

Mirela Stoeac-Vlăduţi

 

Richard Kitta (*1979) je multimediálny umelec a kultúrny aktivista. Stojí za umeleckými projektmi DIG gallery, ENTER, MAO a Kotolňa. Pôsobí ako pedagóg v Ateliéri nových médií na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach.

Mirela Stoeac-Vlăduţi (*1982) je kurátorka a kultúrna manažérka. Žije a pôsobí v Temešvári (Rumunsko). Je zakladateľkou galérie pre súčasné umenie META Spatiu a riaditeľkou umeleckého projektu Baroque Urban.

 

Za podporu ďakujeme DIG gallery, MAO – Media art office, BARZZUZ s.r.o. a Banskobystrický pivovar, a.s.

Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie
je Banskobystrický samosprávny kraj.

Foto: Ivana Klepáčová