Rotpunkt – Z histórie zbierky Stredoslovenskej galérie

Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy  Rotpunkt  Z histórie zbierky Stredoslovenskej galérie,  ktorá sa uskutoční vo štvrtok 24. novembra 2016 o 17:00 v Bethlenovom dome na Dolnej 8 v Banskej Bystrici. Kurátorkou výstavy je Zuzana L. Majlingová.  Súčasťou vernisáže bude aj tanečné predstavenie OPENING DANCE a fyzické a zvukové intervencie do vernisážovej atmosféry v podaní […]
24. novembra 2016 – 19. februára 2017
Kurátor
Zuzana L.Majlingová

Srdečne Vás pozývame na vernisáž
výstavy 

Rotpunkt 

Z histórie zbierky Stredoslovenskej
galérie

ktorá sa uskutoční vo štvrtok 24. novembra 2016 o 17:00 v Bethlenovom dome na
Dolnej 8 v Banskej Bystrici. Kurátorkou výstavy je Zuzana L. Majlingová. 

Súčasťou vernisáže bude aj tanečné predstavenie OPENING DANCE a fyzické a zvukové intervencie do vernisážovej atmosféry v podaní Kristiny Chmelikovej, Alexandry Mirekovej a Barbary Immerovej. O zvuk sa postará Milan Slama.

Názov výstavy Rotpunkt (Červený bod) odkazuje na horolezeckú terminológiu
voľného lezenia, pri ktorom sa k pohybu využíva výlučne prirodzený povrch
skaly, sila lezca a červeným bodom sa označuje prelezená cesta. Tak ako sa pri
voľnom lezení rešpektuje masív steny, aj my sa pokúšame výstavou sledovať
prirodzenú štruktúru a skladbu galerijnej zbierky. Vzdali sme sa trasy, čo by
viedla po výberovej selekcii najhodnotnejších diel, ktoré zbierka obsahuje.
„Zlaňovanie“ zbierky prezentovaním reprezentatívneho výberu jej
najvýznamnejších kusov bolo v minulosti na pôde Stredoslovenskej galérie pri
rôznych výstavách k výročiam inštitúcie realizované už niekoľkokrát. Hoci
takýto spôsob cesty považujeme za legitímny a dôležitý, rozhodli sme sa
preskúmať terén iným štýlom. 

Aktuálna výstava k 60. výročiu založenia Stredoslovenskej galérie vychádza z
poznania vývoja zbierky, ktorá sa formovala v závislosti na premenách
spoločenského kontextu. Jej profil a identitu určovali kľúčové obdobia 50.
rokov, 60. rokov, obdobie normalizácie 70. a 80. rokov 20. storočia a doba
demokratizácie po roku 1989. Retrospektívny pohľad do zbierkového fondu nie je
sústredený na prezentáciu reprezentatívnych diel a chronologického vývoja výtvarného
umenia v rámci jednotlivých druhov a médií, ktoré sú v zbierke obsiahnuté.
Zameriava sa na predstavenie štruktúry samotnej zbierky, ovplyvnenej
komplikovaným historickým vývojom, ktorý jej charakter značne ovplyvnil. Vedľa
seba sa tak ocitajú výtvarné práce rozličnej produkcie od najcennejších až po
priemerné a menej hodnotné. Pre diváka môže byť zaujímavé zoznámenie sa s
históriu zbierky a s mechanizmom nadobúdania diel, sám si môže vyhodnotiť ich
kvalitu a pochopiť, prečo galéria spravujúca verejnú zbierku musí venovať
rovnakú starostlivosť a pozornosť všetkým akvizíciám uloženým v depozitároch.
Momentálne sa tu nachádza takmer 14 000 zbierkových predmetov, z toho 1526 malieb (O), 9014 grafík (G), 2158 kresieb
(K), 268 plastík (P), 211 umeleckých predmetov (UP) a 202 diel zaradených
ako iné médiá (IM).

Prehliadka je koncipovaná v dvoch líniách čítania. Línia istená čiernym lanom
ponúka divákovi možnosť zoznámiť sa so šiestimi rozsiahlejšími celkami zbierky,
určujúcimi jej identitu vzhľadom k premenám akvizičných preferencií, ktoré si
inštitúcia počas 60. rokov svojej existencie postupne definovala. Každý segment
je označený červeným bodom (Rotpunkt) a komentovaný výtvarným dielom „súčasného
umenia“, z ktorého perspektívy sa pokúšame na konkrétny celok minulosti
nazerať. V závere výstavy, kde sa zoznámime s dielami najmladšieho segmentu,
ktoré pribudli do zbierky len nedávno, ich okomentujeme výtvarnou prácou z
minulosti (Rotpunkt), ktorá má v zbierke galérie najväčšie zastúpenie. Cesta v
kruhu minulosť – súčasnosť sa uzavrie. 

Rotpunkt
From the history of Central Slovakian Gallery’s collection

The name Rotpunkt (Redpoint) in mountain climbing terminology refers to free climbing, using only the natural surface of rock for movement, strength of a climber and red points mark the climbed route. Just like free climbing respects the massif of the climbing wall, we also use this exhibition to try and follow the natural structure and composition of the gallery collection. We gave up the route which would lead us toward the selection of the gallery’s most valuable works. “Abseiling” of the collection by presenting a representative selection of its most important pieces has already taken place at the Central Slovakian Gallery several times at various exhibitions dedicated to anniversaries of the institution. Although we consider such way legitimate and important, we have decided to test the waters another way.

Current exhibition on the occasion of the 60th anniversary of the foundation of Central Slovakian Gallery reflects the knowledge of the collection development, which has been formed in accordance to changes of society context. Its profile and identity have been formed in the key periods of the 1950’s and 1960’s, during the normalization times of the 1970’s and 1980’s and during the democratization period after 1989. A retrospective view at the collection fund does not focus on presentation of the representative works and chronological evolution of fine art within a variety of types and media included in the exhibition. Its focus is to introduce the structure of the collection itself, influenced by complicated historical development. Side by side you may find here works of art of various productions, from the most valuable to average and less valuable ones. For gallery goers it may be interesting to get acquainted with the collection history and with the mechanism of acquiring artworks, they may evaluate their quality themselves and understand why a gallery administering a public collection must dedicate the same level of care and attention to all of its acquisitions stored in its depositories. At the moment there are almost 14,000 works of art in its
collection, including 1,526 paintings (O), 9,014 graphics (G), 2,158 drawings
(K), 268 sculptures (P), 211 art objects (UP) and 202 works classified as other
medias (IM).

The tour’s concept is conceived in two reading lines. The line protected by the black rope offers the spectator a chance to get to know the six larger collection units, defining its identity in regard to the changes in acquisition preferences which have been set by the institution in its 60 years of existence. Each segment is marked by a red point (Rotpunkt) and commented by an artwork of “contemporary art” from the perspective of which we are trying to perceive the particular unit from the history. In conclusion of the exhibition the gallery goers will become acquainted with the newest segment of artworks, which have been added to the collection just recently. Upon that we will comment on them through the art work from the past (Rotpunkt), which has the largest representation in the gallery collection. The journey in the circle past-present closes.

Zuzana L. Majlingová

Názov výstavy: Rotpunkt – Z histórie zbierky Stredoslovenskej galérie 

Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria 

Miesto konania: Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica 

Vernisáž: /štvrtok/ 24. novembra 2016 o 17.00 hod. 

Termín trvania výstavy: 25. 11. 2016 – 19. 2. 2017 

Kurátorka výstavy a autorka textov: Zuzana L. Majlingová 

Architektúra výstavy: Oldřich Morys 

Technická realizácia: Oldřich Morys, Jan Lidmila, Výstavné oddelenie Stredoslovenskej galérie 

Grafický dizajn: Palo Snoha 

Jazyková korektúra: Miroslava K. Valová

Exhibition curator: Zuzana Majlingová
Exhibition architect: Oldřich Morys
Technical realization: Oldřich Morys, Jan Lidmila, Exhibition Department of Central Slovakian Gallery
Graphic Design: Palo Snoha
Proofreading: Miroslava V. Kuracinová
Opening: November 24, 2016 at 5 PM
Venue: Central Slovakian Gallery, Bethlen´s House, Dolná St. 8, 975 90 Banská Bystrica
Duration: November 25, 2016 – February 19, 2017

OPENING DANCE 

24. november 2016 o 17.00 hod. 

Fyzické a zvukové intervencie do
vernisážovej atmosféry. 

performance: K. Chmelíková, A. Mireková,
B. Immerová 

sound art: M. Slama 


Vstup na vernisáž je voľný.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Za podporu ďakujeme

reštaurácii Červený Rak,

Alfa Bio s.r.o. a

firme BARZZUZ – čerstvá káva, fresh
coffee.

Tešíme sa na vašu návštevu!