Rastislav Podoba / Pracovná plocha

Rastislav Podoba / Pracovná plocha

Aktuálna výstava Rastislava Podobu Pracovná plocha nadväzuje na kontinuálne mapovanie vývoja a umeleckých postupov autora, prezentovaním výberu malieb z obdobia posledných piatich rokov jeho tvorby. Názov výstavy voľne odkazuje na Podobov analytický prístup k maliarstvu, ktorý je založený na sústredenej práci s hľadaním a formulovaním výtvarných prostriedkov výstavby obrazu z perspektívy dlhej tradície mimetického zobrazovania. Podobovi, ako „ortodoxnému maliarovi“, […]
28. mája 2015 – 26. júla 2015
Autor Kurátor
Zuzana L.Majlingová

Aktuálna výstava Rastislava Podobu Pracovná plocha nadväzuje na kontinuálne mapovanie vývoja a umeleckých postupov autora, prezentovaním výberu malieb z obdobia posledných piatich rokov jeho tvorby. Názov výstavy voľne odkazuje na Podobov analytický prístup k maliarstvu, ktorý je založený na sústredenej práci s hľadaním a formulovaním výtvarných prostriedkov výstavby obrazu z perspektívy dlhej tradície mimetického zobrazovania.

Podobovi, ako „ortodoxnému maliarovi“, nikdy  nešlo len o jednoduchý prepis videného. Jeho definícia obrazu je otvorená. Riadi sa neustálym výskumom materiálových kvalít maľby, jej technických možností a procesov, komplikujúcich alebo približujúcich mieru zobrazovaného. Autor dlhodobo pracuje s princípmi redukcie (kresba, farba, tvar) a absencie (informačná nenasýtenosť obrazu, abstrahovanie, deštrukcie). Často využíva, dokonca opakuje či monumentalizuje jednoduchý až banálny námet (napr. rozhľadňa, kontajner, lopúchy), na pozadí ktorého dokáže koncentrovať vážnu, tajomnú atmosféru a doviesť pozornosť diváka k pomalšiemu a hlbšiemu premýšľaniu o maľbe samotnej i limitoch nášho videnia.

V aktuálnych súboroch malieb autor koncepčne rozvinul a vystupňoval postupy sledovateľné už v predchádzajúcich obdobiach. Tie sú charakteristické najmä absenciou narácie a abstrahovaním konkrétneho realistického vnemu v procese reprezentácie. Typická redukovaná farebnosť, prevažne tlmených tónov, smeruje až k monochromatickej výstavbe obrazu. Výraz maľby určujú technologické postupy narúšania celistvosti farebnej plochy (maľba do vlhkého plátna) a tiež jej rôzne gestické deštrukcie (stekanie, škrabanie a pod.). Farebne redukovaný, tvarovo abstrahovaný a prevažne statický prvok námetu autor často komponuje a uzatvára v bližšie nešpecifikovanom alebo vyprázdnenom priestore, čo v kontraste s narastajúcou expresivitou hmotových kvalít a štruktúr „rýchlej maľby“ vytvára výslednú neurčitú, snovú, niekedy až mysterióznu výrazovú charakteristiku obrazu.  

Výber prezentovaných malieb je zostavený z cyklov Second Land, Encyklopédia a Pozorovanie. Pre všetky je zhodná reflexia a konštrukcia obrazového priestoru a krajiny. V súbore Second Land autor zachytáva krajinu, v ktorej sú prítomné rôzne civilizačné javy a konkrétne sociálne znaky. Vybrané zobrazenia sú založené na vzťahových a metaforických kontrastoch (les – kontajner, hroby – znak kríža verzus štátny znak, industriálne – agrárne). Tieto a podobné motívy naznačujú, že v zobrazení krajiny je prítomná aj istá ťaživá reflexia jej kultúrnej zraniteľnosti. Cyklus Encyklopédia naopak evokuje nevyčerpateľnú silu prírody. Tvorí ho imaginárny výklad rôznych vegetatívnych motívov a prírodných javov, ktoré mohutnejú a zapĺňajú celú plochu obrazového poľa. Kolekcia Pozorovanie zahŕňa maľby, na ktorých opakovane rozoznávame rovnaký typ objektu – rôzne varianty jednoduchej konštrukcie drevenej poľovníckej rozhľadne, určenej na pozorovanie krajiny.

 

RASTISLAV PODOBA sa narodil v roku 1975 v Bánovciach nad Bebravou. V rokoch 1996 – 2002 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéroch prof. Vladimíra Popoviča a prof. Rudolfa Sikoru. V rokoch 2006, 2007 a 2009 sa stal finalistom ceny VÚB Maľba. V roku 2008 bol nominovaný za Slovensko na cenu Henkel Art Award. V roku 2009 mu bola udelená cena Martina Benku. Žije a tvorí v Krušovciach neďaleko Topoľčian. Pedagogicky pôsobí na Akadémii umení v Banskej Bystrici, kde vedie Otvorený ateliér maľby. 

 

Za pomoc pri realizácii výstavy ďakujeme súkromným majiteľom zapožičaných diel, Zbierke Linea, Weiss Collection, Krokus Galérii a aukčnej spoločnosti White & Weiss.

Tešíme sa na vašu návštevu!

 

RASTISLAV PODOBA / WORKING SURFACE

Current exhibition of Rastislav Podoba – Working surface follows the continual mapping of development and artistic strategies of the artist by presenting the selection of his paintings from the period of the last five years. Title of the exhibition slackly refers to Podoba´s analytical approach to painting, which is based on concentric research and formulation of artistic tools of image development from the perspective of long tradition of mimetic depiction.

As an “orthodox painter” Podoba has never been interested in simple transcription of seen. His defi nition of the image is open. It follows ceaseless investigation of material qualities of the painting and its technical abilities and processes complicating or bringing closer criterion of depicted. On a long-term basis painter works with principles of reduction (draft, colour, form) and absence (informational unsaturation of the image, abstraction, destruction). Very often he uses or even monumentalizes simple yet banal motif (e. g. observation tower, waste container, burdocks), in the background of which he is able to concentrate severe, mysterious atmosphere and bring the viewer´s attention to a calmer and deeper meditation on the very painting and on limits of our perception.

In actual collections painter has conceptualy developed and enhanced methods evident in previous period mostly characterized by absence of the narration and abstraction of the particular realistic perception in the proces of representation. Typical reduction of colours drifts towards monochromatic construction of the image. Expression of the image is subject to technological processes distorting integrity of coloured fi eld (painting on wet canvas) and to various gestic destructions (laddering, scratching etc.). Mainly static element of reduced colour and abstracted shape painter often composes and encloses in unspecifi ed or void space contrasting with growing expresivity of mass qualities and structures of “fast painting” consequently creating undefinable, dreamy, sometimes even mysterious characteristics of the painting.

Selection of present paintings consists of the series entitled Second Land, Encyclopaedia, and Observation. In Second Land series painter depicts landscape with various civilizational phenomena and particular social attributes. Selected depictions are based on correlational and metaforical contrasts (forest – waste container, graves – cross vs. state language, industrial – agricultural). These and similar motives suggest certain flatling reflection of cultural vulnerability of depicted land. On the contrary Encyclopaedia series evokes inexhaustible force of the nature. It is composed by imaginary interpretation of different vegetal motives and natural phenomena that grows and fills entire field of painting. Observation series consists of paintings on which we can repeatedly recognize same type of object – various versions of simple wooden hunting lookout tower meant for country observation.

RASTISLAV PODOBA was born in 1975 in Bánovce nad Bebravou. During 1996 – 2002 he studied at the Academy of Fine Arts and Design Bratislava under professor Vladimír Popovič and professor Rudolf Sikora. In 2006, 2007 and 2009 he was finalist of VUB Award for Painting. In 2008 he was nominated for Henkel Art Award on behalf of Slovakia. In 2009 he was awarded by Martin Benka Award. He lives and works in Krušovce near Topoľčany. He works as a teacher at the Academy of Fine Arts Banská Bystrica where he is head of Open Studio of Painting.

We´d like to thank private collectors, Linea Collection, Weiss Collection, Krokus Gallery and White & Weiss, s.r.o. auction house for their support of the exhibition.