Vizuálna poézia / Visual Poetry

The Visual Poetry exhibition maps experimental forms of poetry of the recent decades in Slovakia. This fact allows us to draw attention to the poetry of Slovak writers, and we mean both writers and visual artists who are close to intermediality. Therefore the exhibition represents both the writers who work with the visuality of the poetic text, and at the same time presents the work of artists who are inclined to poetry with their author's texts.
8. júna 2017 – 27. augusta 2017
Autor Kurátor
Michal Murin

Pozývame Vás na vernisáž výstavy

Vizuálna poézia / Visual Poetry
50 rokov vzťahu výtvarného 
umenia a poézie na Slovensku

ktorá sa uskutoční vo štvrtok 8. júna 2017 o 17.00 hod. v Bethlenovom dome na Dolnej 8. Kurátorom výstavy je Michal Murin. Výstava potrvá do 27. augusta 2017.

Výstava Vizuálna poézia mapuje experimentálne formy poézie v posledných dekádach na Slovensku. Táto skutočnosť dovoľuje upriamiť pozornosť na poéziu slovenských autorov, a tu máme na mysli tak literátov ako aj výtvarných umelcov, ktorým je blízka intermedialita. Výstava teda predstavuje jednak literátov, ktorí pracujú s vizualitou básnického textu, zároveň prezentuje tvorbu výtvarníkov, ktorí inklinujú k poézii svojimi autorskými textami.

V istom okamihu dejín začala byť klasická (kodifikovaná) forma poézie niektorým autorom priúzka, a preto ju začali rôznymi spôsobmi obohacovať. Vrh kociek Stéphana Mallarmého, Nočný rybí spev Christiana Morgensterna, Oslobodené slová Filippa Tommasa Marinettiho, simultánne básne dadaistov, básne ruských futuristov, aktivity Gertrudy Steinovej a mnohých ďalších autorov – to je len začiatok bohatej a viac ako storočnej histórie experimentu v modernej svetovej poézii. Počas tohto storočia hovoríme o rôznych druhoch poézie v jej interdisciplinárnych a intermediálnych variáciách. Optofonetická poézia, fónická poézia, poézia hovoreného slova (spoken word poetry), verbofónie a akustická poézia sa týkajú hlasu a performativity textu v auditívnej rovine. Konkrétna poézia, kinetická, haptická poézia, fotopoézia, videopoézia, akčná performatívna, konceptuálna, multimediálna, teletextová a TV poézia pracujú s vizualitou diel. Implementovanie matematiky do poézie zas prináša seriálnu, permutačnú alebo stochastickú (randomovú) poéziu. Využívanie počítačov a nových umení v poézii prináša počítačovú poéziu, elektronickú poéziu (e-poetry), digitálnu, kybernetickú, generatívnu, algoritmickú poéziu, softvérovú poéziu, interaktívnu poéziu, ASCII – art poéziu, net.poetry (netovú poéziu), kódovú poéziu, QR – poéziu, holopoéziu, hypertextovú, infostetickú poéziu a pod. Strešným názvom by sme mohli nazvať tieto druhy experimentálnou alebo nekonvenčnou poéziou.

Na Slovensku nájdeme experimentálnej poézie podstatne menej ako v okolitých krajinách, v Česku, Nemecku a Rakúsku. V českom kultúrnom kontexte, s úzkymi kontaktami na medzinárodnú scénu, už v šesťdesiatych rokoch vzniklo doslova hnutie s desiatkami autorov a výstavy vizuálnej poézie sa tam robili už v 60. , 90., nultých rokoch a aj v súčasnosti. Takúto masívnu sondu do vizuálnej poézie na Slovensku nenájdeme. Po roku 2011 sa uskutočnili dve samostatné výstavy experimentálnej poézie Milana Adamčiaka v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši a v Galérii Gandy v Bratislave. V roku 2015 sa uskutočnila výstava Poe(vi)zia v Galérii Médium, ktorá bola prvým zverejnením rozsiahleho antologického výskumu k tejto tematike a je predchodcom rozšírenej a doplnenej výstavy Vizuálna poézia  v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici. Experimentálnu a konkrétnu poéziu Milana Adamčiaka ponúkla aj jeho retrospektívna výstava Adamčiak, začni! v Slovenskej národnej galérii (2017).

Výstava Vizuálna poézia spolu s výstavou Poe(vi)zia majú preto atribúty antologickej výstavy so snahou poskytnúť prvotnú a základnú orientáciu pre následné výskumy. Medzi najvýznamnejších a najplodnejších autorov šesťdesiatych rokov patrí Milan Adamčiak, ktorého tvorbu z tohto obdobia prezentovala kniha Archív I (EXPO) experimentálna poézia  (2012) a Archív II (KOPO)konkrétna poézia (2016). Paralelne s Adamčiakom na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov 20. storočia sa zúčastňovali aj Juraj Meliš a Rudolf Sikora svetových výstav vizuálnej poézie v Nemecku, Rakúsku a hlavne v Latinskej Amerike. Druhá vlna básnikov a intermediálnych tvorcov začína v polovici osemdesiatych rokov. V ich tvorbe je badať slabnúci dozvuk šesťdesiatych rokov, ale už aj nástup počítačov, performancií, akčnej a fónickej poézie. Deväťdesiate roky a nástup počítačovej typografie umožnil vznik zaujímavého vykročenia básnického textu k vizualite. Výraznú zmenu a záujem o netradičné formy poézie zaznamenávame koncom nultých rokov a hlavne v poslednom období piatich – šiestich rokov, kedy bolo vydaných viacero knižných titulov mladých autorov.

Na výstave Vizuálna poézia  sú z výtvarných umelcov zastúpení svojimi dielami Blažej Baláž, Vladimír Popovič, Stano Filko, Ľubomír Ďurček, Monogramista T.D, Rudolf Sikora, Juraj Meliš a Miloš Štofko. Intermediálnych autorov oscilujúcich medzi výtvarným umení a poéziou zastupujú Milan Adamčiak, József R. Juhász, Richard Kitta, Michal Murin, Miroslav Nicz, Boris Ondreička. Ján Adamove prezentuje prepojenie poézie a filmu. Tých dopĺňajú literáti, ktorí naopak od literatúry prechádzajú k využívaniu multimédií a digitálnych médií, ako Zuzana Husárová, Daniela Olejníková a Erik Šimšík. Z prostredia literátov – básnikov viacerých generácií je to Pavel Bunčák, Rudolf Fábry, Peter Kolman, Ladislav Hagara, Pavol Repka, Peter Repka, Ivan Štrpka, Ivan Laučík, Ivan Mojík, Marián Kubica, Kamil Zbruž, Peter Šulej, Marek Vanek, Martin Kočiš,  Nóra Ružičková, Jana Beňová, Taťjana Lehenová, Viliam Klimáček, Štefan Moravčík, Daniel Hevier  a Peter Volek. Na výstave je vytvorený priestor aj pre tzv. klingonskú poéziu Daniela Tótha, Vladimíry Pčolovej, Amalie Roxany Filip a Ľuboša Audu, ktorá sa sústredila okolo portálu Kyberia.sk po roku 2000. Tvorbu vojvodinských Slovákov v Srbsku zastupujú vizuálne básne Jaroslava Supeka a Jozefa Klátika. Českých autorov s výrazným vplyvom na slovenskú umeleckú scénu zastupujú diela Jiřího Valocha, Eduarda Ovčáčka a videodokumet z autorskej prezentácia fónickej poézie Ladislava Nováka.

Výstavu tvoria ukážky textov a reprinty básní, keďže k rukopisom – originálom diel majú básnici odlišný vzťah ako výtvarní umelci, ktorí sa predstavujú originálmi diel. Výstava ponúka aj množstvo publikácií, ktoré v posledných desaťročiach pripravili slovenské vydavateľstvá. Chcel by som sa poďakovať všetkým autorom zapožičaných diel, všetkým autorom textov, dedičom autorských práv, zberateľom a priateľom, ktorí svojim prístupom boli nápomocní k vytvoreniu tejto prezentácie vizuálnej poézie na Slovensku.

V prípade hlbšieho záujmu uvádzam, že zatiaľ najkomplexnejší materiál o experimentálnych a nekonvenčných postupoch v poézii na Slovensku priniesol vo svojom monotematickom čísle časopis ENTER 24, v ktorom je viac ako 200 ukážok slovenských autorov s rozsiahlym textom kurátora tejto výstavy a ktorý je zároveň prezentovaný ako katalóg k tejto výstave. Vo vydavateľstve Dive Buki vyšli knihy Archív I – (EXPO) experimentálna poézia Milana Adamčiaka a Archív II (KOPO) konkrétna poézia Milana Adamčiaka, v ktorej je publikovaná rozsiahla štúdia Michala Murina o nekonvenčnej poézii na Slovensku  a doslov Petra Zajaca o optickej poézii v slovenskej literatúre. Veríme, že výstava vás uvedie do problematiky inej poézie a otvorí vám dvere do ďalších miestností literatúry.

 

Názov výstavy: Vizuálna poézia / Visual Poetry
Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria
Vystavujúci autori: Milan Adamčiak, Ján Adamove, Luboš Auda, Blažej Baláž, Jana Beňová, Pavel Bunčák, Ľubomír Ďurček, Rudolf Fabry, Amalia Roxana Filip, Stano Filko, Ladislav Hagara, Daniel Hevier, Zuzana Husárová, József R. Juhász, Richard Kitta, Jozef Klátik, Viliam Klimáček, Martin Kočiš, Peter Kolman, Marián Kubica, Taťjana Lehenová, Lengow & HEarRMEyeS Juraj Meliš, Ivan Mojík, Monogramista T·D, Štefan Moravčík, Michal Murin, Miroslav Nicz, Ladislav Novák, Daniela Olejníková, Boris Ondreička, Osamelí bežci (Ivan Laučík, Peter Repka, Ivan Štrpka), Eduard Ovčáček, Vladimíra Pčolová, Vladimír Popovič, Pavol Repka, Nóra Ružičková, Rudolf Sikora, Jaroslav Supek, Erik Šimšík, Miloš Štofko, Peter Šulej, Daniel Tóth, Marek Vanek, Jiří Valoch, Peter Volek, Kamil Zbruž
Kurátor: Michal Murin 

Grafický dizajn: Palo Snoha

Miesto: Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica

Vernisáž: /štvrtok/ 8. júna 2017 o 17.00 hod.

Trvanie výstavy: 8. jún – 27. august 2017 

Tešíme sa na vašu návštevu!