Výstavný plán 2024

Bethlenov dom

Ako na umenie… 5 / zátišie

edukatívno-prezentačná výstava

17. október 2023 – 10. marec 2024

Kurátorka: Martina Martincová

Umelci/umelkyne: J. Flaché, K. Karvašová Skutecká, J. Kollár, J. Fedora, E. Haberernová Bellušová, R. Krivoš, M. Mudroch, J. Paľo, F. Studený, M. Galanda, Gustáv Gerö,… a iní

Edukatívno prezentačná výstava pozostávajúca z rozsiahleho zbierkového fondu SSG zameraná na tému zátišia a sochy. 

V rámci prezentácie diel vizuálneho umenia pôjde o diela autorov: J. Flaché, K. Karvašová Skutecká, J. Kollár, J. Fedora, E. Haberernová Bellušová, R. Krivoš, M. Mudroch, J. Paľo, F. Studený, M. Galanda, Gustáv Gerö, ktoré v prípravnej fáze prejdú i reštaurátorským zásahom. 

K jednotlivým dielam, ktorých výber bol realizovaný súčasne s ohľadom na ich edukatívny potenciál budú realizované rôznorodé vzdelávacie aktivity a pomôcky. Súčasťou výstavy bude tiež tvorba a realizácia vzdelávacích programov a podujatí. 

 

Mapa z knihy čiernej vody a nádeje 

10. október 2023 – 20. február 2024

Kurátorky: Zuzana L. Majlingová, Zuzana Janečková

Umelci/umelkyne: Vladimir Yurashko,Vika Shumskaya, Valerija Yurashko

Vika Shumskaya, Vlad Yurashko, Valeriia Yurashko sú ukrajinskí výtvarní umelci a najbližší rodinní príbuzní, žijúci v B. Bystrici. Spoločná výstava všetkých členov rodiny sprostredkúva divákovi hraničnú osobnú a občiansku skúsenosť migrujúcich umelcov, ktorí sa po útoku Ruska na Ukrajinu stali na dlhé obdobie vojnovými utečencami.

 

Juraj Toman – Studio Games

27. marec 2024 – 9. jún 2024

Kurátorka: Zuzana L. Majlingová

Umelec: Juraj Toman

Juraj Toman je známy ako umelec, ktorý kontinuálne rozvíja a prehodnocuje tému mestského priestoru. Maliarske motívy čerpá z konkrétnych, osobných pozorovaní a psychofyzických skúseností zažitých počas intenzívnych flanérskych prechádzok. Predmetom jeho záujmu sú dlhodobo najmä lokality periférií a vágne priestory tzv. nemiest s výraznou atmosférou. Pre svoje obrazy uprednostňuje námety a situácie odohrávajúce sa v zdanlivo nekonfliktne vyprázdnenej, ľuďmi často opustenej scenérii. Naratív jeho malieb inšpirovaný mestom necháva prehovárať proporciám architektúr a priestorovým vzťahom urbánneho usporiadania, plochám mestskej zelene, stromom či rastlinám, atmosferickým javom, ale aj rôznym predmetom a detailom vecí. Figúra sa v obrazovom poli maliara objavuje dlhodobo, no často bola zachytávaná, ako zvláštny, umelo vložený prvok. Realisticky stvárnená miniatúra, akoby vystrihnutá z koláže, či zóny iného časového pásma, vnášajúca do obrazového priestoru svojou autonómnosťou až sureálnu atmosféru a špecifické napätie.

V najnovšej tvorbe umelca sa proporcia figúry výraznejšie zrovnoprávňuje s priestorovým polom obrazu a stáva sa pre naratív maľby ešte zásadnejšou. Výstava  prezentuje koncentrovaný výber malieb ktoré na pozadí nového spracovania a prelínania tém predstavujú maliarske postupy plenérovej ako aj ateliérovej maľby umelca v kombinácii s autorským videom.  

 

Priestory vo mne

máj 2024 – september 2024 

Umelec: Michael Luzsicza

Výstava s názvom Priestory vo mne prezentuje praktickú časť dizertačnej práce autora Michaela Luzsiczu. Projekt je založený na tematike kresby v spoločenskom priestore, pričom sa autor snaží hľadať jej nové podoby a obsahy v kontexte s jeho osobnou témou súkromného vs. verejného. Súčasťou výstavy bude performatívna akcia v ktorej pôjde o akt inštalovania, budovania, konštruovania, skladania, rozkladania drevených rámov, ako aj kresba vychádzajúca z videoprojekcií voyeristických záznamov z intímneho prostredia. Výsledkom akcie bude priestorová inštalácia, ktorej zámerom je aktivovať vedomie diváka a ponúknuť mu čítanie priestoru ako celok.

 

Slovenské ? Národné ? Povstanie?

26. jún 2024 – 27. október 2024

Kurátorky: Petra Hanáková, Zuzana L. Majlingová

Slovenské národné povstanie patrí k najvyťaženejším témam domácich Dejín umenia 20. storočia. Záujem oň sa však prakticky stopol – s jedinou výnimkou „Nepovinnej výstavy“ o SNP v roku 2014 v Kunsthalle v Košiciach – rokom 1989. Hoci dnes SNP, samozrejme celkom inak interpretované, stále rezonuje ako kanonická udalosť našich novodobých dejín, výraz primknutia sa časti národa k antifašistickým prúdom a občianskym hodnotám, výtvarné umenie Povstanie prakticky prestalo zaujímať. A nezaujíma zatiaľ veľmi ani kunsthistóriu, napriek tomu, že depozitáre štátnych inštitúcií: múzeí i galérií sú doslova „nafutrované“ artefaktmi na tému SNP. Boli súčasťou štátnych objednávok, cielených akvizícií a periodických výstavných povinných jázd, najmä v rokoch so štvorkou či deviatkou na konci a zrejme intenzívnejšie práve v mestách v regióne Povstania. Striktne vzaté, bolo Povstanie našou najautochtónnejšou, regionálne špecifickou, „native“ témou, ktorú je aj dnes možné vnímať ako neobyčajne plodné (keďže dlhé roky zanedbávané) pole historiografického výskumu. Akým spôsobom si Komunistická strana privlastnila, sprivatizovala Povstanie? A nedal by sa tento proces (aj) výtvarne odsledovať a vydokladovať výstavou? Nemôže byť práve (ikonografia) SNP pekným, skoro exemplárnym príkladom špecifického a dnes už historicky uzavretého vývoja foriem? V istom zmysle aj školou regionálnej (kunst)histórie?

 

IGOR HUDCOVIČ: Myslenie kresbou

november 2024 – marec 2025

Kurátorky: Daniela Čarná, Martina Martincová

Umelec: Igor Hudcovič

Igor Hudcovič je jedinečným, aj keď trocha opomínaným predstaviteľom výtvarnej scény, ukotvený predovšetkým v médiu kresby. Jeho tvorba vznikajúca v rokoch 1986 – 1995 prevažne na chalupe v Malachove pri Banskej Bystrici pozostáva zo stoviek kresieb, ktoré sú plynulým, seriálovitým záznamom jeho uvažovania. Výstava nadväzuje na realizovaný projekt v Galérii 19 v Bratislave (2022). Autor pôsobiaci v Banskej Bystrici nie je domácemu publiku neznámy, jeho tvorba je zastúpená v zbierkach Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici,* kde sa v roku 2005 konala jeho samostatná výstava, a v Považskej galérii umenia v Žiline.

Realizácia výstavy tiež ponúkne prepojenie kurátorskej a edukatívnej zložky. Zapojenie návštevníka do edukatívnych aktivít nadväzujúcich na tvorbu I. Hudcoviča otvorí a rozšíri možnosti percepcie, recepcie a interpretácie prezentovaných diel. Výstavný projekt, ktorý súčasne prezentuje tvorbu umelca banskobystrického regiónu môže osloviť širokú škálu návštevníkov. Ide o návštevníkov z generačného a lokálneho okruhu, ale tiež strednej a mladšej vekovej kategórie, ktorej môže byť veľmi blízke tematické zameranie a autorova práca s médiom kresby, či maľby. Súčasťou výstavy bude  tiež realizácia rôznorodých edukatívnych a odborných podujatí (lektoráty, animačné programy, workshop kresby, komentovaná prehliadka, diskusná prednáška s H. Hudcovičovou o živote a tvorbe umelca a pod.)

 

Pretórium

Dlhé tiene pred súmrakom, len nejasné zvuky, šepot a ozveny miznúce v krajine 

15. december 2023 – 31. marec 2024

Kurátorka: Zuzana Jakalová

Umelec: Denis Kozerawski v spolupráci s: Samuel Hagara, Kristína Jamrichová, Peter Kašpar, Ondřej Mohyla, Martina Růžičková, RUVK, Adam Šakový, Matej Vojtuš, Andrej Žabkay

Hostia: Basel Abbas and Ruanne Abou-Rahme

Autorsko-kolektívna výstava súčasného umelca Denisa Kozerawského spája v sebe nielen špecifické autorské umelecké prístupy, ale je prepojená i na autorovu kurátorsko –organizátorskú prax.

Aktuálne diela, ktoré výstava predstaví, sa venujú umeleckému a afektívnemu výskumu v čase klimatického kolapsu, a tiež komplexným prepojeniam rasového kapitalizmu, segregácie a násilia voči ľuďom i neľudskej prírode. Patrí medzi ne napríklad film ‚KAMBIUM1492‘ o Kokošovskej dubine, kde rastie špecifický typ dreviny Dubu zimného údajne použitého na stavbu lodí pre Kolumbovu výpravu, ktorá spustila kolonizáciu Ameriky. Ďalším je autorova účasť na projekte ‚RUVK‘, kde ako tzv. mystery nájomník pôsobil v sociálnej bytovke a snažil sa pomôcť ľuďom, ktorých chcelo mesto Veľký Krtíš vysťahovať na ulicu. Na výstave sa formou umeleckých intervencií predstaví i kolektív RUVK a Andrej Žabkay. Zahraničnými hosťami výstavy je umelecká dvojica Basel Abbas a Ruanne Abou-Rahme, ktorých prax sa zaoberá priesečníkmi medzi performativitou, politickou predstavivosťou, telom a virtualitou.

 

Sapere Aude / Odvážiť sa vedieť

17. apríl 2024 – 30. jún 2024

Kurátori: Ivana Moncoľová, Ján Triaška 

Výstavný projekt v spolupráci s Akadémiou umení v BB, v koncepcii Ivany Moncoľovej, odb. asistentky Katedry teórie a dejín výtvarného umenia. Výber študentov maľby z univerzít: Akademija umetnosti Novi Sad (Srbsko), Magyar Képzőművészeti Egyetemen Budapešť (Akadémia krásnych umení, Budapešť, Maďarsko), Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, Krakow (Poľsko), Akadémia umení v Banskej Bystrici ako pozývajúca inštitúcia. Zámerom je vybrať najlepšie diela (4-5 reprezentatívnych diel/autorov z každej školy), diela budú zaradené do 4-5 kurátorských sekcií. (nazvané sú pracovne: – 1) blending nature and creature, 2) impact myself for the current and future, 3) loving past/can´t find value in present, 4) saviors/spasitelia – artist ego, 5) vo veku neistoty…). Zámerom projektu je predstaviť vplyvy na výtvarné osobnosti zo Strednej Európy, študentov/tiek umeleckých škôl v odbore maľba. Zároveň ich vzájomnou prítomnosťou sa konfrontovať s inými študentami, zároveň pracovať verbálne na sprievodných programoch a zvýšiť návštevnosť inštitúcie ako aj jej prepojenie s umeleckým akademickým prostredím, zvýšiť mobilitu študentov ako aj podporiť v nich nové podnety, zabrzdené počas dvoch rokov pandémie, zvýšiť kooperáciu a sebavedomie s cieľom prezentovať vlastnú tvorbu). Cieľom projektu je zvýšiť inštitucionálne prepojenie.

Video k výstave (10 min.) bude zdieľané v ďalších partnerských inštitúciách v Srbsku, Maďarsku, Poľsku, na Slovensku. K výstave budú pripravené aspoň 4 komentované prehliadky pre verejnosť rôznych vekových kategórií a zamerania: študenti VŠ v Banskej Bystrici, študenti Akadémie umení v Banskej Bystrici, klub dôchodcov, tvorivá dieľna pre deti, zástupcovia zriaďovateľa..

 

Šperk Symposium, 30 rokov medzinárodných sympózií umeleckého šperku v Kremnici 

júl 2024 – október 2024

Kurátorka: Mária Hriešik Nepšinská 

Org.: Združenie šperkárov Aura, Bratislava 

Výstava diel účastníkov šperkárskych sympózií od roku 1990 po súčasnosť bilancuje roky intenzívnej organizačnej a tvorivej práce nielen autorov medzinárodného zloženia, ale aj kurátoriek (Ágnes Schramm, Viera Kleinová, Erna Masarovičová, Mária H. Nepšinská, Kristýna Španihelová, Pavol Prekop, Mária Hriešik Nepšinská). Výstavný projekt ponúkne výber viac ako 150 šperkov a objektov zo zbierky Združenia šperkárov AURA. Formát výstavy ponúkne široké spektrum artefaktov rôznej mierky (od miniatúrne šperku až po objekt), vytvorených z rozmanitých materálov od drahých kovov až po papier, drevo, porcelán, plast, sadru a pod. Zároveň priblíži divákovi nekonečný potenciál autorských prístupov a názorov prezentovaných prostredníctvom tvorby v oblasti súčasného šperku.

 

Gejza Angyal – maľba

23. október 2024 – 30. marec 2025

Kurátorka: Katarína Minka Baraníková

Umelec: Gejza Angyal

Výstava koncipovaná v spolupráci Stredoslovenskej galérie a NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica predstaví menej známe a nevystavované zreštaurované veľkoformátové maľby Gejzu Angyala zo zbierky kremnického múzea, doplnené o vybrané obrazy z galerijnej zbierky.

Maliar Gejza Angyal (1888-1956) pochádzajúci zo známej kremnickej umeleckej rodiny Angyalovcov pôsobil v Banskej Bystrici na začiatku svojej výtvarnej kariéry v období okolo 1. svetovej vojny. Už miestne prostredie, podobne ako domovská Kremnica, mu poskytlo podnetné námety, ktoré ďalej programovo rozvíjal vo svojej výtvarnej tvorbe a to najmä banícku pracovnú tematiku, mestskú vedutu, či žánrové maľby a typizované portréty. Najmä počas raného obdobia sa venoval aj klasickým grafickým technikám, prirodzene však maliarsky inklinoval k pozoruhodne veľkoformátovým maľbám. Vytvoril veľké množstvo rozmerných až monumentálnych plátien, ktorým doteraz nebola venovaná bližšia pozornosť a zostávali dlhodobo deponované v kremnickom múzeu spravujúcom pozostalosť rodiny Angyalovcov.

Dielo Gejzu Angyala bolo v banskobystrickej galérii predstavené samostatnou výstavou naposledy pred 50. rokmi vo výberovej kolekcii kresieb, grafík a malieb. Aktuálna výstava vychádza zo súčasného výskumu a spolupráce iniciovanej NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica za zámerom prípraviť rozsiahly projekt dlhodobej výstavy tvorby Angyalovcov. V Stredoslovenskej galérii bude úvodne odprezentovaná vybraná kolekcia aktuálne zreštaurovaných malieb, ktoré prezentujú menej známe polohy tvorby Gejzu Angyala. Umelcovou osobitosťou boli inšpirácie a vplyvy najmä španielskeho realizmu, ktoré sú v jeho tvorbe kontinuálne prítomné až do vrcholného obdobia v 40. rokoch 20. storočia a sú najmarkantnejšie vo veľkoformátových typizovaných portrétoch. Angyalov osobitý umelecký zámer predstavujú monumentálne maliarske vízie, v ktorých sa snažil výtvarne vyjadriť základné sociálne témy. Nebola to len spomínaná pracovná banícka tematika, či stará mestská veduta. Zaujímavou a menej známou je téma materstva v prelínaní až kontraste s vojnovými námetmi, ale tiež náboženské námety. 

Vila Dominika Skuteckého

Stála expozícia Dominika Skuteckého rozšírená aj pre ZNEVÝHODNENÝCH návštevníkov

15. február 2024 – celoročne

Kurátorka: Katarína Minka Baraníková

Zámerom rozšírenej stálej expozície maliara Dominika Skuteckého je sprostredkovať zážitok z umelcovej tvorby a tiež silný genius loci autentického miesta Skuteckého historickej vily so záhradou aj pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, ktoré sa často ocitajú v kultúrnej a sociálnej izolácii. Vďaka dotačnému programu Ministerstva kultúry SR – Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2023 bol zrealizovaný projekt „Galéria pre všetkých / Sprístupnenie kultúrnych hodnôt Vily Dominika Skuteckého pre zrakovo, sluchovo a mentálne znevýhodnených“. Jeho cieľom je zlepšiť prístupnosť a zrozumiteľnosť prezentovaných kultúrnych hodnôt a umenia pre znevýhodnené osoby zavedením prvkov informačnej debarierizácie v objekte Skuteckého vily. Podporné prvky debarierizácie a edukačné materiály napomôžu funkčnému sprostredkovaniu umenia a majú potenciál prehĺbiť interakcie s umeleckým dielom. Predpokladáme, že nové interaktívne prvky môžu zaujať aj bežných návštevníkov. Veríme, že „otvorený priestor galérie“ bude zaujímavým a vyhľadávaným miestom aj pre ďalšie cieľové komunity a potenciálnych návštevníkov.

V maliarovej vile bola zriadená jeho stála expozícia už v roku 1994, keď došlo k jej rekonštrukcii a prispôsobeniu interiérov na výstavné účely. Zámerom reinštalácie expozície a renovácie realizovanej medzi rokmi 2020 až 2022 bolo priblížiť vilu ako autentické prostredie Skuteckého tvorby, života jeho rodiny aj s priznaním pamäťových vrstiev a premien stavby na rôzne účely. Veľmi skromne zachovaná archívna dokumentácia (rodinné fotografie a obrazy zachytávajúce interiér vily s ateliérom) a dobové vzory sa stali nápomocné pri čiastočnej rekonštrukcii a dotvorení interiérov. Pri týchto zmenách sa vymenili a upravili osvetlenie, okná, vykurovacie telesá, interiérové drevené historizujúce schodisko a čiastočne aj terazzové podlahy. V rámci doplnenia účelového mobiliáru bola vytvorená replika maliarskeho pódia v umelcovom ateliéri a priestor salónu dotvoril starožitný mobiliár z rodinnej zbierky maliarovho vnuka, spisovateľa a dramatika Petra Karvaša. Namiesto pasívnej obrazárne tak expozícia vytvára dobovo inšpiratívne prostredie prispôsobené pre pohodlné trávenie času návštevníkov s tvorivými aktivitami, kultúrnymi zážitkami aj sprievodnými dočasnými výstavami.

 

Esej o Medenom hámri

26. február 2022 – 15. február 2024

Kurátorka: Zuzana L. Majlingová

Umelec: Ján Kekeli

Ľudí a dobovú atmosféru v Medenom  hámri nám približujú diela Dominika Skuteckého. Umelcov maliarsky cyklus kotlárov z Medeného hámra je mimoriadny programovou témou, podrobne zachytáva reálie i podobu a organizáciu práce v tomto prostredí na začiatku 20. storočia. Výstava Esej o Medenom hámri je súčasnou umeleckou reflexiou tohto špecifického miesta. Pokúša sa interpretovať maliarsky cyklus kotlárov z Medeného hámra Dominika Skuteckého v kontexte významnej pamiatky – historického priemyselného areálu – a komparovať jeho dielo s aktuálnymi fotografiami Jána Kekeliho.

 

Toto nie je Skutezky (pripisované diela, kópie a falzifikáty)

3. apríl 2024 – 31. marec 2025

Kurátorka: Katarína Minka Baraníková

Výstava nadviaže na projekt reštaurovania, výskum malieb a overovanie pravosti diel Skuteckého zo zbierky SSG a SNG, ktorý bol realizovaný v r. 2019. Projekt vychádzal zo spochybnenia pravosti 9. vybraných malieb z kolekcie SSG, ktorých výtvarná kvalita bola z formálneho hľadiska nevyvážená, v niektorých prípadoch dokonca maliarsky rukopis a štylizácia značne odlišná. Spochybnené maľby neboli zahrnuté v pôvodnom súpise autorovej monografie od Vojtecha Tilkovského (1954). Ďalej datovanie viacerých diel bolo uvádzané odlišne v galerijnej dokumentácii a rôznych publikačných zdrojoch, prípadne bolo uvádzané nepresne v širokom rozpätí rokov. Diela boli väčšinou získané kúpou z rôznych neznámych a neoverených zdrojov (starožitníctva), pričom sa v archíve galérie nenachádzali znalecké posudky, či iná dokumentácia potvrdzujúca autorstvo a datovanie diel. 

Výstava priblíži verejnosti zrozumiteľnou formou dokumentácie výsledné zistenia výskumu, ktoré vybrané diela prehodnotili z hľadiska datovania, identifikácie, pravosti signatúr a v 2 prípadoch dokonca aj samotného autorstva. Na príklade ukážkovej skúmanej maľby odprezentuje sekundárne zásahy a premaľby, ktoré do výraznej miery deformovali dielo. Odstránením týchto sekundárnych nevhodných premalieb a zásahov neznámeho autora sa maľbe prinavrátila jej autentická podoba a farebnosť.    

Výstavný projekt zároveň reflektuje stále aktuálnejšiu problematiku originality a falšovania umenia, ktorou sa začínajú zaoberať a revidovať aj vo vlastných radoch zbierkové inštitúcie. Príkladom sú väčšie výstavné projekty v Čechách, ako výstava “Falza? Falza!” z r. 2021 v Národní galerii v Praze, ďalej výstava s konferenciou a sprievodnou publikáciou z r.2021 “Originál? Umění napodobit umění”, ktorú usporiadala Galerie moderného umění v Hradci Králové aj v spolupráci s členmi Rady galerií ČR, Kriminalistického ústavu Policie České republiky a súkromnými zberateľmi.