Výstavný plán 2023

Bethlenov dom

Hydrozoa časť štvrtá:  F. Demeter / J. Čumlivski / J. Kopec

august 2020 – máj 2023

Kurátorka: Mira Keratová

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici vlastní rozsiahlu zbierku diel archívnej a projektovej povahy neoavantgardného umelca generácie 60. rokov Stana Filka. Formát trvalej expozície z tejto zbierky HYDROZOA nie je koncipovaný tradične ako uzavretá a ukončená expozícia, ale má premenlivú povahu podľa meniaceho sa programu. V SSG ho realizujú pozvaní autori a autorky, ktorí kriticky prehodnocujú Filkove radikálne koncepty a v autonómnych umeleckých projektoch aktualizujú jeho odkaz pre súčasnosť. Program, ktorého cieľom nie je komodifikácia, ale rozširovanie poznania o Filkovom monumentálnom diele, bol verejnosti sprístupnený úvodnou časťou v roku 2017. Štvrtá časť, realizovaná na spôsob tzv. Bauhütte, v spoločnom autorskom poňatí grafického dizajnéra Jana Čumlivskeho (CZ), umelca Františka Demetera (SK) a architekta Jakuba Kopca (CZ) je miestošpecifickou priestorovou inštaláciou s názvom Space Is the Place.

 

Ako na umenie…4 

7. október 2022 – 5. marec 2023

edukatívno-prezentačná výstava

Kurátorka: Martina Martincová

Umelci / umelkyne: E. Čarnoká, S. Gottierová, D. Krajčová, E. Sikora, J. Kyša

Výstava Ako na umenie…4 prezentuje rôznorodé diela a procesuálne inštalácie 5 súčasných vizuálnych umelcov (E. Čarnoká, S. Gottierová, D. Krajčová, E. Sikora, J. Kyša). Väčšina predstavených autorských koncepcií jednotlivých umelcov spadá do oblasti participatívneho umenia, kedy sa návštevník stáva aktívnym spolutvorcom. Výstava je o tvorivom “dialógu” umelca a návštevníka, o procesoch vnímania, prežívania, rešpektu, ale i schopnosti prijať kolektívnu hru a byť niečou súčasťou.

 

Umenie Podkarpatskej Rusi – Československá stopa 1919 – 1938

Repríza výstavy z Východoslovenskej galérie

5. apríl 2023 – 11. jún 2023

Kurátor: Miroslav Kleban

Umelci/umelkyne: Gejza Schiller, František Foltýn, Martin Benka, Dezider Milly, Imrich Weiner-Kráľ, Otto Jelen, Jozef Bokšay, František Reichentál, Vojtech Erdélyi, Ivan Kulec, Helena Mandičová, Andrej Kocka, Antonín Hudeček, Vojtech Borecký, Béla Iványi-Grünwald, Václav Rabas, Janko Alexy

Výstavný projekt, mapujúci umenie a kultúrne súvislosti na území bývalej Podkarpatskej Rusi, je obmenenou reprízou výstavy, ktorú v roku 2019 pripravila Východoslovenská galéria. V rámci výstavnej dramaturgie v rokoch 2018 – 2019 galéria reagovala na historické udalosti a výročia vzniku 1. ČSR. Koncipovanie výstavného projektu sa uskutočňovalo v  kooperácii s viacerými múzeami, galériami a archívmi na Slovensku, v Českej republike a Ukrajine – čo dopĺňa dobový naratív národnostného zloženia 1. ČSR ako multinárodnostného a etnického štátu.  Významnou spoluprácou v rámci danej témy bola súčinnosť so Zakarpatským Múzeom Jozefa Bokšaja v Užhorode. Kvôli agresívnemu vojenskému konfliktu na Ukrajine nebolo možné prezentovať pri repríze výstavy kolekciu umenia Podkarpatskej Rusi zo zbierok užhorodského múzea. Výstava ponúka zaujímavý exkurz na raritný segment výtvarného umenia medzivojnového obdobia 1. ČSR, dopĺňajúci fenomén Košickej moderny.

 

Of other traces

31. máj 2023 – 10. september 2023

Kurátorka: Eva Kapsová 

Umelkyňa: Michaela Šuranská

Výstava prezentuje projekt, ktorého ťažiskovou situáciou je súčasná podoba archeologickej lokality – hradiska z 9. – 10. storočia – v obci Tlmače. Charakter tohto prostredia je výsledkom niekoľko desaťročí pretrvávajúcej činnosti záhradkárov a vinohradníkov. Aktivity viedli k zničeniu lokality a už v koncom 70. rokov bolo archeológom jasné, že systematický terénny výskum je nemožný. Projekt nadväzuje na predošlé autorkine, prevažne maliarske alebo v prepojení s inštaláciou, série a solitérne práce. Pamäť, identita, mýtus a krajina sú už dlhodobo predmetom jej umeleckého programu. Zaujímajú ju vzťahy k minulosti (staršej aj mladšej) prejavujúce sa v spoločenskom a individuálnom pristupovaní k verejnému priestoru a krajine. Výstava prezentuje doktorandskú prácu Michaely Šuranskej s nadväznosťou na spoluprácu Stredoslovenskej galérie s absolventmi Akadémie umení.

 

Kúzelný svet vonkajšieho zdania

Repríza výstavy z Východoslovenskej galérie

29. jún 2023 – 1. október 2023

Kurátorka: Štefánia Ďuricová

Umelci: Ákos Aranyossy, Július Andorko, Andrej Bača, Eduard Ballo, Andor Borúth, Sándor Bihari , István Csók, Július Éder, Ferenc Eisenhut, Július Flache, František Gyurkovits, Jozef Hanula, Leopold Horovitz, Konštantín Kövári-Kačmarik, Ľudovít Kubányi, Jakub Obrovský, Karol Pongrácz, Ernest Rákosi, Dominik Skutecký, Július Štetka, Max Švabinský, Lajos Thain, Teodor Zemplényi, Ivan Žabota 

Výstava Kúzelný svet vonkajšieho zdania prezentuje prítomnosť módy vo vybraných dielach umelcov tvoriacich na našom území bývalej monarchie, pôsobiacich predovšetkým v mestskom prostredí. Výstavný projekt predstavuje mikropohľad na odievanie meštianstva v období medzi rokmi 1890 a 1914. Výstava bola v roku 2019 uvedená vo Východoslovenskej galérii, avšak v Banskej Bystrici bude rozšírená o diela zo zbierok Stredoslovenskej galérie a kontext výstavy sa upriami aj na región stredného Slovenska. Názov výstavy je odkazom na prvú časť knihy Gillesa Lipovetského Říše pomíjivosti, v ktorej sa autor zaoberá dejinami módy, poukazuje aj na vznik marketingových stratégií a voľného predaja z pohľadu konzumnej spoločnosti. Na jednej strane móda ilustruje aristokratický étos okázalosti a utrácania, avšak je v priamom protiklade voči modernému meštianskemu duchu šporovlivosti. Na strane druhej však móda zapadá do štruktúry modernej spoločnosti a pôsobí na hravú povrchnosť mondénneho sveta.

 

Mapa z knihy čiernej vody a nádeje

10. október 2023 – 7. apríl 2024

Kurátorky: Zuzana L. Majlingová, Zuzana Janečková

Umelci/umelkyne: Vladimir Yurashko,Vika Shumskaya, Valerija Yurashko

Vika Shumskaya, Vlad Yurashko, Valeriia Yurashko sú ukrajinskí výtvarní umelci a najbližší rodinní príbuzní, žijúci v B. Bystrici. Spoločná výstava všetkých členov rodiny sprostredkúva divákovi hraničnú osobnú a občiansku skúsenosť migrujúcich umelcov, ktorí sa po útoku Ruska na Ukrajinu stali na dlhé obdobie vojnovými utečencami.

 

Ako na umenie…5 

Edukatívno-prezentačná výstava

17. október 2023 – 7. apríl 2024

Kurátorky: Martina Martincová, Zuzana Medzihorská

Umelci/umelkyne: J. Flaché, K. Karvašová Skutecká, J. Kollár, J. Fedora, E. Haberernová Bellušová, R. Krivoš, M. Mudroch, J. Paľo, F. Studený, M. Galanda, Gustáv Gerö

Edukatívno prezentačná výstava pozostávajúca z rozsiahleho zbierkového fondu SSG zameraná na tému zátišia a sochy. 

V rámci prezentácie diel vizuálneho umenia pôjde o diela autorov: J. Flaché, K. Karvašová Skutecká, J. Kollár, J. Fedora, E. Haberernová Bellušová, R. Krivoš, M. Mudroch, J. Paľo, F. Studený, M. Galanda, Gustáv Gerö, ktoré v prípravnej fáze prejdú i reštaurátorským zásahom. 

K jednotlivým dielam, ktorých výber bol realizovaný súčasne s ohľadom na ich edukatívny potenciál budú realizované rôznorodé vzdelávacie aktivity a pomôcky. Súčasťou výstavy bude tiež tvorba a realizácia vzdelávacích programov a podujatí. 

 

Pretórium

Senior linka

25. november 2022 – 15. apríl 2023

Kurátorka: Petra Hanáková

Umelci/umelkyne: Ľudmila Zimáni Horňáková, Lena Jakubčáková, Eva Jiřička, Daniela Kapráľová, Daniela Krajčová, Bet Orten / Veronika Ruppert, Ondřej Přibyl, Zuzana Pustaiová, Peter Sit, Kateřina Šedá, Maja Štefančíková, Lenka Záhorková

Výstava venovaná „kurátorskej práci“ súčasných slovenských a českých umelkýň a umelcov zameranej na seniorov, vlastných či „adoptovaných“, téme transgeneračnej rezonancie a vzájomného prenosu skúsenosti vo vzťahu vnuk/vnučka a stará mama/starý otec. 

 

ART IS HERE, Bílé listy (1968) – Biely priestor (1974)

12. máj 2023 –20. august 2023

Kurátori: Ondřej Chrobák, Jana Písaříková

Odborná spolupráca: Mira Keratová

Umelci/umelkyne: Jiří Valoch, Dalibor Chatrný, J.H.Kocman, Alois Piňos, Milan Adamčiak, Desider Tóth, Marie Kratochvílová, Gerta Pospíšilová, Dušan Klimeš, Karel Adamus, Ivan Chatrný, Milan Grygar, Karel Nepraš, Ladislav Novák, Petr Štembera, Jan Steklík, Jan Wonjar, Stano Filko, Miloš Laky, Ján Zavarský, Peter Bartoš, Otis Laubert, Rudolf Sikora, László Beke, a členovia/members of MPVU

Organizácia: Stredoslovenská galéria v Banskej Bystici v spolupráci s Moravskou galériou v Brne

Aktuálny výstavný projekt mapuje brniansku neoavantgardnú scénu v kľúčovom období vymedzenom rokmi 1968 – 1974. Symbolicky výstavu otvára zbierka konkrétnej poézie Jiřího Valocha Biele listy a uzatvára pripomienka projektu Stana Filka, Miloša Lakyho a Jána Zavarského Biely priestor v bielom priestore, ktorý mal vďaka Jiřímu Valochovi a odvahe Gerty Pospíšilovej výstavnú premiéru v Brne. Biela monochrómia bola nielen výrazom novej umeleckej senzitivity, ale odkazovala priamo k tradícii klasickej avantgardy. Ďalšie výstavné sekcie predstavujú charakteristické prekračovanie hraníc jednotlivých umeleckých žánrov, dematerializáciu umeleckého diela, či ide o vizuálne partitúry, akcie v prírode alebo koncepty a mail-artové projekty. Výstava zároveň pripomenie intenzívne kontakty medzi brnianskou a slovenskou neoavantgardnou scénou.

 

HYDROZOA, časť 6. Stála expozícia Stana Filka

16. september 2023 – 3. december 2023

Kurátorka: Mira Keratová

Umelci: Roman Bicek, Stano Filko

Cieľom dlhodobého projektu HYDROZOA, Stála expozícia Stana Filka v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici (od 2017) je vytvárať špecificky poňatú stálu expozíciu diel umelca Stana Filka v SSG, ktorá vlastní rozsiahlu zbierku Filkových diel archívnej a projektovej povahy. Predkladaný formát nefunguje tradične ako klasicky uzavretá a ukončená trvalá expozícia daného autora resp. zbierky, tj. nie je dlhodobo vystavená v konkrétnej finálnej podobe, ale má premenlivú povahu podľa meniaceho sa programu. Ideou projektu je rozširovať poznanie o Filkovom diele cez zaangažovanie súčasných autorov, ktorí budú nad ním bádať, aktualizovať ho v nových súvislostiach a predstavovať ho verejnosti v nečakaných podobách a novom ideovom rámci. V roku 2023 bude stála expozícia prezentovaná v pokračujúcej sérii, v rámci ktorej je autorom miestošpecifickej maliarskej a priestorovej inštalácie umelec Roman Bicek.

 

Pohlcujúci potenciál

december 2023 – apríl 2024

Kurátorka: Zuzana Jakalová

Odborná spolupráca: Mira Keratová

Umelci / umelkyne: Denis Kozerawski & kolektív autorov

Zámerom projektu s pracovným názvom ‚Pohlcujúci potenciál‘ je špecifický formát autorsko-kolektívnej výstavy súčasného umelca Denisa Kozerawského, ktorá v sebe spája nielen špecifické autorské umelecké prístupy, ale súčasne je prepojená na kurátorsko – organizátorskú prax vystavujúceho autora, v rámci ktorej sa na výstave predstavia i spriatelené kolektívy a umelkyne či umelci, ktorí na výstave rozpracovávaný rámec postkoloniálnej téorie a praxe prepoja s medzinárodným diskurzom súčasného umenia. Aktuálne diela, ktoré výstava predstaví sa budú venovať sociálnym témam, najmä právu na bývanie a umeleckému aktivizmu v čase klimatickej krízy.

 

Stála expozícia Dominika Skuteckého

celoročne

ZRENOVOVANÉ – Stála expozícia Dominika Skuteckého

Kurátorka: Katarína Baraníková

Expozícia v čiastočne zrenovovanej Vile D.Skuteckého približuje život maliara a jeho rodiny prostredníctvom tematicky inštalovaných miestností. HALA TALIANSKEHO UMENIA predstavuje maliarove štúdiá a pôsobenie v Benátkach, tvorbu žánrových obrazov s výpravnými scénami zo slávnych benátskych chrámov a zákutí. Skuteckého najznámejšie dielo Trh v Banskej Bystrici uvádza návštevníkov do ďalšieho priestoru – SALÓN, ktorý pripomína meštiansku kultúru obdobia konca habsburskej monarchie. ATELIÉR odhaľuje vývin Skuteckého tvorby a maliarskej techniky. Od akademických počiatkov, cez štúdium starých renesančných techník a experimentovanie s farbami, až k neskoršiemu záujmu o svetelnosť luministickej (impresionistickej) maľby prelomu 19. – 20. storočia. Miestnosť PRACOVŇA zostáva vyhradená pre dočasné výstavy. Prostredie ZIMNEJ ZÁHRADY ponúka návštevníkom oddychovú zónu pre tvorivé aktivity, či spoločenské hry. 

Po renovácii a reinštalácii stálej expozície maliara v roku 2020 sa aktuálne podarilo zrenovovať aj časť infraštruktúry maliarovej vily – vstupné priestory, kancelárske priestory, zimnú záhradu a “študovňu” na poschodí. V zrekonštruovaných priestoroch bude v roku 2023 dočasne vystavená inštalácia materiálových vzoriek z výberu použitých stavebných materiálov a  kovových prvkov zábradlia.

 

Esej o Medenom hámri

21. február 2023 – 31. december 2023

Kurátorka: Zuzana Leškanič Majlingová

Umelec: Ján Kekeli

Ľudí a dobovú atmosféru v Medenom  hámri nám približujú diela Dominika Skuteckého. Umelcov maliarsky cyklus kotlárov z Medeného hámra je mimoriadny programovou témou, podrobne zachytáva reálie i podobu a organizáciu práce v tomto prostredí na začiatku 20. storočia. Výstava Esej o Medenom hámri je súčasnou umeleckou reflexiou tohto špecifického miesta. Pokúša sa interpretovať maliarsky cyklus kotlárov z Medeného hámra Dominika Skuteckého v kontexte významnej pamiatky – historického priemyselného areálu – a komparovať jeho dielo s aktuálnymi fotografiami Jána Kekeliho.