Raz toto všetko bude Vaše

Raz toto všetko bude Vaše

Výstava končí 30. 10. 2022
8. septembra 2022 – 30. októbra 2022
Vernisáž výstavy 8. 9. 2022 o 17:00
Autor Kurátor
Mira Keratová

Virtuálna prehliadka.

.

Výstava „Raz toto všetko bude Vaše“ vychádza z prieskumu Tomáša Džadoňa, ktorý sa zaoberá ekologickým kresleným humorom z čias československej normalizácie, kedy sa na Slovensku začalo formovať environmentálne povedomie. To v čase Perestrojky a Glasnosti, v druhej polovici 80. rokov, vyústilo do ekologických iniciatív ako bola Bratislava/nahlas z roku 1986, dokonca politickej opozície, nakoniec Nežnej revolúcie. Všetko čo bolo kedysi v dobových humoristických časopisoch ako Roháč či Dikobraz karikatúrne prehnané sa ale medzitým stalo každodennou žitou realitou. A hoci bol tento typ karikaturistickej praxe politicky rámcovaný kritikou vtedajšieho režimu, resp. občianskou rezistenciou, z pohľadu dneška sledoval kontroverzie progresívnej modernity. Podobne ako z iného pohľadu, z deesencializujúcej queerovej pozície, adresovala patriarchálne konštruovaný modernizmus aj Anna Daučíková. Preto, i keď sa za posledné desaťročia mnohé vtedy kritizované okolnosti zmenili, počnúc politickým a hospodárskym systémom, majetkovou štruktúrou vlastníctva pôdy alebo výrobných nástrojov, cez formáty zdieľania a komplexity informácií, po nové technológie, atď., dopady pokračujúceho akceleracionizmu na životné prostredie sú čoraz ťaživejšie. Kritika antropocentrizmu ako takého je tak dnes ešte naliehavejšia než tomu bolo v čase vydania ikonickej publikácie „Hranice rastu“ zo začiatku 70. rokov (vyd. globálnou prognostickou organizáciou Rímsky klub), ktorá bola vplyvná aj vo vtedajšom československom undergrounde.

 

Historické kreslené vtipy s ekologickou tematikou sa tak javia ako profetické. Fero Jablonovský, ktorý v 70. a 80. rokoch (napr. v rámci populárnej autorskej knihy „Čo ťa páli has!“, 1985), tematizoval premeny rurálneho Slovenska na modernú krajinu, urbanizovanú panelovými domami a industrializovanú centralizovanými priemyselnými zónami, karikoval systematické ničenie životného prostredia fosílnou civilizáciou, počnúc plošnou ťažbou uhlia a surovín, cez necitlivú cestnú a bytovú výstavbu, po zamorenie smogom, chemikáliami či plastami. Rekontextualizácia týchto starých angažovných vtipov z komorných časopiseckých karikatúr, ktoré sú na výstave transponované do inštalácií, tak priestorovo formátuje akési futurologické prostredie, v ktorom sa môžeme situovať, imaginovať a hľadať predpovede blízkej budúcnosti v napojení na retrospektívne pohľady, a súčasne perspektívy dnešného sveta klimatickej a sociálnej krízy, sveta globálnych kríz, v ktorom žijeme. V rámci performatívne poňatej choreografie prehliadky výstavy s odkazom „Raz toto všetko bude Vaše“ sa môžeme pohybovať v dystopických obrazoch a výrezoch imaginovaných ruín nášho sveta, aktivovaných historicky užívanými mechanizmami, s akými pracoval napríklad kontroverzný Albert Speer, ktorý súčasne s ideologickými architektúrami vizualizoval hneď aj ich ruiny. Timothy Morton, v kontexte ekologického myslenia a úvah o zdanlivej oddelenosti ľudského a mimoľudského sveta, resp. vzťahu k prírode ako celku i so všetkými politickými dôsledkami aké môže zmena uvažovania nad ním priniesť, hovorili o tom, že žijeme vo Veku masového vymierania. Podľa nich nás, ako bytosti prepojené s inými biologickými bytosťami, pri tejto predstave sprevádzajú pocity nereálnosti, skreslenej reality, skrátka čudné pocity neuveriteľného, a práve tieto pocity, povedzme, nie celkom reality, sú pocity z toho, že sme v katastrofe. 

Mira Keratová

 

/////////

 

Názov výstavy: Raz toto všetko bude Vaše

Miesto konania: Pretórium, Námestie Štefana Moysesa 25, Banská Bystrica

Vernisáž výstavy: 8. 9. o 17:00 hod.

Trvanie: 9. 9. 2022 – 30. 10. 2022

Umelci*kyňa: Tomáš Džadoň & Fero Jablonovský, Anna Daučíková, František Demeter

Kurátorka: Mira Keratová

 

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. Výstavu, sprievodné aktivity z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj. 

Foto: Filip Beránek