Of other traces

Pozývame na vernisáž 31. 5. 2023 o 17:00 hod.
1. júna 2023 – 10. septembra 2023
Vernisáž výstavy 31. 5. 2023 o 17:00
Autor Kurátor
Eva Kapsová

Výstava prezentuje projekt, ktorého ťažiskovou situáciou je súčasná podoba archeologickej lokality – hradiska z 9. – 10. storočia – v obci Tlmače. Charakter tohto prostredia je výsledkom niekoľko desaťročí pretrvávajúcej činnosti záhradkárov a vinohradníkov. Aktivity viedli k zničeniu lokality a už v koncom 70. rokov bolo archeológom jasné, že systematický terénny výskum je nemožný.

Projekt nadväzuje na predošlé autorkine, prevažne maliarske alebo v prepojení s inštaláciou, série a solitérne práce. Pamäť, identita, mýtus a krajina sú už dlhodobo predmetom jej umeleckého programu. Zaujímajú ju vzťahy k minulosti (staršej aj mladšej) prejavujúce sa v spoločenskom a individuálnom pristupovaní k verejnému priestoru a krajine.

Of other traces sleduje, ako sa k špecifickej obsahovo-priestorovej problematike môže postaviť médium maľby (teda fiktívny umelecký výskum lokality), ale aj ako apropriácia archeologických metód analyzuje princípy vzniku obrazovej plochy. Porovnáva vznik „umeleckého“ artefaktu s pojmom taskscape / krajina formovaná ľudskou činnosťou (T. Ingold). V zaujatí vecami ako rezíduum, artefakt, „typ“ alebo „idol“ prezentuje banálne súkromné vizuálne situácie ako metapríbehy. Uplatňuje narušenie chronologických, logických a ideových súvislostí predmetnej lokality, prelína ich a „montuje.“

Prevažujúca maliarska časť výstavy, aj druhá, multimediálna časť, čerpajú z otočenia optiky, z myšlienky, že záhradkársku oblasť možno považovať za atypický druh archeoskanzenu, mnohovrstevnatý priestor, ktorý je sám o sebe akousi postmodernou kolážou, hybridom, kde jednotlivé jeho prvky asociujú históriu zničenej lokality, prezentujú subjektívne mikrohistórie alebo odkazujú iba sami na seba. Alebo, a to je dôležité, sa tieto banálne tvaroslovia a „ruiny nižšieho významu,“ uvoľňujú z pôvodných kontextov či funkcií a stávajú sa voľnými elementmi otvorenými novému pochopeniu.

Výstava prezentuje doktorandskú prácu Michaely Šuranskej s nadväznosťou na spoluprácu Stredoslovenskej galérie s absolventmi Akadémie umení.

///

 

Názov výstavy: Of other traces

Kurátorka výstavy: Eva Kapsová

Autorka: Michaela Šuranská

Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria v spolupráci s Akadémiou umení v Banskej Bystrici

Miesto konania: Bethlenov dom, (Foyer / vstupná hala), Dolná 8, Banská Bystrica

Trvanie: 1. jún – 10. september 2023

Vernisáž: 31. máj 2023 o 17.00 hod. (streda)

 

Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.