Výstavný plán

Pretórium, Nám. Š. Moysesa 25

február – apríl 2018

Mám rada pozornosť

Kurátorka výstavy: Zuzana L. Majlingová

Vystavujúci autori: Lucia Luptáková, Jana Kapelová, Matej Gavula, Oldřich Morys

Výstavný projekt je výsledkom umeleckého výskumu, ktorý pracuje s priestorom budovy Pretória SSG v Banskej Bystrici. Výstava sa zaoberá umeleckou a teoretickou reflexiou historickej budovy Pretória a myšlienkou otvorenosti galerijnej inštitúcie, ktorá v nej v súčasnosti pôsobí.

Výstava venovaná Pretóriu vychádza z iniciatívy vytvarníčky Lucie Luptákovej, ktorá sa reflexiou tohto priestoru zaoberá už niekoľko rokov a ktorá k participácii na projekte prizvala ďalších hostí: Janu Kapelovú, Mateja Gavulu a Oldřicha Morysa.

 
apríl – jún 2018

Blažej Baláž / ghOstwriter

Kurátor výstavy: Roman Gajdoš

Vystavujúci autori: Blažej Baláž

Blažej Baláž (1958) predstaví výber z viacerých cyklov konceptuálnych textov  – Treptomachie, Travestie, Alphabet, Umenie po poézii z rokov 1990 – 2018 z oblasti politického umenia so širším presahom k identite, historicite či environmentálnym výzvam. Udalosti postkomunistickej éry, variácie politického napätia, ktoré modelovali vzťahy medzi východom a západom, či nástup transformovanej inštitucionálnej moci, ktorú na Slovensko priniesol prelom rokov 1989 a 1990, súvisia úzko s jeho potrebou kriticky vyjadriť osobný a občiansky postoj rôznymi umeleckými formami. Balážova tvorba je už tri desaťročia naviazaná na neo- a post-konceptuálne tendencie využívajúce text ako hlavné vyjadrovacie médium, ktoré slúži ku kritike inštitucionálneho, politického, ekonomického sveta v priestore budenovskej spoločnosti bez nádeje.

 
september – november 2018

My ľudia (We the People)

Kurátorka výstavy: Agnieszka Kilian

Odborná spolupráca: Mira Keratová

Zúčastnení umelci (bude potvrdené): Carlos Amorales, Brandon La Bell, Anca Benera&Arnold Estefan, Monika Drożyńska, Ivan Jurica, Mateusz Kula, Zofia Nierodzińska, Agnieszka Piksa, Rupali Patil& Amal Patil, Carlos Toledo & Eva Dertchei, Jaro Varga.

Vedci, odborníci (bude potvrdené) Danilo Mandiac (Kent University, vedec práva), Kaja Puto (spisovateľka, odborníčka na oblasť Stredo-východnej Európy), Jana Shostak (Poznań Academy of Fine Arts, umelkyňa/bádateľka), Anna Bottomley (Kent University, filozofka), Jasper Verlinden (Freie Uni Berlin, vedec), Mateusz Stepien (Univeristy Jagielonian, vedec).

Zámerom výstavného projektu je prezentovať aktuálnu tému: čo robí z indivíduí (ja) komunitu (my, ľudia). Tento posun bude analyzovaný z politickej, ako aj právnej a socio-kultúrnej prespektívy. Názov projektu je citáciou z prvej vety Deklarácie nezávislosti Spojených štátov, čo usmerňuje politické referencie súvisiace s projektom: cieľ vytvoriť nenárodný štát a súčasne určiť epochu, kedy sa koncept národného štátu zrodil. Hlavný naratív projektu (komunita) bude slúžiť ako báza pre ďalšie otázky: Aké pravidlo tu vládne? Je to pravidlo zákona? Do akej miery pravidlo zákona závisí od kultúrnych a sociálnych aspektov? Jednou z poínt sú hlavné princípy občianstva “ius sanguine” a “ius soli”, ktoré ako časové a priestorové princípy zahŕňajú alebo vylučujú konkrétnych ľudí z danej komunity. Téma výstavy bude ďalej prezentovaná v širšom kontexte: súčasnej migrácie, sociologických teórií (viď B. Anderson: Imagined Communities), ktirických teórií práva (je občianstvo novou formou zdedeného majetku?), ako aj priestorových dimenzií národnej komunity alebo architektúry hraníc.

 
november 2018 – február 2019

Michal Moravčík / United We Stand, Divided We Fall

Kurátorka výstavy: Mira Keratová

Vystavujúci autor: Michal Moravčík

Architektúra/autorské poňatie jednotlivých celkov: Dalibor Bača, Tomáš Džadoň, Jana Kapelová, Svätopluk Mikyta, Lucia Nimcová, Martin Piaček

Retrospektívny formát výstavy Michala Moravčíka (1974 – 2016) in memoriam predstaví verejnosti prvý základný výskum celoživotnej tvorby tohoto dôležitého slovenského umelca strednej generácie. Moravčík sa angažoval v mnohých umeleckých a občianskych iniciatívach, vyučoval na viacerých umeleckých školách a venoval sa kritickej praxi, v ktorej tematizoval spoločenskú nerovnosť a jej prejavy nacionalizmu, manipulovania historickej pamäte a symbolických či pragmatických demonštrácií neoliberálneho ekonomizmu v zmätenej postsocialistickej dobe. Často pracoval miestošpecificky a vo svojej tvorbe sa zaoberal praktickými i teoretickými súvislosťami stredoeurópskeho urbanizmu, najmä osobitými historickými vrstvami nedokončených infraštruktúr či súčasných developerských zjednodušení. Výstava bude poňatá ako autorský kolektívny projekt. Jeho zámerom bude vytvoriť monografický formát, ktorý by ako úvodný projekt výskumu Moravčíkovho diela zadefinoval jeho základný rámec a sprostredkoval by jeho rozsah a hlavné tézy.

 

Bethlenov dom, Dolná 8

december 2017 – marec 2018

Od bodu k pamäťovej stope /predĺžené/

Kurátorka výstavy: Martina Martincová

Vystavujúci autori: M. Adamčiak, B. Baláž,  A. Barčík, J. Bartusz, M. A. Bazovský, M. Benka, C. Blažo, M. Blažo, V. Boudník, A. Brunovský, M. Dobeš,  R. Fila, D. Fischer, Ľ. Fulla, M. Galanda, L. Guderna, E. Gwerk, V. Havrilla, V. Hložník, M. Hnat, E. Hnatová, I. Hudcovič, S. Chiaki, Y. Ito, J. Jankovič, I. Kalný, M. Kasai, M. Kern, A. Klimo, M. Knut, J. Kollár, J. Koller, V. Kompánek, M. Martinček, P. Matejka, D. Milly, J. Mudroch, T. Noda, R. Ondák, Z. Palugyay, R. Podoba, M. Sedlák, R. Sikora, K. Skutecká, D. Skutecký, M. Sokol, E. Susumu, M. Švabinský, D. Tóth , M. Urbásek, I. Weiner- Kráľ

Edukačná výstava predstavuje kurátorský výber približne 90 diel od 51 autorov, ktoré sú súčasťou rozsiahleho zbierkového fondu SSG. Jej súčasťou sú tiež rôznorodé interaktívne edukačné pomôcky napomáhajúce návštevníkovi aktívnou hrou učiť sa chápať jednotlivé kompozičné a výrazové možnosti diel výtvarného umenia.

 
február – december 2018

HYDROZOA, Stála expozícia Stana Filka v Stredoslovenskej galérii

Kurátorská koncepcia a dramaturgia výstav: Mira Keratová
Zúčastnení umelci a autori jednotlivých častí: Jano Ballx, HOB (marec-jún 2018); František Demeter & Tomáš Džadoň, PAVILÓN (jún-september 2018); Sarah Jones (október-december 2018)

Projekt HYDROZOA má za cieľ vytvoriť v SSG, ktorá vlastní rozsiahlu zbierku Filkových diel archívnej a projektovej povahy, stálu expozíciu diel slovenského neoavantgardného umelca generácie 60. rokov Stana Filka, ktorý je známy najmä tvorbou totálnych inštalácií a prostredí. Predkladaný formát nebude fungovať tradične ako klasicky uzavretá a ukončená trvalá expozícia daného autora resp. zbierky, tj. nebude dlhodobo vystavená v konkrétnej finálnej podobe, ale bude mať premenlivú povahu podľa meniaceho sa programu. Prvú epochu projektu sme sprístupnili v decembri 2017, v roku 2018 bude projekt pokračovať autorskými projektami pozvaných umelcov a teoretikov, ktorí budú individuálne reagovat na Filkovu tvorbu, zakomponujú ju do novej inštalácie, prostredia alebo jednotlivého diela, resp. vytvoria autonómne autorské projekty v kontexte Filkovej zbierky v SSG. Ideou je rozširovať poznanie o Filkovom diele cez zaangažovanie ďalších pozvaných autorov, ktorí nad ním budú bádať, aktualizovat ho v nových súvislostiach a predstavovať ho verejnosti v nečakaných podobách.

 
marec – máj 2018

Jana Farmanová / V mojich záhradách

Kurátorka výstavy: Silvia Čúzyová

Vystavujúci autori: Jana Farmanová 

Výstava diel z posledných rokov predstaví rôzne spôsoby narácie v tvorbe významnej slovenskej maliarky strednej generácie, ktorej dominujú intímne témy ako rodina, “ženské rituály”, či dospievanie a premeny ženy. Najnovšej tvorbe dominuje prepojenie človeka a prírody, ktorá bola vždy v tvorbe v druhom pláne, najmä však témy premeny, rastu a zániku, ktoré sú reprezentované motívmi záhrady, rastlín, stromov a mora.

 
jún – september 2018

Zreštaurované diela zo zbierky SSG

Gwerk, Flache, Ruttkay-Nedecký

Kurátorka výstavy: Zuzana L. Majlingová

Vystavujúci autori: Július Flache, Edmund Gwerk, Villiam Ruttkay-Nedecký

Výstavný projekt predstaví výberovú kolekciu zreštaurovaných diel troch maliarskych osobností medzivojnovej moderny – Edmunda Gwerka, Júliusa Flaché a Viliama Ruttkaya – Nedeckého, pôsobiacich v regióne banských miest. Autori zastupujú spoločnú generáciu umelcov vstupujúcich na výtvarnú scénu po 1. svetovej vojne. Kolekcia diel zo zbierky SSG (54 obrazov) je zostavená z obrazov reprezentujúcich vrcholné obdobia ich tvorby (koniec 20.rokov – 30. rokov 20. st.). Výstava odprezentuje zreštaurované a ošetrené zbierkové predmety v komparatívnych súvislostiach. Výstava sa realizuje v rámci výstavnej dramaturgickej edície Zbierka SSG – ZREŠTAUROVANÉ, nadväzuje na úspešný reštaurátorsko – prezentačný projekt Obrazy starej Bystrice – ZREŠTAUROVANÉ (2016).

 
jún – september 2018

Ivana Šáteková / Hejtslováci

Kurátor výstavy: Omar Mirza

Vystavujúci autori: Ivana Šáteková

Výstava predstaví najnovšie diela Ivany Šátekovej vytvorené špeciálne pri tejto príležitosti. Autorka v nich reaguje na aktuálnu spoločenskú situáciu, najmä na zamorenie internetového priestoru tzv. „hejtmi“. Sú to najmä nenávistné komentáre pod príspevkami známych a spoločensky angažovaných osôb, v ktorých sa často pod rúškom anonymity naplno prejavujú slovenské „tradičné hodnoty“ ako xenofóbia, homofóbia, mizogýnia, šovinizmus, rasizmus či antisemitizmus. Návštevníci na výstave nájdu aj interaktívne diela, v ktorých si budú môcť schuti „zahejtovať“. Autorka výstavy sa snaží nemoralizovať a nesúdiť, ale rôzne neduhy našej spoločnosti komentovať síce vážne, no s patričným nadhľadom a ironickým humorom. Ivana Šáteková je absolventkou VŠVU v Bratislave, v roku 2013 sa stala finalistkou Essl Art Award, v roku 2014 jej bola udelená Cena Nadácie Tatra banky.

 
október 2018 – február 2019

Ako na umenie…

Kurátorka výstavy: Martina Martincová

Vystavujúci autori: Juraj Gábor, Eva Hnatová/Milan Hnat, Marianna Mlynarčíková/Nóra Ružičková, Patrik Ševčík

Edukačná výstava s pracovným názvom „Ako na umenie…“ predstavuje tvorbu šiestich súčasných vizuálnych umelcov. Samotní autori, ktorých väčšina spadá do banskobystrického výtvarného okruhu, pedagogicky pôsobia (AU, PF UMB, VŠVU) alebo sa aktívne angažujú v oblasti vzdelávania umením. Zámerom diel prezentovaných na výstave je aktívne a cielene komunikovať s divákom formou priamej interakcie a tým učiť diváka umelecké artefakty nielen vnímať, ale tiež prijímať a následne verbálne či výtvarne interpretovať.

 
október – november 2018

Daniela Chrienová / NOVÝ SÚBOR

Kurátorka výstavy: Martina Vyskupová

Vystavujúci autori: Daniela Chrienová

Výstava je prezentáciou najnovšej maliarskej tvorby autorky, ktorá sa v rámci svojho výtvarného programu sústreďuje na problémy súvisiace s premenami a vlastnosťami rôznych typov obrazov v dnešnom vizuálnom prostredí. Ako východisko pre maľbu často využíva fotografie, ktoré sú apropriáciou obrazov z dnešnej vizuálnej kultúry, ktorých zdrojmi sú televízia, internet či urbánne prostredie. Spoločným menovateľom jej tvorby je sprostredkovaná realita, ktorá sa stáva akýmsi kódom medzi autentickou realitou a našim vnímaním. Daniela Chrienová absolvovala magisterské a doktorandské štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici v Ateliéri maľby prof. S. Balka. Je viacnásobnou finalistkou súťaže Maľba – cena nadácie VÚB (2012 a 2014 a 2016).

 

Vila Dominika Skuteckého

september – december 2018

Maľby Skuteckého zo súkromných zbierok III.

Kurátorka výstavy: Katarína Baraníková

V rámci festivalu Prvý človek bol umelec_3 pripravujeme ďalšiu dočasnú výstavu obrazov maliara Dominika Skuteckého zo súkromných zbierok. Návštevníci tak majú možnosť postupne spoznávať aj neznáme a nevystavované diela významného maliara, ktoré pravidelne od septembra do decembra rozširujú umelcovu stálu expozíciu v autentickom prostredí jeho vily. V predošlých ročníkoch boli prezentované dosiaľ nevystavené portréty manželov Neubergerovcov a jeden z posledných maliarových autoportrétov v ateliéri, ďalej žánrové obrazy s nevšednou históriou Promenáda v Banskej Bystrici a Mater Dolorosa. Pre Skuteckého tvorbu je charakteristické ovládanie kvalít starej talianskej maľby, realistická maľba s dôrazom na detail a v neskoršom období špecifický záujem o svetlo v štýle luministickej (impresionistickej) maľby konca 19. storočia.