Stála expozícia Stana Filka v SSG / Časť tretia, Koronograf

Stála expozícia Stana Filka v SSG / Časť tretia, Koronograf

Galéria od 10. 3. 2020 ZATVORENÁ do odvolania.
21. decembra 2018 – 31. decembra 2023
Autor Kurátor
Mira Keratová

Stálu expozíciu Stana Filka v SSG predstavujú dočasné výstavy, ktoré realizujú pozvaní umelci a kurátori reagujúci na tvorbu neoavantgardného umelca Stana Filka. Autorkou tretej časti expozície s názvom Koronograf je umelkyňa Sarah Jones.

HYDROZOA, Stála expozícia Stana Filka v Stredoslovenskej galérii

Časť tretia: Sarah Jones, Koronograf

 

Autorka: Sarah Jones

Kurátorka: Mira Keratová

Trvanie: od 21. decembra 2018

Stredoslovenská galéria, Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica

Uvádzame tretiu časť Stálej expozície Stana Filka v SSG – programu HYDROZOA v autorskom poňatí Sarah Jones s názvom diela/textu Koronograf. SSG vlastní rozsiahlu zbierku diel archívnej a projektovej povahy neoavantgardného umelca Stana Filka generácie 60. rokov. Nový formát trvalej expozície z tejto zbierky má premenlivú povahu podľa meniaceho sa programu, ktorý v SSG realizujú pozvaní autori v reakcii na Filkovu tvorbu, ktorú komponujú do novej inštalácie, prostredia, jednotlivého diela, resp. vytvárajú autonómne umelecké projekty. Program bol verejnosti sprístupnený úvodnou časťou v decembri 2017.

HYDROZOA

je názov pre prastaré živočíchy Polypovce, medzi ktoré sa zaraďujú napríklad niektoré takzvane biologicky nesmrteľné druhy medúz. Je to aj názov nového formátu permanentnej expozície Stana Filka v Stredoslovenskej galérii, ktorého neohraničené trvanie a premenlivá povaha je vyjadrená delením programu na časti (jednotlivé dočasné výstavy, autorské projekty, intervencie a i.). Program bol verejnosti sprístupnený úvodnou časťou v decembri 2017.

SSG vlastní rozsiahlu zbierku Filkových diel archívnej a projektovej povahy. Trvalá expozícia Stana Filka HYDROZOA ale nie je koncipovaná tradične ako uzavretá a ukončená expozícia autora resp. zbierky, ktorá by bola dlhodobo vystavená v konkrétnej finálnej podobe, ale má premenlivú povahu podľa meniaceho sa programu. Projekt je realizovaný pozvanými autormi, ktorí individuálne reagujú na Filkovu tvorbu, komponujú ju do novej inštalácie, prostredia, jednotlivého diela, resp. vytvárajú autonómne autorské projekty. Prvotnou ideou je rozširovať poznanie o Filkovom diele cez zaangažovanie súčasných umelcov alebo teoretikov, ktorí nad ním budú bádať, aktualizovat ho v nových súvislostiach a predstavovať ho verejnosti v nečakaných podobách. V roku 2018 bola expozícia prezentovaná v troch sériách, ktorých autormi sú: Ján Ballx; František Demeter a Tomáš Džadoň; Sarah Jones. Na tieto časti budú v budúcnosti nadväzovať ďalšie pokračovania, ktoré sa budú líšiť nielen konceptuálne, ale aj vizuálne, vždy na inej úrovni komunikujúc s Filkovým dielom.

Širší koncept expozície je zasadený do kontextu inštitucionálnej kritiky, ktorá od 60. rokov 20 storočia kriticky komentuje ideológie a mocenské štruktúry ovplyvňujúce cirkuláciu umenia, politiku výstav a diskusií o umení prebiehajúcich na inštitucionálnej úrovni. Verejné zbierkotvorné inštitúcie sú dnes častým miestom korunovácie umelcov ako komerčných celebrít či hviezd, obvykle v rámci formátov retrospektívnych výstav. Múzeá a galérie sú už skôr len zriedkavo experimentálnymi platformami, stávajú sa skôr miestami luxusných dizajnových produkcií s dobre štrukturovaným verejným programom; často takpovediac vyhladzujú veľké provokatívne myšlienky predkladaného umenia tak, aby obstáli v strednom prúde, nezostávali príliš konfrontačné a boli ľahko metabolizovateľné najmä cieľovou strednou vrstvou. Umelecké inštitúcie a verejné zbierky sú často naviazané na požiadavky umeleckého trhu, konzumné mechanizmy, investičné stratégie a vôbec sú zasiahnuté celkovou komodifikáciou a monetarizáciou sveta i umenia. Tieto okolnosti ovplyvňujú nielen umeleckú produkciu, ale aj jej reprezentáciu. Vo volaní po reformácii, resp. regenerácii umeleckých inštitúcií a prehodnotení politicko-ekonomických aspektov ich fungovania, ponúka SSG ikonoklastický formát svojej stálej expozície Stana Filka Hydrozoa, zameraný nie na marketingovú hodnotu diela, ale naopak na rozširovanie poznania o ňom a redukciu role umeleckého objektu. Program kurátorských a autorských výstav je komponovaný v spolupráci s pozvanými hosťami.

Mira Keratová

Stano Filko (1937-2015) je slovenský neoavantgardný umelec generácie 60. rokov, známy najmä tvorbou totálnych inštalácií a prostredí. Medzi jeho najznámejšie projekty patria readymade eventy Happsoc od 60. rokov (na prvom z nich spolupracoval s A. Mlynárčikom a Z. Kostrovou) a transcendentálne prostredie Biely priestor v bielom priestore od 70. rokov (pôv. s M. Lakym a J. Zavarským). SSG získala v roku 2015 do svojej zbierky rozsiahlu akvizíciu viac než 700 Filkových diel. Ide o zbierku menších objektov a diel na papieri, ktorá má povahu umeleckého archívu s bádateľským potenciálom. Obsahuje autonómne diela, ako aj dokumentácie Filkových výstavných projektov a mnohých už neexistujúcich alebo priebežne prepracovávaných priestorových diel či diel vysvetľujúcich vývoj jeho unikátneho ideologického systému farieb, ktorý vytvoril na vysvetlenie svojho holistického konceptu sveta. Retrospektívna výstava S. Filka z tejto zbierky sa konala v SSG v roku 2017.

mk

Sarah Jones (n. 1982) je umelkyňa, spisovateľka a teoretička umenia. Žije v Tasmánii/AUS. V súčasnosti je na doktorandskom štúdiu na University of New South Wales School of Art and Design. Počas svojho rezidenčného pobytu v BANSKEJ ST A NICI v roku 2017 sa venovala výskumu diel Stana Filka a Filkových diel zo zbierky Stredoslovenskej galérie v kontexte filozofie a teórie umenia. Vo svojej práci skúma text ako médium, cez ktoré sa uskutočňuje kritická teória, ktorá sa stáva materiálom umeleckej praxe. V tomto rámci redefinuje publikáciu ako stelesnený event (embodied event). Typicky používa naratív prvej osoby, či už písaný alebo performovaný. Od roku 2011 pracovala v spolupráci s Pip O’Brien na produkcii inštalácií založených na texte, videu a autorských publikáciách. Tieto sa zaoberajú vzťahom medzi umelcom, dielom a divákom, pričom narábajú s pamäťou, sentimentalitou a osobným naratívom, v ktorom má text performatívnu úlohu – je komunikáciou medzi divákom a obsahom.

www.sarahjones.net.au/

Sarah Jones, Koronograf, dielo / text

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.