VENI, VIDI, VICI…

Aktuálna výstava VENI, VIDI, VICI… sleduje myšlienku systematickej a pravidelnej prezentácie  fondu grafického umenia Stredoslovenskej galérie, ktorá sa od konca 60. rokov 20. storočia profilovala ako inštitúcia špecializovaná na voľné grafické umenie. Predstavuje výber z ocenených diel autorov, ktorí boli prezentovaní na podujatiach Súčasná slovenská grafika (SSG) v rokoch 1989 – 2011. Podujatie Súčasná slovenská […]
11. apríla 2013 – 2. júna 2013
Autor Kurátor
Zuzana Majlingová

Aktuálna výstava VENI, VIDI, VICI… sleduje
myšlienku systematickej a pravidelnej prezentácie  fondu grafického umenia Stredoslovenskej
galérie, ktorá sa od konca 60. rokov 20. storočia profilovala ako inštitúcia
špecializovaná na voľné grafické umenie. Predstavuje výber z ocenených diel
autorov, ktorí boli prezentovaní na podujatiach Súčasná slovenská grafika (SSG) v rokoch 1989 – 2011.

Podujatie Súčasná slovenská grafika(SSG)
vzniklo v roku 1971 ako bienále. Podľa štatútu tohto výstavno-súťažného
podujatia sa ocenené diela stávali majetkom galérie. Podujatie bolo zachované
aj po roku 1989. Zmenila sa však jeho periodicita, ďalej sa organizovalo už ako
trienále a dôraz sa kládol na kurátorský výber autorov, čím sa malo predísť
pôvodne salónnemu charakteru výstav a nevyváženej kvalite prezentovaných diel v
minulosti. Diela následne posudzovali a oceňovali odborné komisie.

Sledujúc históriu
prehliadky, aj vďaka zhodnocovaniu víťazných diel v zbierke galérie, je zrejmé,
že voľná grafická tvorba bola v minulosti 
vnímaná ako jedna z najkonzervatívnejších disciplín. Status kvality bol
pred rokom 1989 priznávaný najmä dielam vytvoreným na princípe klasického
vnímania média grafiky ako umeleckoremeselnej disciplíny. Alternatívne grafické
postupy a počítačová grafika boli na jednotlivých prednovembrových
ročníkoch sporadicky prezentované, no odborné komisie ich neoceňovali. Často sa
stávalo i to, že takéto diela boli z podujatia vylúčené. Dlhoročné vytesňovanie
niektorých grafických názorov a postupov 
normalizačným režimom potom v 90. rokoch 20. storočia viedlo k  postupnému odmietaniu tzv. grafickej klasiky.
V necenzurovaných podmienkach sa voľná grafická tvorba otvorila širokému
vstrebávaniu podnetov z iných výtvarných druhov a médií, naplno využila stále
viac dostupnejšie a lacnejšie digitálne technológie. Rehabilitovali sa autorské
a alternatívne prístupy k technikám tlače a na vývin média mala obrovský vplyv
aj zdokonaľujúca sa počítačová technika. Počet diel generovaných v prostredí
počítača v jednotlivých „porevolučných“ trienále SSG stále narastal a na posledných troch ročníkoch výstavy SSG najvýraznejšie dominovali práve
ocenené diela označované ako digitálna grafika. Opätovný návrat a novú
inklináciu  k tzv. „klasickým technikám“
bolo možné  sledovať až po roku 2000,
skôr však v podobe akéhosi  prehodnoteného
„retro štýlu“.

       Po
roku 1989 sa konalo sedem výstavno-súťažných podujatí – SSG 11/1991 (kurátorka PhDr. Katarína Szmudová), SSG 12 /1993, SSG 13/1996, SSG 14/1999, SSG
15/2002,SSG 16/2005
(kurátorka PhDr. Alena Vrbanová). V roku 2008 sa
podujatie SSG v Stredoslovenskej
galérie nekonalo z rozhodnutia vtedajšieho vedenia galérie. Obnovené bolo opäť
v roku 2011, kedy sa uskutočnil 17. ročník podujatia.