Projekt obnovy Bethlenovho domu, počas roku 2023

Stredoslovenská galéria je správcom troch historických objektov, ktoré sú využívané na výstavné účely, expozíciu, ale aj zázemie pre návštevníkov a administratívu. Každý objekt je niečím špecifický, výnimočný. V pozornosti našich návštevníkov je najmä vila Dominika Skuteckého so záhradou (Horná 55), kde sa nachádza stála expozícia prezentujúca diela majstra a dočasné výstavy.

Ďalším objektom je tzv. Pretórium na Nám. Štefana Moyzesa, ktoré je využívané na prezentáciu súčasného domáceho a zahraničného vizuálneho umenia. Po úspešnom podporení žiadosti zo strany Ministerstva kultúry SR a zároveň aj mimoriadnej dotácie zriaďovateľa Banskobystrického samosprávneho kraja boli v roku 2022 realizované práce: zameranie objektu, prieskum sanácie zavlhnutia a zasolenia (realizovala firma PRODISAN PICHOVÁ, s. r. o.) v súčinnosti s pamiatkovým archeologickým výskumom (realizovala firma Midland Adventure, s. r. o.) a pamiatkovým architektonicko-historickým výskumom (realizoval Mgr. Michal Šimkovic). O výsledkoch výskumov sme vás informovali na webovej stránke, ale aj prostredníctvom odbornej prednášky v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Výskumy boli realizované v rámci prvej etapy plánovanej obnovy exteriéru, ktorý je poškodený vlhkosťou.

Posledným objektom je tzv. Bethlenov dom (Dolná 8), kde sa okrem výstavných a administratívnych priestorov nachádza aj odborná galerijná knižnica. V roku 2023 boli Ministerstvom kultúry SR podporený projekt, ktorý bol prioritne zameraný na prieskum sanácie zavlhnutia a zasolenia. V súčinnosti s predmetným výskumom bolo realizované zameranie objektu  súčasnými technológiami a pamiatkový, predstihový archeologický výskum.

Podobne ako pri objekte Pretória si uvedomujeme, že technický stav Bethlenovho domu už nie je vyhovujúci a z reprezentatívneho hľadiska nie je vhodný pre kultúrnu inštitúciu. Plánovaná obnova by sa mala týkať fasád, suterénych priestorov,  nádvoria a administratívy.

Objekt od svojho vzniku po súčasnosť prešiel viacerými úpravami, ktoré pozmenili jeho výraz, hmotovo-objemové a dispozičné riešenie a aj využitie. Prvá stavebná etapa je datovaná do obdobia stredoveku (14. storočia).  Vznik meštianskeho domu mázhausového typu je ale datovaný do druhej stavebnej etapy, okolo roku 1500. Ďalšie úpravy objektu boli realizované medzi rokmi 1560-1580 (tzv. ranorenesančná), v roku 1610 (renesančná), následne medzi rokmi 1650-1680 (druhá renesančná), medzi rokmi 1740-1780 (baroková). Stavebné úpravy boli realizované aj v priebehu 19. a 20. storočia. Počas stáročí bol objekt  prispôsobovaný požiadavkám majiteľa a využitiu objektu. V 90. rokoch bol objekt prispôsobený potrebám galérie. Vo vzťahu k zachovaným hodnotným architektonickým prvkom a detailom bola pri rekonštrukcii zvolená metodika obnovy preferujúca slohový výraz z renesančnej etapy.  Vďaka tomu môžeme na hlavnej fasáde obdivovať  kamenný renesančný portál a v interiéri sú prezentované: drevený trámový strop, ďalšie kamenné portále, kamenné schodisko, ale aj štuková výzdoba na valených klenbách vo výstavných sálach.

Bethlenov dom je zapísaný ako národná kultúrna pamiatka a nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácií. Vďaka finančnej podpore zriaďovateľa boli priebežne realizované udržiavacie práce, avšak od poslednej komplexnejšej obnovy ubehlo už 30 rokov. Dlhodobejšie sa výraznejším spôsobom prejavuje starnutie materiálu, opotrebovanosť,  nedostatočnosť až nefunkčnosť technických, technologických riešení a materiálov, ktoré boli použité pri poslednej obnove. Výraznou príčinou poškodení je pôsobenie vzlínavej a odrazenej vlhkosti, ktorou sú enormne zaťažené omietky a nátery, najmä v soklových častiach. Omietky sú v týchto častiach natoľko degradované, že dochádza k ich vydrolovaniu a rozpadu v celej hrúbke omietkovej vrstvy a zároveň aj narušeniu stavebného materiálu. Stav suterénnych priestorov, ktoré boli v minulosti využívané ako tvorivé dielne, výstavné priestory, priestory na komunitné podujatia, sú v súčasnosti nevyužívané, nakoľko sú zdravotne a hygienicky nevyhovujúce.

V prvej etape obnovy Bethlenovho domu boli realizované prípravné podklady, výskumy a dokumentácie v rozsahu: zamerania objektu (realizovala firma ORNT, s. r. o.), prieskumu sanácie zavlhnutia a zasolenia objektu (realizoval Ing. M. Hajtmanik) a pamiatkový archeologický (predstihový) výskum (realizovala firma Midland Adventure, s. r. o.).

Výskumy poodhalili viaceré príčiny, ktoré majú vplyv na zhoršujúci stav objektu. V rámci výskumov bol spracovaný návrh na obnovu, na základe ktorého bude možné postupne koordinovať plán obnovy Bethlenovho domu. Prínosom obnovy a postupnej revitalizácie bude opätovné využívanie suterénnych priestorov a priestor nádvoria pre návštevníkov galérie.

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a Banskobystrického samosprávnej kraja.