Od bodu k pamäťovej stope

Od bodu k pamäťovej stope

Edukačná výstava predstavuje kurátorský výber približne 90 diel od 51 autorov, ktoré sú súčasťou rozsiahleho zbierkového fondu SSG. Jej súčasťou sú tiež rôznorodé interaktívne edukačné pomôcky napomáhajúce návštevníkovi aktívnou hrou učiť sa chápať jednotlivé kompozičné a výrazové možnosti diel výtvarného umenia. Bod, škvrna, línia, tvar, farba — základné vyjadrovacie prostriedky výtvarného jazyka, ktoré tvoria nosný skelet umeleckého diela.  […]
8. septembra 2017 – 4. marca 2018
Vernisáž výstavy 7. 9. 2017 o 17:00
Autor Kurátor
Martina Martincová

Edukačná výstava predstavuje kurátorský výber približne 90 diel od 51 autorov, ktoré sú súčasťou rozsiahleho zbierkového fondu SSG. Jej súčasťou sú tiež rôznorodé interaktívne edukačné pomôcky napomáhajúce návštevníkovi aktívnou hrou učiť sa chápať jednotlivé kompozičné a výrazové možnosti diel výtvarného umenia.

Bod, škvrna, línia, tvar, farba — základné vyjadrovacie prostriedky výtvarného jazyka, ktoré tvoria nosný skelet umeleckého diela. 

Môžeme ich prirovnať k slovám v básni alebo k tónom v hudbe. Nesú nekonečné množstvo variácií. Ich kompozičným usporiadaním, kombináciou a vzájomným vzťahom sa formuje celkový charakter diela, jeho vizuálna a povahová črta. Sú potrebné ako vo verbálnom jazyku hlásky či v gramatike písmená, vďaka ktorým tvoríme slová, konštruujeme vety a učíme sa porozumieť nielen tomu „ako“ ich počujeme a vidíme, ale najmä chápať to „čo“ počujeme a vidíme. Dostať sa k jadru, k podstate veci. Nie sú len formou, ale súčasne spojovacím elementom v procese transformácie od formy k obsahu.

Práve edukačno-prezentačná výstava pod názvom Od bodu k pamäťovej stope poukazuje na jeden z možných postupov, návodov ako môžeme na diela nazerať a vnímať prostredníctvom základných výtvarných elementov a princípov. Výstava predstavuje kurátorský výber približne 90 diel od 51 autorov. Ide o diela z oblasti maľby, kresby, grafiky a fotografie, ktoré sú súčasťou zbierkového fondu Stredoslovenskej galérie. Výber pozostáva prevažne zo starších, ale nájdeme i niekoľko novších akvizícií.

Rozsiahly zbierkový fond galérie, ktorý aktuálne disponuje takmer 14 000 zbierkovými predmetmi, umožnil bohatý výber autorov pôsobiacich od konca 19. storočia až po súčasnosť. Ide o umelcov nielen s regionálnym, ale i celoslovenským významom. Okrem slovenských umelcov sú prezentované tiež práce českých autorov, ako i predstaviteľov súčasnej japonskej grafiky, ktoré od roku 2002 obohacujú zbierkový fond galérie. Niektoré diela bolo v rámci prípravy samotnej výstavy potrebné odborne ošetriť. Celkovo prešlo reštaurátorským zásahom šesť diel od piatich autorov.

Výstava je koncepčne členená do jednotlivých tematických celkov (bod/škvrna/plocha, línia, tvar/znak, farba a kompozícia). Jej súčasťou sú tiež edukačné pomôcky, ktoré umožňujú divákovi aktívnou hrou skúmať výrazové a kompozičné princípy obrazov v spojitosti s výtvarnými výrazovými prvkami. Výstava tiež ponúka odbornú interdisciplinárnu interpretačnú analýzu štyroch vybraných diel.

Okrem prezentácie zbierky Stredoslovenskej galérie ide aj o predstavenie zbierkového fondu v jeho zdigitalizovanej podobe a prácu s ňou. Projekt, ktorého súčasťou je výstava Od bodu k pamäťovej stope posúva odborné využitie digitalizácie nielen na výskumné, ale takisto na edukačné ciele. Jeho súčasťou je realizácia exponátu „Triedenie umenia“. Návštevník môže prostredníctvom veľkoformátovej dotykovej obrazovky pracovať s digitálnou predlohou takmer 500 diel, vrátane diel prezentovaných na samotnej výstave. Špeciálne naprogramovaný softvér umožňuje používateľovi nájsť dielo na základe niekoľkých stanovených kategórií.

Edukačno-prezentačná výstava Od bodu k pamäťovej stope je pokračovaním série tzv. edukačných výstav orientovaných na problematiku percepcie, recepcie a interpretácie diel vizuálneho umenia.

Počas trvania výstavy plánujeme realizovať rôzne sprievodné akcie ako diskusné prednášky, workshopy a pod.

Martina Martincová

 

Výstavu a sprievodné aktivity z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Mesto Banská Bystrica.

 

Odborná spolupráca: Michal Šedík, Katarína Baraníková

Reštaurátorská spolupráca: Miroslav Slúka

Grafický vizuál: Palo Snoha

Návrh a realizácia edukačných pomôcok: Andrea Rolková

Interaktívny objekt „Triedenie umenia“

Dizajn objektu a funkcionality: oximoron = Boris Meluš x Martin Šichman

Programovanie softvéru: Adam Cigánek