Súčasná slovenská grafika 17.

Praetórium: Blažej Baláž, Mária Balážová, Stanislav Balko, Igor Benca, Marko Blažo, Samuel Čarnoký, Radovan Čerevka, Eva Filová, Vladimír Havrilla, Milan Hnat, Viktor Hulík, Tamara Kolenčíková, Jaroslav Košš, Matúš Lányi, Lena Lešková, Zsolt Lukács, Robert Makar, Martin Melicherčík, Marianna Mlynarčíková, Michal Murin, Miroslav Nicz, Petra Nováková-Ondreičková, Andrea Pézman, Denisa Rakoský, Peter Rónai, Veronika Rónaiová, Nóra Ružičková, […]
23. novembra 2011 – 19. februára 2012
Autor Kurátor
Katarína Baraníková, Zuzana Majlingová

Praetórium: Blažej Baláž, Mária Balážová, Stanislav Balko, Igor Benca, Marko Blažo, Samuel Čarnoký, Radovan Čerevka, Eva Filová, Vladimír Havrilla, Milan Hnat, Viktor Hulík, Tamara Kolenčíková, Jaroslav Košš, Matúš Lányi, Lena Lešková, Zsolt Lukács, Robert Makar, Martin Melicherčík, Marianna Mlynarčíková, Michal Murin, Miroslav Nicz, Petra Nováková-Ondreičková, Andrea Pézman, Denisa Rakoský, Peter Rónai, Veronika Rónaiová, Nóra Ružičková, Martin Sedlák, Anabela Sládek, Patrik Ševčík, Eva Tkáčiková, Pavol Truben, Ján Vasilko, Ondrej Vozárik; 

Bethlenov dom: Martina Albrechtová, Peter Augustovič, Katarína Balážová, Juraj Bartusz, Daniel Brunovský, Stanislav Bubán, Ivan Csudai, David Čársky, Pavol Čejka, Svetlana Fialová, Eva Hnatová, Katarína Hudačinová, Robert Jančovič, Jozef Jankovič, Dušan Kállay, Tomáš Klepoch, Patrik Kovačovský, Katarína Macurová, Matúš Maťátko, Dagmar Mavrevová, Juraj Meliš, Géza Németh, Štefan Oslej, Lucia Pelikantová, Igor Piačka, Lucia Richtáriková, Zuzana Sabová, Marián Straka, Martin Ševčovič, Kamila Štanclová, Kateřina Václavková

Súťažné výstavné podujatie Súčasná slovenská grafika je na pôde Stredoslovenskej galérie usporadúvané od roku 1971. Aktuálny 17. ročník prehliadky voľnej grafickej tvorby má ambíciu predstaviť jej súčasné tendencie a podoby. Z oslovených autorov tu prezentuje svoju tvorbu viac ako šesťdesiat autorov zastupujúcich viacero generácií a rôzne prístupy k spracovaniu média grafiky.
Výstavná prezentácia prihlásených umeleckých kolekcií z obdobia rokov 2005-2011 sleduje situáciu média z hľadiska výrazovo-tematických, formálnych a technických východísk a inklinácií. Výstava je situovaná v dvoch objektoch Stredoslovenskej galérie, v budove Bethlenovho domu, kde sa predstavujú skôr tradičné polohy s uplatnením klasických grafických techník a ich kombinovaní a v druhej budove Praetoria, kde v sledovaných tematizovaných celkoch prevažuje digitálne spracovanie.

V kontinuite vývinu po predchádzajúcom ročníku, na ktorom najvýraznejšie dominovali práve postupy digitálnej grafiky, možno aktuálne pozorovať už rovnocennejší záujem o využitie a prehodnotenie výrazových možností tradičných grafických techník. Ich postupný ohlas bol pritom čitateľný už od začiatku minulej dekády v dielach niektorých autorov strednej generácie. Súčasná nastupujúca generácia sa k tejto inklinácii zásadnejšie prihlásila tendenciou k linorytovému prejavu, predstavenému buď prostredníctvom využitia klasickej techniky alebo v menšej miere jej technologickej aplikácie či simulácie. Pretrvávajúce uplatňovanie digitálneho spracovania sa naďalej rozvíja v posunoch technických možností a kombinovaní. Objavujú sa taktiež alternatívne autorské riešenia a presahy grafiky do objektu, inštalácie či videoinštalácie s využitím širokého spektra techník.

V sprehľadnení sleduje výstava nosné výtvarné polohy a programy, ktoré sa tiež vzájomne prelínajú. Silné viacgeneračné zastúpenie pracuje s abstraktnou a neoabstraktnou formou. Výraznejšie sa uplatňuje geometrická tendencia, ojedinele abstraktná ornamentalizácia. Viacero autorov rozvíja ďalej figuratívnu polohu tvorby a prácu s figúrou. Z autorských konceptov sú mnohé založené na práci s textom alebo písmom. Ďalej sa presadzujú tiež neokonceptuálne programy, niektoré presahujúce k akcii.

Podľa štatútu podujatia otvorí prehliadku vyhlásenie víťazov nominovaných odbornou komisiou, ktorá pracovala v nasledovnom zložení: predseda komisie:  PhDr. Eva Trojanová; členovia: doc. Miroslav Nicz, akad. mal., PhDr. Katarína Rusnáková, PhD., Mgr. Ivana Komanická, PhD., Mgr. Lucia Gavulová. Odborná komisia rozhodla o udelení nasledovných ocenení:

Hlavná cena:

Radovan Čerevka za osobitý prístup vo využití grafických techník v kombinácii s kresbou a kolážou v témach dotýkajúcich sa pálčivých problémov militarizmu  a mediálnych manipulácií v súčasnej globalizovanej spoločnosti.

Cena výtvarnej kritiky:

Pavol Truben za invenčné spracovanie globálnych problémov s odkazmi ku kultúrnej a historickej pamäti v aktuálnom vizuálnom jazyku.

Cena Mesta Banská Bystrica:

Matúš Lányi za introspektívny prístup pri zviditeľňovaní biblických inšpirácií v súčasných profánnych priestoroch a za inovatívny príspevok ku grafike v rozšírenom poli.

Čestné uznanie:

Marianna Mlynárčíková a Nóra Ružičková  

Matúš Maťátko

 

Ocenené diela získa Stredoslovenská galéria do svojej zbierky.

Prihlásené kolekcie potvrdzujú stále živý záujem autorov o tvorbu v oblasti voľnej grafiky, hoci viacerí z nich paralelne i dominantne pracujú v iných médiách. Stredoslovenská galéria má predovšetkým vďaka ochote autorov šancu zachovať kontinuitu podujatia. Veríme, že takýmto spôsobom môžeme aspoň čiastočne vytvoriť podmienky  na systematické skúmanie a mapovanie média, ktoré aj touto výstavou otvára priestor pre viacero teoretických úvah dotýkajúcich sa napríklad otázok samotnej definície grafiky a jej terminologických pojmov.
Dôležitou úlohou pre organizátorov podujatia zostáva tiež riešenie možností  zatraktívnenia konzervatívnej podoby samotného výstavného formátu. Širšia diskusia a zodpovedanie tejto otázky by mohli spätne napomôcť riešiť aj teoretické východiská samotného média grafiky.